پله پله تا ملاقات خدا

پست های وبلاگ پله پله تا ملاقات خدا از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

نکتۀ شصت وچهارم «نهاوند»
❎خویشتن غنایی(lyric self)زیر مجموعه هایی دارد که با توّجه به حال و هوای شاعر و نویسنده متغیّر است ،این «من شاعر»،«من مخصوص»،«من غنایی»تابعی از وضعیت روانی و پیچیده ای دارد که شاعر یا نویسنده خودآگاه یا ناخودآگاه خواسته و یا ناخواسته درگیر آن می شود،گاهی خود را در این کرۀ سرگردان غریب و بی و تنها می بیند،گاهی با اعترافات رنج آور و تاسف بار خود را تخلیه می کند،گاهی آه و ناله سر می دهد،زمانی به دنبال کنج دنجی،مفری،مکانیسم دفاعی ؛یعنی دل خوشی های گول زنک است.دو ص ها،چند ص ها شاعران و نویسندگان محصول این «من هاست»که پشت همه چیز می ایستد و پشت هر چیزی که شاعر انجام می دهد و در تمام آفریده های او حضور دارد،اثر بخش ترین لحظه های ناب شاعرانه آن گاه است که بین «من غنایی»،«متن غنایی»،«مخاطب غنایی» پیوند عاطفی شدیدی برقرار می شود. وایصال و رسانگی به وجود می آید.یکی ازجنبه های مثبت این پدیده «شعر درمانی» است،آهنگ ملایم و دلنوازی است که جان ها را شاداب و سرزنده نگه می دارد این من ها را می توان فرصت سبز حیات برای « آب تنی درحوضچۀ اکنون» دانست.من های شاد،آرامش بخش،مشتاق،عاشق ،امیدوار،خوش بین،مثبت ش ،افتخار آمیز،با اراده و ... ولی باید از من های حسود،غمگین،مشوّش،متنفر،مغرور،خشمگین،شرم آور،ترسو ،ناامید ،پوچ و ... که در قهرمان لیریک متبلور می شود،گریخت.(برداشتی آزاد از رستاخیز کلمات شفیعی)ارادتمندتون:فلکی

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ شصت وچهارم «نهاوند» - شاعر
نکتۀ شصت وچهارم «نهاوند» شاعر
خوانش،خواندگاری
فلکی, [07.12.16 06:27]
❎خوانش متن ❎: شامل متون نظم ونثر است .  درخوانش متن توجه به موارد زیر ضروری است:
  الف - رعایت آهنگ
  ب -  توجه به لحن کلام
 ج - رعایت تکیه :تکیه ، فشارآوایی است که روی هجاهای کلمه ایجاد می شود وموجب برجسته شدن هجاهای کلمه می شود.درمورد کلمات چندهجایی بایدتوجه کنیم که تغییردرمعنی کلمه می شود.مانند:سبزی (به معنی سرسبزی وطراوت)  ،سبزی(سبزهستی)
ولی(س رست) ،ولی(امّا)
د - رعایت مکث ودرنگ
ه - رعایت ایستگاه های آوایی : منظورازایستگاه های آوایی ، جاهایی است که سخن نیاز به قطع ووصل وکشش های آوایی دارد وبه عبارتی رعایت زیر وبم کلمات است.
لحن:
لحن یعنی آواز خوش و موزون، نوا، کشیدن صدا یا اجتماع ح های صداهای مختلف( دهخدا). لحن نحوه ی خواندن و بیان جملات است با توجه به شرایط موجود و فضای  حاکم بر جمله و کل متن. انواع لحن و آهنگ های کلی زبان فارسی را می توان عبارت از موارد زیر دانست:
خوانش متن - لحن ها
لحن ها:
1⃣⏪    لحن ستایشی: ستایش مخصوص خداست و شاعر یا نویسنده در آن خداوند را به خاطر آفرینش بی همتا، قدرت بی نظیر و الطاف فراوانش می ستاید. در این هنگام خواننده نیز باید خود را موجودی از آفریده های او بداند که تسلیم و شاکر بخشش ها و آفرینش اوست.در خوانش چنین متن هایی باید تقدس بارگاه خداوندی و صمیمیت رابطه ی بنده با آفریدگار را در نظر داشته باشیم. لحن کلام در این متن ها در عین تواضع و فروتنی کمی هم ملاطفت آمیز است اما وجه غالب آن تواضع در چهارچوب ادب و همراه با صمیمیت است.


-  1⃣⏪   لحن نیایشی: ( تضرع- مناجات- نجوای دوطرفه- درد دل – در گوش دل با ما سخن میگوید- الهام)
 در لحن چنین متن هایی باید  تضرع و اظهار نیاز به درگاه خداوند محسوس باشد. متن در نهایت خا اری خوانده می شود. باید بدانیم که در مقابل چه عظمتی قرار گرفته ایم. انسان در این زمان خود را بسیار کوچک فرض کرده، آن چه را که در حضور دیگران نمی تواند بیان کند با آه و زاری یا شکر و سپاس بیان می کند.. هر چند آهنگ اغلب جملات افتان است در لحن نیایشی افتان بودن آهنگ جمله بسیار محسوس تر است.
ای خدا ای فضل تو حاجت روا       با تو یاد هیچ نبود روا
اینهمه ارشاد تو بخشیده ای           تابدین بس عیب ما پوشیده ای
قطره دانش که بخشیدی ز پیش      متصل گردان به دریاهای خویش
قطره علم است اندر جان من         وارهانش از هوا وز خاک تن
                                                                    دفتر اول 88
یاد ده ما را سخن های دقیق         که ترا رحم آورد آن ای رفیق
این دعااز تو اجابت هم زتوست    ایمنی از تو مهابت هم زتوست
گرخطا گفتیم اصلاحش تو کن      مصلحی تو ای خداوند سخن
کیمیا داری که تبد یلش کنی        گرچه جوی خون بود نیلش کنی
                                                                      دفتردوم-692
خداوندگارا نظر کن به جود     که جرم آمد از بندگان در وجود
گناه آید از بنده­ی خا ار             به امید عفو خداوندگار
کریما به رزق تو پرورده‌ایم         به انعام و لطف تو خو کرده‌ایم
گدا چون کرم بیند و لطف و ناز      نگردد ز دنبال بخشنده باز
چو ما را به دنیا تو کردی عزیز    به عقبی همین چشم داریم نیز
عزیزی و خواری تو بخشی و بس   عزیز تو خواری نبیند ز
خدایا به عزت که خوارم مکن       به ذل گنه شرمسارم مکن       (سعدی- آغاز باب دهم)


-3⃣⏪   لحن مدحی:  ( نعت و منقبت) نوشته ای است درباره ی انسان که شاعر از طریق آن ، با کوچک تر دانستن خود در مقابل ممدوح به بیان مطالبی می پردازد. مدح را می توان به چند دسته تقسیم کرد.
برای ستایش غیر خدا از جمله:  (ص)، بزرگان دین و علم و.... متن مدحی کمی نسبت به لحن ستایشی صلابت و استواری دارد و بنا بر میزان مدح اوج و فرود می یابد.


4⃣⏪ لحن تعلیمی : این لحن که به لحن اندرزی نیز مرسوم است، تلاش می کند با گویشی آرام و آهسته، در دل شنونده نفوذ کرده و نکات خوب زیستن را به مخاطب خود القا کند. نویسنده ی این گونه متون، خود را به جای انسانی آگاه می گذارد و از زبان او که بیشتر شبیه به پدران و معلمان دلسوز است با مخاطب خود سخن می گوید.در مواردی که مخاطب پایین تر از گوینده قرار دارد کمی هم به تحکم نزدیک است.

فلکی, [07.12.16 06:27]
5⃣⏪  لحن روایی داستانی: این لحن همه ی حکایات، قصه ها و داستان های دیگر را در بر می گیرد. آرام به پیش می رود و به تناسب موضوع نویسنده، می تواند الحان دیگری را هم بپذیرد.
به مجنون گفت روزی عیب جویی            که پیدا کن به از لیلی نکویی
که لیلی گر چه در چشم تو حوریست         به هر جزوی ز حسن او قصوریست
ز حرف عیب‌جو مجنون برآشفت             در آن آشفتگی خندان شد و گفت
اگر در دیدهٔ مجنون نشینی                  به غیر از خوبی لیلی نبینی
تو کی دانی که لیلی چون نکویی است      کزو چشمت همین بر زلف و روی است
تو قد بینی و مجنون جلوه ناز                تو چشم و او نگاه ناوک انداز
تو مو بینی و مجنون پیچش مو              تو ابرو، او اشارت‌های ابرو
دل مجنون ز شکر خنده خونست             تو لب می‌بینی و دندان که چونست

ی کاو را تو لیلی کرده‌ای نام             نه آن لیلی‌ست کز من برده آرام

اگر می‌بود لیلی بد نمی‌بود                   ترا رد او حد نمی‌بود               وحشی بافقی


6⃣⏪    لحن تغزلی یا عاطفی: گسترده ترین حوزه ی ادبیات است و در نهایت لطافت و ظرافت ادا می شود. در جایی که باید شدت احساس خویش را نشان دهیم، کلام کشیده و خوش آهنگ بیان می گردد. جای تکیه بستگی به مقصود خواننده دارد.


7⃣⏪   لحن حماسی: این گونه متون در نهایت صلابت، استحکام و بسیار پر طنین و پر طمطراق ادا می شود. خواننده باید بکوشد تا مخاطبش را به شجاعت وادارد و اورا به هیجان آورد. قافیه و ردیف در شعر حماسی تکیه گاه کلام است و با طنین بیشتری ادا می شود. حرف چرخشی - ر- بخصوص اگر مشدد باشد پرفشار و کوبنده تلفظ می شود. شاهنامه عالی ترین نمونه حماسه است.


8⃣⏪ لحن توصیفی:  توصیف یعنی وصف   و بیان جزئیات و ویژگی ها و یا آوردن صفات و قیدهای ح پیاپی برای چیز هایی که قرار است برای شنونده بازگو کنیم. یا استفاده از جان بخشیدن به اشیا که در این هنگام نویسنده یا شاعر همه چیز را زنده و مانند انسان می بیند و کارها و گفته ها و حرکات یا اعضای انسانی را به آن ها می بخشد. در واقع  توصیف طبیعی ترین متن خوانشی است که با رعایت سجاوندی خوانده می شود.


✔️نکته❎علاوه بر لحن های ذکر شده، می توانیم به لحن تعزیه و سوگواری،لحن طنز، لحن جد و لحن مناظره یا سوال و جواب و لحن کودکانه نیز اشاره کنیم. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که به هنگام خوانش متون چه نظم و چه نثر نه تنها هر متن خوانش و لحن خاصی را به فراخور پیام و معنی طلب می کند، بلکه هر بند و حتی هر جمله و هر واژه( به لحاظ بار معنایی که دارد) لحن خود را دارد و ممکن است در یک شعر یا متن به تناسب انواع و اقسام لحن ها به کار گرفته شود.(علیرضا مجیدی کدکنی)

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : خوانش،خواندگاری - مجنون ,بیان ,رعایت ,لیلی ,آهنگ ,تکیه ,داشته باشیم ,هجاهای کلمه
خوانش،خواندگاری مجنون ,بیان ,رعایت ,لیلی ,آهنگ ,تکیه ,داشته باشیم ,هجاهای کلمه
نکتۀ شصت و سوم «نهاوند»
عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد/ برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد.(حافظ)


❎تقابل عقل و عشق ❎ این  تقابل از روزگاران دیر و دور در تار و پود فرهنگ ما گرفتاری های تاریخی و اجتماعی  هولناکی را به بار آورده است از زمانی که تفکر اشعریت  جایگزین شه و عقلانیت شد.
به این ات توجّه کنید:
عقل در کوی عشق ن ناست/عاقلی کار بوعلی سیناست
(حدیقۀسنایی)
عقل می گفت که دل منزل وماوای  من است/عشق خندید که یا جای تو یا جای من است
(قوام السلطنه)
به قول شفیعی هرگاه که خواسیم عقل بورزیم عشق به ملامت برخاست:«عقل ورزیدم و عشقم به ملامت برخاست»تصرفی در مصرعی از سعدی
«یکی از درون مایه های بنیادی و گستردۀ شعر فارسی و ادب صوفیه، مسالۀ تقابل عقل و عشق است»
ارادتمندتون:فلکی
برداشتی از بیانات شفیعی کدکنی

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ شصت و سوم «نهاوند» - شفیعی
نکتۀ شصت و سوم «نهاوند» شفیعی
نکتۀ شصت و دوم «نهاوند»
تصاویر تصادفی و اتّفاقی شاعران❎تصاویری که به طور اتّفاقی ونین یده بر زبان شاعر می روید،تصاویر ناخودآگاه ،جرقه های ناگهانی ،برخاسته از عاطفه و روح زندۀ شاعر ،که چیزی را نمی خواهد اثبات کند ،مثل:

1)عشق ای خورشید یخ بسته(فروغ)
2)وغم تبسّم پوشیدۀ نگاه گیاه است.(سهراب)
3)هزار کاکلی شاد در چشمان توست/هزار قناری خاموش در گلوی من
4)این اسب سیاه وحشی که در افق طوفانی چشم تو چنگ می نوازد،با من چه می خواهد بگوید؟(شاملو)
5)«دوش از شکم دریابرخاست یکی صورت/وان غمزه اش از دریا بس سخت کمان گشته»(مولانا)
6)خون می چکد از عقل و جنون جوش می زند/امید در میانۀ خون جوش می زند(عرفی )
✔️برگرفته از بلاغت تصویر فتوحی

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ شصت و دوم «نهاوند»
نکتۀ شصت و دوم «نهاوند»
نکتۀ پنجاه ونهم «نهاوند»
❎متن با خوانش ما جان می گیرد خوانش مهم ترین عنصر آموزش است( فریدون اکبری شلدره)❎
این سخن بهانۀ خوبی است برای پرداخت به خوانش و خواندگاری متن،لذّت بردن و ذاذ ادبی ،اصولاً ازگزاره های هنری  باید لذّت برد باید با مطالعۀ آن ها اقناع شد.نیازی به سلّاخی و مثله نیست وحتی بسیاری از آن ها رانباید معنا کرد.«یعنی اگر از مولوی بپرسند که«آینۀ صبوح را ترجمۀ شبانه کن » یعنی چه؟خواهد گفت:«آینۀ صبوح را ترجمۀ شبانه کن»چون هرگونه تغییری در این مصرع برای بیان معنی ،از بین بردن متن و معنی متن است»(ص127،رستاخیز کلمات)یدرک و لا یوصف است.«اگر تمام جوانب اثر هنری را بتوان  با بیانی اثباتی توصیف کرد ،دیگر آن اثر ،اثری هنری نخواهد بود.»(ص69زبان شعر درنثر صوفیه) ادراک بی چگونه ؛یعنی با بهره بودن از عشق و ادراک با چگونه ؛یعنی بی بهرگی از عشق، شفیعی کدکنی در کتاب یاد شده حکایت عاشقی را می آورد که با آگاهی از لکّۀ سفید در چشم معشوق خود در رودخانه غرق می شود.حکایتی که در سوانح احمد غزالی،حدیقۀ سنایی ومنطق الطیر عطّار هم آمده است.و امّا حکایت:مردی عاشق زنی بود و هرشب به عشق دیدار آن زن از رودخانه ای ژرف وهولناک عبور می کرد این دیدار ها مدّت ها ادامه داشت تا آن که یک شب مرد از زن پرسید که«این لکۀ سفید کوچک در چشم تو از کی پیدا شده است ؟»زن بدو گفت «از وقتی که عشق تو کم شده است .این لکه همیشه در چشم من بود وتو ،به موجب عشق ،آن را نمی دیدی.اکنون به تو توصیه می کنم که امشب از رودخانه عبور نکنی که غرق خواهی شد.آن مرد نپذیرفت و غرق  شد.بنابراین تا وقتی که ما  با تلسکوپ و میکروسکوپ به دنبال  پیدا لکه های سفید و سیاه و خا تری تجربه های هنری،عرفانی و عشقی هستیم در دریای «با چگونگی و نحوی دانی خود» غرق می شویم.کوتاه سخن آن که به قول عزیز شفیعی کدکنی«در قلمرو عشق ،ایمان و هنر نوعی نمی دانم و نقطۀ ابهام همیشه باید باشد وگرنه عشق و هنر و ایمان از میان بر می خیزد.»(همان) ارادتمندتان:فلکی

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ پنجاه ونهم «نهاوند» - رودخانه ,خوانش ,چگونه ؛یعنی ,ترجمۀ شبانه
نکتۀ پنجاه ونهم «نهاوند» رودخانه ,خوانش ,چگونه ؛یعنی ,ترجمۀ شبانه
نکتۀ شصتم «نهاوند»
❎توجیه تناقض های گفتاری و رفتاری هنرمندان❎
با«من غنایی»،«من شاعرانه»،«قهرمان لیریک»،«شخصیت شاعرانه»یا«خویشتن غنایی»می توان دو ص و یا چند ص هایی را که ناشی از«وضعیت روانی و پیچیدۀ شاعران و هنرمندان است توجیه کرد.با این نگاه دیگر نیازی نیست به دنبال تاویل های بی جا برویم واز اهالی ذوق وهنر بت بسازیم به عنوان مثال حافظ در آن جا که می گوید:
«پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/آفرین بر نظ اک خطا پوشش باد»
ویا در آن جا که می گوید:
«حافظا در کنج فقر وخلوت تار/تابود وردت دعا و درس قران غم مخور»
نه یهودا اس یوطی بوده و نه   بلکه هنرمندی  است در نقش یهودا و ؛بنابر این همواره شاعرانی بوده اند ،هستند و خواهند بود که بهترین ستایشگران ،انسانیت و فضایل بشری اند حال آن که در زندگی خود سر سوزنی به این اصول و مبانی عمل نمی کنند.
زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم/گوش بده عربده را دست منه بر دهنم»(مولوی)برداشت و خلاصۀ قهرمان لیریک از رستاخیز کلمات.ارادتمندتان:فلکی

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ شصتم «نهاوند»
نکتۀ شصتم «نهاوند»
نکتۀ شصت ویکم «نهاوند»
❎به بهانۀ تصویر نویسی❎
گاهی ممکن است که فقط واقعیت های تصویر را بنویسیم،گاهی روحیات و لحظات روانی خودر را در آن می پاشیم و گاهی هم ناخودآگاه های شاعرانۀ هستی  وخود را در آن می آفرینیم.
✔️شب به ویژه مهت تصویری گویا برای همدلی،یگانگی و حلول شاعرانه در این تصویر رمانتیک است.
✔️شب از دیدگاه نیما یک وضعیت دشوار است_اجتماعی است
✔️شب تولّلی ،مست و فسونگر است و تیرگی بر جهان و روح شاعر مسلّط است،شب ظرف درد های شخصی و اندوه عاشقانۀ فردی است.
✔️شب فروغ شبی آکنده از دلهرۀ ویرانی و تباهی است.ستاره هایش به خاک می افتند و می میرندشاعر وزش ظلمت را می شنود،همۀ هستی شاعر آیۀ تاریکی است.شب او شب یک روح ش ت خورده است.او که خود از درون متلاشی است،بام شب را در حال فرو ریختن می بیند.
✔️شب مهت شهریار شب همدلی های عاشقانه است :
«امشب ای ماه به درد دل من تسکینی/آ ای ماه تو هم درد من مسکینی»
«همه در چشمۀ مهتاب غم از دل شویند/ امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی»با استفاده از بلاغت تصویر فتوحی آرادتمندتون:فلکی

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ شصت ویکم «نهاوند» - ✔️شب ,تصویر
نکتۀ شصت ویکم «نهاوند» ✔️شب ,تصویر
نکتۀ پنجاه و ششم «نهاوند»
❎چیدمان وچینش متعارف مشتق مرکب ها❎

١)وند+غیروند+غیر وند  ⬅️نا جوانمرد،ناخود آگاه

٢)غیروند+وند+غیروند⬅️گفت وگو،خس وخاشاک،بچه به بغل،تختخواب،پى در پى

٣)غیر وند+غیروند+وند⬅️روان شناسى،جوانمردی ،خودآگاهى

نکته:غیروند=اسم،صفت،ضمیر،بن و...،وند=پیشوند،پسوند،میانوند

نکته:فرمول بالا معمولاً کار ساز است ؛گرچه مشتق مرکب هاى چند وندى و سه غیر وندى هم وجود دارد

مثل
١)غیروند+غیر وند+غیروند+وند⬅️گلاب پاشى

٢)وند+غیروند+غیروند+وند⬅️ناجوانمردانه

٣)غیر وند+غیروند+وند+وند+وند⬅️پیش ى

✔️نکته:موارد دیگر را شما بیفزایید

ارادتمندتون فلکى

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ پنجاه و ششم «نهاوند» - غیروند ,مشتق مرکب
نکتۀ پنجاه و ششم «نهاوند» غیروند ,مشتق مرکب
به بهانۀ سالروز درگذشت فریدون مشیری
❎به بهانه ى سالروز درگذشت زنده یاد فریدون مشیرى⬇️⬇️⬇️⬇️


ص٥٣٥،با چراغ و آینه، شفیعى کدکنى:

...من با شعر مشیرى نیز(گریسته ام)شعرى که او در تصویر یاد کودکى هاى خویش در مشهد سروده است وبه جست وجوى اجزاى تصویر مادر خویش است که در آینه هاى کوچک وبیکران سقف حرم حضرت رضا تجزیه شده و او پس از پنجاه سال و بیشتر به جست وجوى آن ذره هاست.همین الان هم که بندهایی از آن شعر از حافظه ام مى گذرد گریه ام مى گیرد ؛شعر یعنى همین ولاغیر.

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : به بهانۀ سالروز درگذشت فریدون مشیری - سالروز درگذشت
به بهانۀ سالروز درگذشت فریدون مشیری سالروز درگذشت
بینامتنیت
✅بینامتنیت✅ (به انگلیسی: intertextuality) شکل‌گیری معنای متن توسط متون دیگر است. این می‌تواند شامل استقراض و دگردیسی متنی دیگر توسط مولف یا ارجاع دادن خواننده به متنی دیگر باشد. اصطلاح «بینامتنیت»، از زمان اب توسط جولیا کریستوا در سال ۱۹۶۶ دفعات بسیاری تغییر یافته‌است و قرض گرفته شده‌است.


برخی بر این باورند که اصطلاحاتی چون اقتباس، تضمین، تلمیح، اشاره، مناقضات، سرقات، مع ت و ... در میراث ادب عربی تا حدودی با مفهوم بینامتنی همپوشانی دارند


اصل اساسی نظریه بینامتنیت این هست که هیچ متنی بدون پیش متن نیست و متن ها پیوسته بر اساس متن های گذشته بنا می شوند

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : بینامتنیت - متنی ,متنی دیگر
بینامتنیت متنی ,متنی دیگر
نکتۀ پنجاه و پنجم
✅چند مثال  نشان دار براى واژه بى نشان "خنده"✅

پوزخند،تبسّم،روده بر شدن،ریسه رفتن،زهرخند،شکر خند،غش غش،قاه قاه،کرکر،لب خند،نوش خند،نیش خند،تلخند،هرهر(سبک شناسی فتوحی)


✔️نکته:
برخى از آرایه ها مثل :کنایه،حس آمیزى و...مى توانند واحدهاى بى نشان را نشان دار کنند.

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ پنجاه و پنجم - نشان
نکتۀ پنجاه و پنجم نشان
نکتۀپنجاه و چهارم «نهاوند»
✅تاملی در باب اصطلاح شعر آزاد و سپید✅با بهره گیری از چراغ و آینۀ شفیعی کدکنی1)شعر آزاد در اصطلاح اروپایی آن ،عبارت است از نوعی ساختار منظوم غیر عروضی و غالباً بدون قافیه2)در ایران و ادب فارسی به یک معنی شعر سپید پیشینۀ هزارودویست ساله دارد.(شطحیات بایزید و دیگر عارفان)3)مفهوم شعر سپید در کار های شاملو،با آن چه در زبان انگلیسی خوانده می شود به کلّی متفاوت است.4)شعر آزاد و سپید هردو اصطلاح ترجمۀ blank verse ,free verseاست ولی ما امروز هیچ یک از این دو اصطلاح را به معنایی که فرنگی ها به کار می برند،به کار نمی بریم.

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀپنجاه و چهارم «نهاوند» - اصطلاح ,سپید ,آزاد
نکتۀپنجاه و چهارم «نهاوند» اصطلاح ,سپید ,آزاد
بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن
✅جدی باشیم اما زندگی را جدی نگیریم✅برای شاد زیستن بهانه های زیادی وجود دارد کوچک ترین موضوعات را می توان دستاویزی برای خوش حالی قرار داد اما گاهی عرف و عادت ها  حتی بعضاٌ مثبت باعث دغدغه و نگرانی های بسیاری از مردم می شود به گونه ای که انتظارات بی جا و غیر معقولی را برای افراد ایجاد می کند؛زیرا عده ای انتظار دارند که ما همیشه چرتکه به دست و چشم به تقویم هر مناسبتی را به آن ها تبریک بگویم و ....آن ها انتظار دارند که پریدگی لبۀ بشقاب چینی ننه بی بی مادر بزرگ عیال را به خاطر بسپاریم و مثلاً در فقدان آن همدردی کنیم.بیاید سخت نگیریم با آرامش و بدون انتظار زندگی کنیم.البته این بدان معنا نیست که از هم بی خبر باشیم و بی اعتنا به یکدیگر، ولی برای جزئیات بی اصل و اساس از هم دلخور نشویم.واقع بینانه و با نگاه سازنده و شادی بخش به زندگی بنگریم.«یار شاطر باشیم نه بار خاطر»ارادتمندتون:فلکی

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن - زندگی ,باشیم ,انتظار دارند
بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن زندگی ,باشیم ,انتظار دارند
تخیّل
✅نیست وش باشد خیال اندر روان/توجهانی بر خیالی بین روان✅✔️کلاسیک ها با تکیه بر اص تداعی تخیل را نیروی کشف روابط پنهان میان اشیا دانسته اند.✔️رمانتیک ها تخیل را راهگشای انتزاع های بزرگ مانند خدا،زیبایی و حقیقت می دانند.✔️سمبولیست ها تخیل را سکوی پرتاب به ماوراءهستی و عوالم جان و نهان می دانند.✔️سور رئالیست ها تخیل را رقیب عقل و فرماندۀ عصیان علیه واقعیت به شمار می آورند.(بلاغت تصویر، محمود فتوحی)

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : تخیّل - تخیل
تخیّل تخیل
برگی از تاریخ ادبیات جهان
عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : برگی از تاریخ ادبیات جهان - ادبیات ,جهان ,بزرگ ترین ,تاریخ ادبیات
برگی از تاریخ ادبیات جهان ادبیات ,جهان ,بزرگ ترین ,تاریخ ادبیات
ویکتور هوگو
ویکتور هوگو:1)در هر سه قالب؛شعر ،رمان، و نمایش نامه رمانتیکی تمام عیار است.2)بزرگ ترین قریحۀ شعری او در زمینۀ تخیّل و شمّ بلاغی اوست.3)«کارگران دریا»:داستان گیرایی است که نبرد ابدی انسان را در برابر طبیعت تصویر می کند.4)«مردی که می خندد» زندگی و آداب انگلیسی ها را در روزگار خاندان استوارت به طنز و نیشخند می گیرد.4)«نود وسه» رمانی تاریخی است که به یکی از رویداد های انقلاب فرانسه می پردازد.و...(ج،اوّل کتاب ،تاریخ ادبیات جهان،باکنر تراویک،ترجمۀ ادبیات جهان،چ چهارم،1390

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : ویکتور هوگو - ویکتور هوگو
ویکتور هوگو ویکتور هوگو
بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن
✅راز خوش بختی و خوش وقتی✅دو تصویر و یاد مثبت و خوش بینانه از گذشته و آینده ات بساز و پیوسته آن را

آویزۀ گوش قرار ده و مدام در فکر و خیال  آن تخیّل مثبت باش به نحوی که ملکۀ ذهن تو شود؛آن گاه مطمئن باش

حال وروز تو هم سرشار از عشق،آکنده از احساس شادی و مالامال از روح و حس آرامش می شود؛در غیر این

صورت حال و روز تو از این که داری بهتر نمی شود.

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن
بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن
باس دست به کار بشی همی حالا
بدون سختی و ش ت موفقیت به دست نمی آید. اجازه ندهید این موارد باعث دلسردی شما شوند. در واقع این ها باید موجب پیشرفت شما باشند. لذت موفقیت در این است که برای رسیدن به آن اشک و عرق ریخته باشید. موفقیت بدون سختی، اصلا موفقیت نیست. مهم نیست شما برنده شوید، مهم تلاشی است که به کار گرفته اید.  زمان به احترام هیشکی واینمیسته. اگه تا حالا به رویاهات فک می کردی بسه دیگه. زمونش رسیده باس دست به کار بشی.
عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : باس دست به کار بشی همی حالا - موفقیت
باس دست به کار بشی همی حالا موفقیت
حتماً حتماً بخونید و حتماً حتماً عمل کنید.

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : حتماً حتماً بخونید و حتماً حتماً عمل کنید. - حتماً ,نکنید ,حتماً حتماً
حتماً حتماً بخونید و حتماً حتماً عمل کنید. حتماً ,نکنید ,حتماً حتماً
آرامش می خواهید از:حلت
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟
ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ...

آﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟
ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن...

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟
خودت را با ی مقایسه نکن...

آرامش میخواهی؟
شکرگزار باش...

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍهی؟
کمک کن ؛ تو توانایی !
همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند...

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍهی؟
با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ...

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش...

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟
ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .

آراﻣش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟
ﻋﺎﺷﻖ "ﺧﻮﺩﺕ" ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.....!

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : آرامش می خواهید از:حلت - ﺁﺭﺍﻣﺶ
آرامش می خواهید از:حلت ﺁﺭﺍﻣﺶ
نکتۀ پنجاه و سوم «نهاوند»
عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ پنجاه و سوم «نهاوند» - هایی
نکتۀ پنجاه و سوم «نهاوند» هایی
نکتۀ پنجاه و سوم «نهاوند»

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : نکتۀ پنجاه و سوم «نهاوند» - هایی ,نکتۀ پنجاه
نکتۀ پنجاه و سوم «نهاوند» هایی ,نکتۀ پنجاه
اگر ی را دید
اگر ی را دیدید که از کوچک ترین چیزها لذت می برد،محو طبیعت می شود،
کمتر سخت می گیرد،
می بخشد،می خندد،می خنداند و
با خودش در یک صلح درونیست!

او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!

او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و قدرداشته های امروزی و کنونی خودرا می داند.
او یاد گرفته است که لحظه  لحظه
زندگی را در آغوش بگیرد...

عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : اگر ی را دید
اگر ی را دید
بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن
عنوان وبلاگ : پله پله تا ملاقات خدا
برچسب ها : بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن
بشنوید ای دوستان این داستان/در حقیقت نقد حال ماست آن
اخرین جستجو ها
فرزندم بخوان شب ترسی اهدای برنامه اقدام ehda دریافت خندوانه برنامه خندوانه اقدام د کارت اهدای برای دریافت درباره اهدای اتفاقات بدن در زمان خواب مارا مارا رباب خانهء مارا تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال 1395 تصویبنامه شماره 29931 ت52982هـ مورخ 13 معرفی کتاب صد و ده سال ساز و آواز فروشگاه اینترنتی منقل تاشو سر آغاز رویش جلسه کتاب بحث تبریز فرش تبریز stop errything — the cash me ousside has a video اعضا فعال کتابخوان مرکز لنده فوتبال تمرینات تمرینات سرخپوشان تماشایی ترین پارس فوتبال فوتبال ایران خبرگزاری فوتبال خبرگزاری فوتبال ایران محفل رقیه خاتون_ دهه دوم محرم 95 _ شب چهارم سایت فروش آنلاین خواب دستم عبیر افسردگی خانم هورمونی قاعدگی دستم عبیر خواب خواب دستم عبیر تغییرات هورمونی میزان افسردگی ورود من به عنوان مدیر سایت آژانس ثبت نام تو کلاس وردپرس مدیریت صنعتی آذر ماه تا بهمن ماه کارگاه کاملاً کاربردی ب و کار با گوگل سوالش من را کلافه کرد جلسه نقد وبررسی کتاب جانستان کابلستان به حضور جمعی ازاعضا در کتابخانه ی شهید دستغیب برگزار شد عضویت در شبکه نانو و مزایای ان حرف دل خامنه اے comment on danielle bregoli ‘cash me outside’ makes it rain in kodak black’s new video by melp هندی ها دست دست می‌کنند هفته کتاب و کتابخوانی مبارک باد 24 آبان ماه لغایت 2 آذر ماه وام ازدواج به همراه با زورری مدرن آنچه باید خانم ها از مکانیزم مغز آقایان بدانند خیلی سامان سمنان اینکه فروردین رفتیم سالگرد ازدواجمون بریم بیرون اونجا بودیم یادم افتاد کنیم برای آموزش و پرورش پیش از دبستان سری پروفیل‌های کشویی ویستا بست تعداد ساعات کتاب های تازه تالیف زبان و ادبیات فارسی دهم یازدهم و دوازدهم دبیرستان پیوند مذهب و شمشیر بای دوستای خوبم تسلیت اربعین حسینی بارسلونا هافبک هافبک بارسلونا باقی بمانم بارسلونا می‌خواهم پایان قراردادم هافبک بارسلونا می‌خواهم سوره یاسین بدانیم باید باره آنچه سوره یاسین باره سوره باید بدانیم یاسین باید خواص سوره باید بدانیم دستورالعملی زیبایی بدون جراحی با طلا و خاویار با فواید معجزه آسای آب لیمو ترش آشنا شوید تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌ تصدی منصب قضاء سال مزایا و معایب فوم عایق پلی یورتان pu polyurethane رونالدو اورجینال برای برای کریس کریس رونالدو رونالدوی اورجینال تولد رونالدوی تولد رونالدوی اورجینال rita ora comments on ex boyfriend calvin harris twitter feud with taylor swift and zayn malik romance rumors چند حدیث راجع به خشونت http weblog724xyz data padidesaba مراسم ی تبرا صنعت ی فناوری شرکت تکنولوژی صنعت درباره محل جدید بیشتر بدانید جواب سوال رییس جمهور خشونت از کجا نشات گرفته است تسلیت وفات حضرت زینب س کشور رانندگی شهریور سوانح تصادفات امسال سوانح رانندگی تصادفات شهریور جانشین رئیس ی رئیس پلیس ما چقدر فقیریم فولاد خوزستان فوتبال فولاد خوزستان گسترش فولاد حاشیه دیدار دیدار فولاد دیدار فولاد خوزستان حاشیه دیدار فولاد گفتاری از علامه مصباح یزدی شغلی مکانیک ان ی ان مکانیک دوست دارند واژه دوست داشتن بانو بانو چقدر شاید توام آمادگی انقلاب کشورهای فناوری شاخص آمادگی آمادگی شبکه برای بهره فناوری اطلاعات صنعتی چهارم انقلاب صنعتی چهارم نتایج آراء هیات داوران چهارمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین طلوع زنجان اسفند گروهها و مواد غذایی تشکیل دهنده رژیم غذایی سالم تمام دنیای منی فروش ویژه کفش puma مدل jordan flight سیستم سیستم بالا سیستم‌های آموزشی سوالات استخدامی شرکت بالاست راه‌آهن اسان morning will come spring will come عمده کار در انصراف از غیر خداست خج ی بدهید کودک فرزندتان مفهوم مادی .اعتباری.انتزاعی.در تجارت2 فروش کرم موبر دائمی veet ویت تقدیر و تشکر از اولین گردهمایی سال تحصیلی هیچوقت تئاتر ریشه سینما و هنر است در سال ۹۶ بودجه تئاتر ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می کند کلمه ای که دارای ارزش املایی است جمله بساز ابت فوتبال خوانندگی رئال سابق سابق رئال فوتبال ترجیح مادرید خوانندگی رئال مادرید هافبک سابق رئال مادرید خوانندگی اگر به خواسته‌های ما تن ندهی، به سرنوشت مبارک دچار می‌شوی اردیبهشت یادم همین وارثان wikimedia incremental dump files for the serbo croatian wikipedia on january حجت ال آل هاشم در همایش گرد تأکید کرد ولایتمداری تنها راه تضمین کننده پیروزی ملت ایران در ب چگونه کشور و جامعه ای دارای رحمت ی و نبوی داشته باشیم؟ fetty wap robbed in nj shootout ensues آغاز دانش آموزان بهار تعلیم آغاز بهار خلاصه داستان سریال دودکش خواننده کنیم شجریان موسیقی ار تر استفاده استفاده کنیم موسیقیدانان کشور شجریان باعث بقره 23و24 حسین محرم تسلیت ارزد جهان ———————————— فوتبال ایتالیا هفته فوتبال ایتالیا پارس فوتبال فوتبال ایران خبرگزاری فوتبال خبرگزاری فوتبال ایران ارتودنسی دندان متحرک دستگاه کودک درمان ارتودنسی متحرک متخصص ارتودنسی ارتودنسی ثابت دوره زمانی مجاور ناحیه آموزش نرم افزار دلمیا delmia اتوماسیون پیشرفته با نرم افزار automation studio چون عطارد گرد تو بیش از همه چرخیده ام♥ ‎سوختم،شکر خدا عشقت مدار کوچکی ست در کدام یک از مسم ی به موضوع تبری اهمیت داده شزه تولد پاییزی... the one with the last post promise رونمایی از لوگوی چهارمین کنگره اسپرانتوی ایران لیست مواد شیمیایی موجود به همراه قیمت فوتبال استقلالی‌ها باقی باقی مانده برای استقلالی‌ها کورسوی امیدی تنها کورسوی تنها کورسوی امیدی ابر و باد و مه و خورشید مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ. أَللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ، وَ عادِ مَنْ عاداهُ سرمایه بانک لیبرو بانک سرمایه روحیه هم‌تیمی‌هایم بردن روحیه بالا بردن سرمایه بالا بردن روحیه هم‌تیمی‌هایم صدور بیمه دانا برای زوار اربعین 95 در اهواز و روش بیمه
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.983 seconds
RSS