بِسْمِ اللّٰه ألْرَّحمٰنِ ٱلْرَّحیمْ

 

این شجره نامه شامل چهار ایل بزرگ و طوایفی بیشمار از قوم بلوچ است که همه آنها از شاخه نسلی بلوچ خان هستند.

نژاد آریایی

ماد ها

پارتاکانیان همای(پارت کوچک)

مکاها

قوم بلوچ

بلوچ‌خان‌

نورالله‌خان

ارغوان‌خان

لاولک‌خان

زبرکش خان

مندوخان

سلیمان خان

این بزرگ مرد از حکام منطقه بوده اند و دارای دو پسر به نامهای 

۱- جهانبیک‌خان‌بلوچ----»دارای دو دختر به نامهای بی‌بی عجوبه و بی‌بی فاطمه که هردو همسران جلٰال‌الدین‌خان‌اول‌ناجی هستند

۲- هارون‌خان‌بلوچ----»دارای پنج فرزند پسر و چهار دختر به نامهای:

دخترانش:«سرور‌بی‌بی،رشیده‌بی‌بی،کرم‌بی‌بی،سعیده‌بی‌بی»

پسرانش:« جلال‌الدین‌خان‌اول‌ناجی،کرم‌خان،سیدخان،رشیدخان،میرنوز»

جلٰال‌الدین‌خان‌اول‌ناجی بلوچستان فاتح و ناجی کل بلوچستان از زیربار ظلم و ستم مغولان و ترک تباران ظالم بودند و به پادشاهی بلوچستان رسیدند.

از ایشان هفت پسر و یک دختر ماند به نامهای:

دخترش:«مسمات جتو---»همسر حاکم هرات بود و از او زیر رده جتویی تشکیل شد

پسرانش:« رندبلوچ ، لٰاشاربلوچ ، هوت بلوچ،میرعالی( علی)،میربلوچ‌خان،کوری»

۱- رندبلوچ ---» مؤسس ایل رند و حکومت رندان 

۲- لاشاربلوچ ----»مؤسس دو حکومت لاشاری و میروانی و بانی ایل لاشاری

۳- هوت بلوچ ----» بانی ایل هوت و دارای دو شاخه بنت و کلمت که از هرکدام حکومتی تشکیل شد و سالیان دراز بر بنت و کلمت حکومت د.

۴-میرعالی----»طبق تحقیقات ما دانستیم که ایشان برای حکومت به غزنین امروزی رفته بودند و در آن شهر صاحب پسری شدند که نامش را غزنی یا غازان خان گذاشتند بدین ترتیب از او طایفه غزنی بوجود آمد و بعد از چندسال صاحب پسری شد که نامش را عمر گذاشت و از نسل او طایفه عمرانی تشکیل شد و قابل ذکر است که چندین طایفه بانام عمرانی هستند که از نژاد های مختلفی هستند.

 

۵-میربلوچ خان ---»اطلاعات زیادی نداریم 

 

۶-کوری ----» آ ین فرزند جلٰال‌الدین‌خان‌اول‌ناجی بودند که طی گذشت سالها و بیشتر شدن تعداد نسل او به نوادگانش کورائی گفتند.و هم اکنون نین بلوچستان پا تان هستند.

مارا همراهی کنید.