اِمـروز سـالـگَـرد بـآبـابُـزُرگ مـامـآن بُـزرگ بـود.هَـمـه بـهـشـت زَهـرا جَـمـ شُـدیـمـ ُ بـآقـی خـاک اَمـوتَـمـ رَفـتـیـمـ. تـو راهِ بَـرگَـشــت تَـصـادُف کَـردیـمـ دَسـت بـابـا ضـرب دیـدگـی شَـدیـد دارهِ ُعـآتِل بَـسـت ): مـنُ مـامـانَـمـ زَخـمـی شُـدیـمـ .