می خواستی این مسأله سربسته بماند...؟!

تا بغض گلوگیر تو نش ته بماند...؟!

 

می خواستی از مرد شدن قصه بگویی...؟!

از دل که بنا داشته وارسته بماند...؟!

 

یک بار به چشمان غزل تکیه نکردی...؟!

تا عشق هم آهسته و پیوسته بماند...؟!

 

هر بار ولی دیدم از این زاویه خود را...!

می خواستی اش تا به تو دلبسته بماند...؟!

 

در عمر من اندازه یک سیر وفا نیست...!

من مانده ام و عشق و تن خسته.... بماند...!