مدیریت در فروش و ب و کار

پست های وبلاگ مدیریت در فروش و ب و کار از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

✳️ﻫﻔﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ
✳️ﻫﻔﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ   

ﺳﺎﯾﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ “ﻻ‌ﯾﻒ ﻫﺎﮎ” ﻫﻔﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ‌ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ:
 
1⃣ ﺍﺯ ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ، ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 
2⃣ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺮﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 
3⃣ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.
 
4⃣ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ “ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ”، “ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ”، “ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ”، “ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ”، ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻠﮏ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 
5⃣ ﺗﻼ‌ﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 
6⃣ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻏﯿﺎﺏ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
 
7⃣ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ مقایسه نمی کنند.

برچسب ها : ✳️ﻫﻔﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ - ﮐﻨﻨﺪ ,ﺍﻧﺠﺎﻡ ,ﺁﻧﻬﺎ ,ﺍﻓﺮﺍﺩ ,ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ,ﻣﻮﻓﻖﺗﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ,✳️ﻫﻔﺖ ﮐﺎﺭﯼ ,ﻣﻮﻓﻖﺗﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ
✳️ﻫﻔﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ,ﺍﻧﺠﺎﻡ ,ﺁﻧﻬﺎ ,ﺍﻓﺮﺍﺩ ,ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ,ﻣﻮﻓﻖﺗﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ,✳️ﻫﻔﺖ ﮐﺎﺭﯼ ,ﻣﻮﻓﻖﺗﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ
مثلث بازاری ...
برچسب ها : مثلث بازاری ... - بازاری ,
مثلث بازاری ... بازاری ,
اعتمادبه نفس ؛
اعتمادبه نفس ؛
احساس ارزشمندی است،

داشتن تصویر ذهنی خوب از خود.
اعتماد به نفس ارتباطی با نوع زندگی شما ندارد.
به پول، تحصیل، زیبایی و موقعیت شما نیز ارتباطی ندارد،

بلکه اعتماد به نفس حاصل باور قلبی شما به خودتان است.

اعتماد به نفس شناسایی و باور توانایی ها و استعدادهای خویش است. پس خود را باور کنید!

فردی که اعتماد به نفس دارد می تواند در مواقع وم بدون لحظه ای تردید مسیر رفته را بازگردد و از قضاوت مردم هراسی نداشته باشد.

اعتماد به نفس از مهمترین خصوصیاتی است که انسان می تواند داشته باشد. اعتماد به نفس را می توان با تمرین و موفقیت به دست آورد، برای مثال:

لیستی از توانایی های خود تهیه کنید و تا 21 روز پشت سر هم آن را مطالعه کنید.

برچسب ها : اعتمادبه نفس ؛ - باور ,باشد اعتماد
اعتمادبه نفس ؛ باور ,باشد اعتماد
آمیخته بازاری (marketing mix)

آمیخته بازاری (marketing mix) - 4p

آمیخته بازاری (marketing mix) - 4p


قبل از اینکه به سراغ اجزای سازنده‌ی آمیخته بازاری برویم و تفاوت نوع 4p و 7p را شرح دهیم، توجه شمارا به تصویر زیر جلب می‌کنم. این تصویر نمایانگر چیستی آمیخته بازاری است.
  آمیخته بازاری
شکل بالا نمودار ساده‌ای از عناصر گنجانده شده در آمیخته بازاری می‌باشد. این یک مفهوم اساسی است. اگر شما جزئیات و یا حتی کلیت آن را درک نمی‌کنید، پس مطمئن باشید که یک فرصت بزرگ را ازدست‌داده‌اید. این روش بازاری ، متدی کلیدی برای رسیدن به موفقیت و رشد به شمار می‌آید.
بارها و بارها گفته شده است که اگر شما به‌اندازه‌ی کافی بازار مقصد خود را نشناسید و به‌طور دقیق از نیازهای بازار خبر ندارید، بدانید که بستر ش ت را برای ب‌و‌کار خود ایجاد کرده‌اید.
در مقابل شما با داشتن درک روشن از این موضوع می‌توانید کوهی از سود را به سمت خود جذب کنید. مفهوم آمیخته بازاری به شما کمک می‌کند تا سودآوری ب‌وکار پایدار خود را به حداکثر برسانید و شرکت را در مسیر پیشرفتی نامتناهی قرار دهید.
بین بسیاری از بازاریابان دانستن این مفهوم به‌عنوان یک پیش‌فرض و دانش‌پایه است؛ اما به‌راستی چند نفر آن‌ها می‌دانند که آمیخته بازاری چیست؟


تعریف آمیخته بازاری :
 تعریف آمیخته بازاری ساده است. این مفهوم به معنای قرار دادن یک یا ترکیبی از محصولات در مکان و زمان مناسب و باقیمت معقول است. قسمت مشکل کار این است که شما نیاز دارید که در مورد تمامی جنبه‌های طرح توجیهی اطلاع داشته باشید.
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، آمیخته بازاری به 4p های بازاری ، 7p های بازاری خدماتی و 4c نظریه های توسعه در سال 1990، وابسته است. در اینجا اصول استفاده‌ی درست از آمیخته بازاری آورده شده است.


آمیخته بازاری 4p:
 یک کارشناس بازاری به نام e. jerome mccarthy آمیخته بازاری 4p (place-product-price-promotion) را در سال 1960 ایجاد کرد. این مفهوم در سرتاسر دنیا مطرح است و در دروس مرتبط با بازاری به‌عنوان یک اصل از آن یاد می‌شود. بازاری 4p همچنین پایه‌ی آمیخته بازاری نیز به شمار می‌آید.

آمیخته بازاری
1-    محصول    product:
محصول کالا یا خدماتی است که به منظور رفع نیاز گروه خاصی از مردم، تولید یا ساخته می‌شود. محصول می‌تواند ملموس یعنی به شکل کالا و یا غیرملموس و به شکل خدمات باشد. شما باید اطمینان حاصل کنید که نوع محصول تولیدی شما، با تقاضای بازار متناسب باشد؛ بنابراین بازاریاب در مرحله‌ی توسعه‌ی محصول، باید تحقیقات گسترده‌ای در مورد چرخه‌ی عمر کالای تولیدی، صورت دهد.
هر محصول، چرخه‌ی عمر منحصر به خود را دارد که شامل سه بخش یعنی رشد، بلوغ، زوال می‌باشد. چرخه‌ی عمر برای بازاریابان حائز اهمیت است و با ایجاد تغییرات بنیادی روی محصولات، تقاضا برای محصول را در دوره‌ی زوال، افزایش می‌دهند.
بازاریابان همچنین باید ترکیبی مناسب از محصولات ایجاد کنند. این کار به‌منظور تنوع و افزایش بازده خط تولید محصولات صورت می‌گیرد.

سؤالاتی وجود دارد که بازاریابان باید از خود به‌منظور بهبود محصولات ارائه شده به مشتریان و رقبا، بپرسند؛
•    انتظار مشتری از سرویس یا محصول چیست؟
•    مشتریان چگونه از محصول یا سرویس استفاده خواهند کرد؟
•    کجا می‌تواند از آن استفاده کند؟
•     چه ویژگی‌هایی در محصول یا خدمت قادر است نیاز مشتری را پاسخگو باشد؟
•    موضوعی وجود دارد که فراموش شده باشد؟
•    آیا ویژگی‌هایی دیده شده است که لازم نیست؟
•    نام انتخ برای محصول؟
•    نام انتخ به‌اندازه‌ی کافی گیرا و جذاب است؟
•    رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف موجود به چه شکلی هستند؟
•    تفاوت بین تولید شما و رقیبانتان چیست؟


2-    قیمت price
قیمت تعیین‌کننده‌ی مبلغی است که هر مشتری برای بهره بردن از محصول می‌پردازد. قیمت مؤلفه‌ی بسیار مهمی در تعریف آمیخته بازاری است. همچنین می‌تواند یکی از اجزای مهم طرح توجیهی باشد که سود شرکت و مدت بقای آن‌ را تعیین کند. تنظیم قیمت برای هر محصول، تأثیر بزرگی بر روی استراتژی بازاری و همچنین میزان فروش و تقاضای مشتریان دارد.
قیمت موضوع حساسی است، اگر یک شرکت به‌تازگی در بازاری وارد شود، نباید انتظار داشته باشد که بدون انتخاب نام، بهای بالایی بابت محصولاتش پرداخت شود.
اگرچه ب درآمد بالا باگذشت زمان برای برخی ب‌وکارها رخ می‌دهد ولی این موضوع در ابتدای ظهور یک بیزینس سخت‌تر اتفاق می‌افتد.
قیمت‌گذاری در دید مشتری از کالا، اثرگذار است. به یاد داشته باشید که در چشم مصرف‌کننده پایین‌ترین قیمت می‌تواند به معنای کالای نامرغوب نسبت به کالای تولیدی رقیب شما ‌باشد.
درصورتی‌که قیمت‌های بسیار بالا نیز به چشم مشتریان نامعقول است و اغلب فکر می‌کنند که قیمت تعیین‌شده از ارزش محصول بیشتر است. پس برای قیمت‌گذاری کالای خود، رقیبان و ارزش کالا را در نظر داشته باشید.

در حین تنظیم قیمت، بازاریابان باید ارزش محصول ارائه‌شده را درک کنند.3 استراتژی عمده برای قیمت‌گذاری وجود دارد؛
-    قیمت‌گذاری نفوذی (market penetration pricing)
-    قیمت‌گذاری گزاف (market skimming pricing)
-    قیمت‌گذاری بی‌طرف (neutral pricing)

سؤالاتی وجود دارد که پرسیدن آن‌ها قبل از قیمت‌گذاری حائز اهمیت است؛
-    تولید محصول برای تولید‌کننده چقدر هزینه داشته است؟
-    ارزش محصول برای مشتری چقدر است؟
-    آیا کم قیمت محصول، می‌تواند سهم شما را در بازار افزایش دهد؟
-    آیا قیمت مدنظر برای کالا با قیمت محصولات رقیب، متناسب است؟

3-     توزیع place
توزیع یکی از بخش‌های مهم در تعریف محصولات ترکیبی به شمار می‌آید. شما باید محل توزیع محصولات را به شکلی انتخاب کنید که در آن تعداد یداران بالقوه زیاد باشد. برای این کار باید شناخت کاملی از بازار هدف داشته باشید و به کمک این شناخت موقعیت‌ها و کانال‌های توزیع کارآمد مرتبط با بازار مقصد را کشف کنید.
استراتژی‌های مختلفی برای توزیع وجود دارد مثل؛
-    توزیع گسترده یا مویرگی
-    توزیع انحصاری
-    توزیع گزینشی
-    حق امتیاز انحصاری یا فرانچایز (franchise)

برای انتخاب استراتژی مناسب برای توزیع، باید به سوالات زیر پاسخ داد:
•    مشتریان شما در چه مکان‌هایی به دنبال محصول و یا خدمت شما هستند؟
•    مشتریان بالقوه‌ی شما بیشتر به چه فروشگاه‌هایی می‌روند؟ فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای؟ مارکت‌های محلی؟ فروشگاه‌های آنلاین؟
•    دسترسی شما به کانا‌ل‌های توزیع گوناگون به چه شکلی است؟
•    تفاوت استراتژی توزیع شما با رقیبانتان در چیست؟
•    آیا شما به یک نیروی فروش قوی نیاز دارید؟
•    آیا حضور در نمایشگاه‌های تجاری می‌تواند برای شما مفید باشد؟
•    آیا داشتن فروشگاه آنلاین از نیازهای ب‌وکار شما است؟

4-    ترفیع promotion
ترفیع یکی از مؤلفه‌های مهم بازاری است که می‌تواند سبب شناخته شدن نام تجاری و افزایش فروش شود. ترفیع از عناصر مختلفی تشکیل‌شده است مانند؛
-    فروش سازمانی
-    روابط عمومی
-    تبلیغات
-    ارتقای فروش
تبلیغات معمولاً رسانه‌هایی چون تلویزیون، رادیو و یا تبلیغات از طریق بنر، تیزر و اینترنت را پوشش می‌دهد. بااین‌حال در جهان امروز بیشتر تمرکز برروی دنیای مجازی و تبلیغات آنلاین است.
روابط عمومی بخشی از ارتباطات است که کمتر به آن پرداخته شده است. مواردی چون مطبوعات، نمایشگاه‌ها، پشتیبان، سمینار، کنفرانس‌ها و رخ داد‌ها مشمول این بخش می‌باشند.
یکی از روش‌های توسعه این است که مشتریان راضی، مزایای محصول شما را به گوش دیگر افراد برسانند و آن‌ها به ید محصول شما ترغیب شوند. این روش نوعی ارتباط رایج بین افراد است. درواقع قصد این است که شما بر سر زبان‌ها بیفتید. مسئولان فروش کالا نیز در این روش و روابط عمومی نقش مهمی دارند. سخن شما می‌تواند در اینترنت و دنیای مجازی بر سر زبان‌ها بیفتد. اگر بتوانید شرایط را در دست بگیرید. اینترنت پتانسیل بالای دارد که فروش و سوددهی ب‌وکار شمارا افزایش دهد. برای مثال می‌توان شبکه‌های اجتماعی شرکت‌های مختلف در دنیای مجازی را در نظر گرفت.

در ایجاد یک استراتژی توسعه‌ی مؤثر، شما به پاسخ سؤالات زیر نیاز خواهید داشت؛
•    روش انتخ شما برای ارتباط با مشتریان بالقوه چیست؟
•    بهترین زمان برای توسعه و ترویج محصولات خود را چه زمانی می‌بینید؟
•    آیا مخاطبان و یداران بالقوه‌ی خود را از طریق تبلیغات تلویزیونی جذب می‌کنید؟
•    آیا استفاده از رسانه‌های اجتماعی راه درستی برای ترویج محصولات شما است؟
•    رقبای شما از چه استراتژی توسعه‌ای استفاده می‌کنند؟


ترکیب استراتژی‌های تبلیغاتی و نحوه‌ی توسعه شما به میزان بودجه‌، هدف ب‌وکار شما و بازار هدف بستگی دارد.

آمیخته بازاری (marketing mix) - 7p و 4c

آمیخته بازاری (marketing mix) - 7p و 4c

 

مدل 7p یک مدل بازاری است که تغییراتی روی مدل 4p ایجاد کرده است. مدل 7p عموماً برای صنایع خدماتی استفاده می‌شود.
 

آمیخته بازاری 5-    اشخاص people

اشخاص و بازار هدف، هر دو به شکل مستقیم با ب‌وکار در ارتباط هستند. درزمینه‌ی شناخت مردم باید تحقیقات کاملی صورت گردد که آیا حضور آن‌ها در بازار هدف به تعداد کافی است تا تقاضا برای خدمات را برطرف نمایند.
کارکنان شرکت‌ها در بازاری ، مهم هستند زیرا درواقع آن‌ها ارائه‌دهنده‌ی خدمات محسوب می‌شوند. استخدام و آموزش اشخاص مناسب برای ارائه‌ی خدمات به بهترین نحو، پشتیبانی‌های لازم، خدمت‌رسانی به مشتریان، کپی‌رایتینگ، برنامه‌نویسان و ... امری مهم و کلیدی است.
زمانی که هر ب‌وکار اشخاصی را پیدا می‌کند که به محصولات و خدماتش اطمینان کرده‌اند، نیازمند کارکنانی است که بهترین عملکرد خود را در قبال آن‌ها نشان دهند. در این صورت بازخوردهای صادقانه‌تر در مورد ب‌وکار دریافت می‌شود و افکار مشتریان می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت ب‌وکار شود.


6-    فرآیند process

سیستم و فرآیند سازمان‌ها بروی اجرای خدمات، تأثیرگذار است؛ بنابراین می‌بایستی از طراحی بهینه‌ی فرآیندها برای به حداقل رساندن هزینه‌ها، اطمینان حاصل کرد. این طرح می‌تواند برای یدوفروش، سیستم پرداخت، سیستم توزیع و دیگر روش‌های سیستماتیک و مراحل مربوط به عملکرد مؤثر ب‌وکار، ورودی باشد.
افزایش سرعت و پیشرفت می‌تواند بعدها سبب ثبات ب‌وکار شود و از این رو سوددهی به حداکثر و هزینه‌ها به حداقل برسد.


7-    شواهد فیزیکی physical evidence

در صنایع خدماتی باید شواهد فیزیکی موجود باشد که مشخص کند سرویس تحویل‌شده است. به‌علاوه شواهد فیزیکی به چگونگی یک ب‌وکار و شناخت محصولات در بازار نیز بستگی دارد. شواهد فیزیکی، یک ب‌وکار را ایجاد و پشتیبانی می‌کند. این جمله معنای برندینگ یا نام تجاری را می‌رساند. برای مثال اولین نامی که بعد از شنیدن نام فست‌فود به ذهن شما می‌آید، مک‌دونالد است. برای تجهیزات ورزشی اولین گزینه‌ها در ذهن شما نایک و آدیداس هستند. آن‌ها احساسات مشتریان خود را به‌خوبی به سمت نقطه‌ای که برندشان در صدر صنعت کاریشان قرارگرفته است، مدیریت د.

آمیخته بازاری
آمیخته بازاری   4c:
 
مدل بازاری 4c توسط robert f. lauterborn در سال 1990 توسعه یافت. این مدل نمونه‌ی تغییریافته‌ی مدل 4p است. این مدل یکی از موارد پایه در تعریف آمیخته بازاری به شمار نمی‌آید اما تعمیمی از آن محسوب می‌شود. اجزای این مدل بازاری عبارت است از؛
-    هزینه: به عقیده‌ی lauterborn قیمت یا price به‌تنهایی هزینه‌ی متحمل شده هنگام ید یک محصول را در برنمی‌گیرد. هزینه باطنی نیز بخشی از هزینه‌ی پرداختی برای مالکیت یک محصول به شمار می‌آید. هزینه‌ی باطنی، مواردی است که در حین ساخت و توزیع محصول ج شده است.
-    خواسته و نیاز مصرف‌کننده: هر شرکت باید فقط محصولاتی که مصرف‌کنندگان تقاضا دارند را به فروش برساند؛ بنابراین بازاریابان و محققان ب‌وکار باید با دقت نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان را موردمطالعه قرار دهند.
-    ارتباط: با توجه به عقیده‌ی lauterborn، توسعه یا همان promotion جز است درصورتی‌که ارتباطات کامل‌تر است. بازاریابان باید باهدف ایجاد گفتگو با مشتریان بالقوه در مورد نیازها و خواسته‌هایشان، پیش بروند.
-    سهولت: محصولات باید به‌سادگی در دسترس مشتریان قرار گیرند. بازاریابان باید محل توزیع محصولات را استراتژیک انتخاب کنند.
انتخاب هر یک از طرح‌های 4p،7p و 4c برای آمیخته بازاری ب‌وکار، نقش حیاتی می‌باشد. انتخاب طرحی که در آن توازن بین سود، رضایت مشتری، برندینگ و دسترسی آسان به محصول، رعایت شود، بسیار مهم است.
همچنین مهم است که چگونگی جنبه‌های مختلف برای موفقیت و یا ش ت نهایی تعیین گردد. با درک مفاهیم پایه در آمیخته بازاری از بابت رسیدن به موفقیت نهایی در ب‌وکار خود و یا شرکتی که در آن کار می‌کنید، مطمئن باشید.
هدف نهایی در هر ب‌وکار، سود‌دهی است این راه ثابت و مطمئن برای رسیدن به هدف می‌باشد.

برچسب ها : آمیخته بازاری (marketing mix) - بازاری ,آمیخته ,محصول ,محصولات ,مشتریان ,توزیع ,آمیخته بازاری ,داشته باشید ,وجود دارد ,شمار می‌آید ,بازاریابان باید ,تعریف آمیخته بازار
آمیخته بازاری (marketing mix) بازاری ,آمیخته ,محصول ,محصولات ,مشتریان ,توزیع ,آمیخته بازاری ,داشته باشید ,وجود دارد ,شمار می‌آید ,بازاریابان باید ,تعریف آمیخته بازار
انواع برند
انواع برند

برچسب ها : انواع برند - برند ,سازی ,انواع ,طبقه ,جغرافیایی ,خدمات ,برند سازی ,انواع برند ,سازی برای ,سازی جغرافیایی
انواع برند برند ,سازی ,انواع ,طبقه ,جغرافیایی ,خدمات ,برند سازی ,انواع برند ,سازی برای ,سازی جغرافیایی
هر فروشنده‌ چند یدار را از دست می‌دهد.
✳️هر فروشنده‌ چند یدار را از دست می‌دهد.

برای مقابله با این مشکل، مدام معامله جدید ایجاد کنید. بهترین منبع ایجاد معاملات جدید فهرست یداران است. نیازهایشان را برطرف کنید. روابط خود با یداران فعلی را عمیق‌تر کنید تا جریان‌های درآمدی جدیدی به دست آورید.

انسان‌ها ناخودآگاه از واژه «نه» می‌ترسند. درحالی‌که «نه» در فروش شاید فقط به معنی «امروز نه» باشد. فهرست همه افرادی که گفته‌اند «نه امروز نه» از ارزشمندترین دارایی‌ها است.

به صورت دوره‌ای با این یداران احتمالی ملاقات کنید. شاید از زمان آ ین ملاقات تغییراتی به وجود آمده باشد. با هر ی که تاکنون درخواست داده است، تماس بگیرید. از یداران راضی بخواهید مشتریان جدیدی به شما معرفی کنند. وقتی مشتریان شغلشان را تغییر می‌دهند، آن‌ها را پیگیری کرده و رابطه‌تان را حفظ کنید.

برچسب ها : هر فروشنده‌ چند یدار را از دست می‌دهد. - یداران
هر فروشنده‌ چند یدار را از دست می‌دهد. یداران
برای ایجاد یک رابطه دوستانه و خنثی ترس مشتریان از تصمیم گیری اشتباه، فروشندگان باید:
برای ایجاد یک رابطه دوستانه و خنثی ترس مشتریان از تصمیم گیری اشتباه، فروشندگان باید:

1- کمک کننده باشند -در حل مشکلات پیش آمده به آنها کمک کنید و از فرصت ها و ارتباط حاصل شده استفاده کنید.
2- در دسترس باشند - با این کار به آنها نشان می دهید که شما و تیم شما برای آنها حضور دارید.
3- صبور باشند - از این طریق می توانید در آنها نسبت خودتان اعتماد ایجاد کنید.
4- همدلی کنند - از زمان خواستن مشتری برای فکر بیشتر، متعجب نشوید و حتی وی را به فکر و شیدن درباره این تصمیم تشویق کنید.

برچسب ها : برای ایجاد یک رابطه دوستانه و خنثی ترس مشتریان از تصمیم گیری اشتباه، فروشندگان باید: - باشند ,تصمیم ,ایجاد ,اشتباه، فروشندگان ,فروشندگان باید ,گیری اشتباه، ,تصمیم گیری ,رابطه دوستانه ,گیری اشتباه، فروشندگان
برای ایجاد یک رابطه دوستانه و خنثی ترس مشتریان از تصمیم گیری اشتباه، فروشندگان باید: باشند ,تصمیم ,ایجاد ,اشتباه، فروشندگان ,فروشندگان باید ,گیری اشتباه، ,تصمیم گیری ,رابطه دوستانه ,گیری اشتباه، فروشندگان
10 کاری که مدیران چابک باید انجام دهند
برچسب ها : 10 کاری که مدیران چابک باید انجام دهند - دهید ,کنید، ,ارزش ,تمرکز ,داشته ,مشکلات ,داشته باشید ,تحویل دهید ,باید انجام ,چابک باید ,مدیران چابک
10 کاری که مدیران چابک باید انجام دهند دهید ,کنید، ,ارزش ,تمرکز ,داشته ,مشکلات ,داشته باشید ,تحویل دهید ,باید انجام ,چابک باید ,مدیران چابک
10 کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند،
✍10 کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند،  
برچسب ها : 10 کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند، - دهید ,کنید، ,ارزش ,تمرکز ,داشته ,مشکلات ,داشته باشید ,تحویل دهید ,انجام دهند، ,متفاوت انجام ,چابک باید ,متفاوت انجام دهند، ,باید متفاوت انجام
10 کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند، دهید ,کنید، ,ارزش ,تمرکز ,داشته ,مشکلات ,داشته باشید ,تحویل دهید ,انجام دهند، ,متفاوت انجام ,چابک باید ,متفاوت انجام دهند، ,باید متفاوت انجام
افراد درستکار را انتخاب کنید
افراد درستکار را انتخاب کنید

1- همه را در سازمانتان از یک تا ده درجه بندی کنید و نمره ده را به بهترین آنها بدهید و بین آنها رقابت شغلی ایجاد نمایید.
2- تصمیم بگیرید تیمی از کارمندان مثبت ، با انگیزه و با قدرت رقابت بالا درست کنید که برای حصول نتایج مورد نظرتان به کمک شما بیایند .
3- درباره هرشغل جدید یا استخدام جدید به دقت فکر و بررسی کنید و شرح وظایف را به وضوح بنویسید.
4- برای هر موقعیت شغلی حداقل با سه داوطلب مصاحبه کنید یا داوطلب مورد نظرتان ، حداقل سه بار و در سه مکان مختلف مصاحبه کنید و بگذارید سه نفر دیگر نیز با وی مصاحبه کنند .
5- مراجع را به دقت کنترل و امتحان کنید ،
 ضعف ها ی زیانباری را موجب عدم انتخاب مناسب میشوند شناسایی کنید .
6- فقط افراد مثبت ، کاردان و دوست داشتنی را استخدام کنید . آنها بهترین بازیکن های تیمی هستند .
7- دائما بطور دقیق نتایج مورد انتظار از هر شخص را مورد تاکید قرارداده و توضیح دهید .

برچسب ها : افراد درستکار را انتخاب کنید - مورد ,مصاحبه ,افراد ,مصاحبه کنید ,مورد نظرتان ,نتایج مورد ,افراد درستکار
افراد درستکار را انتخاب کنید مورد ,مصاحبه ,افراد ,مصاحبه کنید ,مورد نظرتان ,نتایج مورد ,افراد درستکار
⭕️یک مدیر و بازاریاب باید بداند
⭕️یک مدیر و بازاریاب باید بداند

 یادگیری مهارت‌های مختلف به صورت جداگانه آسانتر می‌شود.

 انجام چند کار به طور همزمان (م ی تسکینگ) جواب نمی‌دهد، مخصوصا در زمینه حفظ اطلاعات جدید.

 نوشتن آموخته‌هایتان باعث می‌شود آنها در ذهن‌تان ماندگار شوند.

 موضوعات هیجان‌انگیز به‌یادماندنی‌تر از موضوعات ل‌کننده هستند.

 تندخوانی می‌تواند زمان یادگیری را فشرده کند.

 از دانسته‌هایتان برای یادگیری ندانسته‌هایتان استفاده کنید.

جستجو در اینترنت همیشه بد نیست.

یاد دادن به دیگران به شما هم کمک می‌کند.

از اشتباهات ناامید نشوید و آنها را بررسی کنید.

خوش‌بینی به موفقیت کمک می‌کند.

 تمرین، تمرین، تمرین.

برچسب ها : ⭕️یک مدیر و بازاریاب باید بداند - بازاریاب باید ,⭕️یک مدیر
⭕️یک مدیر و بازاریاب باید بداند بازاریاب باید ,⭕️یک مدیر
✅ پند های بازاری
✅ پند های بازاری

1:قانون ی:
اول بودن بهتر از برتر بودن است.
 
2:قانون طبقه:
اگر در یک طبقه نمی توانید اول باشید،طبقه دیگری درست کنید.

3:قانون ذهن:
وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.

4:قانون تصورات:
بازاری جنگ محصولات نیست،جنگ تصورات است.

5:قانون توجه:
اثرگذارترین مفهوم در بازاری ،داشتن کلمه ای در ذهن مشتریان است.

6:قانون انحصار:
دو شرکت نمی توانند یک کلمه مشترک در ذهن مشتری داشته باشند.

7:قانون نردبان:
استراتژی مورد استفاده شما،به پله ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده اید.

8:قانون مسابقه دو نفره:
در بلند مدت هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل می شود.

9:قانون ع :
اگر هدفتان جایگاه دوم است،استراتژی شما را بازار تعیین می کند.

10:قانون تقسیم:
در طول زمان مقوله تقسیم،و به دو یا چند مقوله تبدیل می شود.

11:قانون چشم انداز:
آثار بازاری در گستره زمان نمایان می شود.

12:قانون توسعه خط:
فشار غیر قابل مقاومتی برای توسعه محصولات با نام تجاری پیشین وجود دارد.

13:قانون قربانی:
برای به دست آوردن چیزی،به ناچار باید چیز دیگری را از دست بدهید.

14:قانون ویژگی ها:
در برابر هر ویژگی،یک ویژگی اثر گذار دیگر وجود دارد.

15:قانون صداقت:
هنگامی که شما امتیاز منفی را می پذیرید،مشتری یک امتیاز مثبت به شما می دهد.

16:قانون حرکت جسورانه:
در هر موقعیت،تنها یک حرکت نتیجه غایی را تعیین می کند.

17:قانون غیر قابل پیش بینی بودن:
اگر نتوانید برنامه رقبای خود را بنویسید،نمی توانید آینده را پیش بینی کنید.

18:قانون موفقیت:
موفقیت معمولا غرور می آفریند و غرور به ش ت می انجامد.

19:قانون ش ت:
باید در انتظار ش ت بود و آن را پذیرفت.

20:قانون سر و صدا:
شرایط در بیشتر موارد بر ع چیزی است که در مطبوعات درج می شود.

21:قانون شدت:
برنامه های موفق مبتنی بر مد نیستند،بلکه بر پایه روند ها تنظیم می شوند.

22:قانون منابع:
بدون پول کافی هیچ ایده ای به نتیجه نمی رسد.

برچسب ها : ✅ پند های بازاری - بازاری ,ش ت ,وجود دارد
✅ پند های بازاری بازاری ,ش ت ,وجود دارد
معایب ایمیل مارکتینگ نسبت به بازاری شبکه‌های اجتماعی
‍ معایب ایمیل مارکتینگ نسبت به بازاری شبکه‌های اجتماعی

1⃣ هزینه: ارسال ایمیل گروهی رایگان نیست اما شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی رایگان هستند. ارسال ایمیل گروهی رایگان بسیار محدود است و برای ارسال به جامعه بزرگ چندهزارتایی باید هزینه کنید.

2⃣ نیاز به مهارت نسبی: برای استفاده و ارسال ایمیل گروهی نیاز به حداقل آشنایی با اصول طراحی وب و تولید محتوای خاص ایمیل است. حتی برای سامانه‌های پیشرفته.

3⃣ عدم سهولت و جذ ت: اپلیکیشن‌های تلفن همراه ایمیل، نسبت به برنامه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام جذاب نیستند. بسیاری از کاربران عادی اصلا آنها را استفاده نمی‌کنند و هرگز روی موبایل خود نصب نکرده‌اند.

4⃣ سرعت رشد مخاطب: سرعت پیوستن و عضویت در کانال، گروه و صفحات شبکه‌‌های اجتماعی قابل مقایسه با خبرنامه‌ها نیست. خودتان به عنوان یک کاربر می‌توانید این میزان عضویت را در میان خانواده و دوستان مقایسه کنید.

5⃣ تعامل بهتر و جذاب‌تر: لایت ، کامنت گذاشتن و منشن قابلیت‌های بسیار جذ است که ایمیل‌ها آن را ندارند، چون برای این کار طراحی نشده‌اند.

6⃣ سرعت تحریر و تدوین: یک متن یا معرفی در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی به سرعت و در لحظه قابل تحریر و ارسال است، اما آماده کرده یک خبرنامه خوب، حداقل یکی دو ساعت زمان نیاز دارد.

7⃣ اعتماد پائین به ایمیل مارکتینگ: متاسفانه تبلیغات ایمیلی به دلیل اسپم فراوان به حال روز تبلیغات پیامکی دچار شده و این شدت مزاحمت باعث بی‌اعتمادی عمومی به این رسانه شده است...

برچسب ها : معایب ایمیل مارکتینگ نسبت به بازاری شبکه‌های اجتماعی - ایمیل ,اجتماعی ,شبکه‌های ,سرعت ,ارتباطی ,گروهی ,ارسال ایمیل ,ایمیل گروهی ,شبکه‌های اجتماعی ,ایمیل مارکتینگ ,گروهی رایگان ,ارسال ایمیل گروهی ,ا
معایب ایمیل مارکتینگ نسبت به بازاری شبکه‌های اجتماعی ایمیل ,اجتماعی ,شبکه‌های ,سرعت ,ارتباطی ,گروهی ,ارسال ایمیل ,ایمیل گروهی ,شبکه‌های اجتماعی ,ایمیل مارکتینگ ,گروهی رایگان ,ارسال ایمیل گروهی ,ا
کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند، عبارتند از:
10 کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند،  

عبارتند از:

۱- کار کمتر:
کارٍ در جریان را در سطح سبد محصول محدود کنید، اتلاف را حذف نمایید، تمرکز ایجاد کنید، کارهای موازی کمتری انجام دهید، مسائل را ساده نگاه دارید.

۲- اکتشاف و تطبیق:
به جای دنبال برنامه ای مشخص، اکتشاف کنید و خود را با آموخته هایتان تطبیق دهید.

۳- یادگیری سریع:
چرخه های بازخورد را کوتاه کنید، تحملِ پذیرش اشتباهات را داشته باشید و برای یادگیری و بهبود مستمر ارزش قائل شوید.

۴- یک تیم، یک هدف:
برای جلوگیری از انباشته شدن کارها، تیمهایی محصول محور ، متحد و چندتخصصی با هدفی مشترک تشکیل دهید و کاری را سرکوب کنید.

۵- تمرکز روی ارزش:
به جای هزینه، روی ارزش تمرکز کنید، ارزش را هر چه زودتر و به تدریج تحویل دهید و روی ساخت محصولِ درست تمرکز کنید.

۶- توانمندسازی تیمها:
با الهام بخشیدن و تعامل با تیمها، فرصتی برای ایجاد محرک های ذاتی مانند اختیار ، تسلط و هدف فراهم کنید.

۷- پذیرش واقعیت های سخت:
در پذیرش مشکلات و واقعیت های سخت باز عمل کنید و تیم خود را در حل مشکلات یاری و حمایت نمایید و همواره به یاد داشته باشید که چابکی مشکلات شما را حل نمیکند، بلکه آنها را برایتان نمایان می سازد.

۸- افکار بزرگ، شروع کوچک:
چشم اندازی بزرگ داشته باشید ولی آنرا در بخش های کوچک تحویل دهید.

۹- همکاری:
نقش خود را به خوبی ایفا نمایید و اعضای تیم خود را حمایت کنید و به افراد فرصت دهید که حضوری فعال در پروژه ها داشته باشند.

۱۰- ی نمونه بودن :
ابتدا خود چابک باشید، از تکنیک های آن استفاده کنید، اصول چابکی را به معرض نمایش قرار دهید و مانند ی خدمتگزار رفتار نمایید.

برچسب ها : کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند، عبارتند از: - دهید ,کنید، ,ارزش ,تمرکز ,داشته ,مشکلات ,داشته باشید ,تحویل دهید ,انجام دهند، ,متفاوت انجام ,چابک باید ,متفاوت انجام دهند، ,باید متفاوت انجام
کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند، عبارتند از: دهید ,کنید، ,ارزش ,تمرکز ,داشته ,مشکلات ,داشته باشید ,تحویل دهید ,انجام دهند، ,متفاوت انجام ,چابک باید ,متفاوت انجام دهند، ,باید متفاوت انجام
نج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم :
برچسب ها : نج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم : - خودتون ,مَردُم ,هستین ,داشته باشیم ,تنهای هستین ,خوبی میدونین ,خودتون هستین ,توجهی داشته ,توجهی داشته باشیم ,مردم توجهی داشته ,برای اینکه بدونی
نج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم : خودتون ,مَردُم ,هستین ,داشته باشیم ,تنهای هستین ,خوبی میدونین ,خودتون هستین ,توجهی داشته ,توجهی داشته باشیم ,مردم توجهی داشته ,برای اینکه بدونی
لباس پوشیدن چه تاثیری بر اعتماد به‌نفس شغلی دارد؟
برچسب ها : لباس پوشیدن چه تاثیری بر اعتماد به‌نفس شغلی دارد؟ - لباس ,انجام ,به‌نفس شغلی ,اعتماد به‌نفس ,لباس پوشیدن
لباس پوشیدن چه تاثیری بر اعتماد به‌نفس شغلی دارد؟ لباس ,انجام ,به‌نفس شغلی ,اعتماد به‌نفس ,لباس پوشیدن
رقیبهای خود را تجزیه و تحلیل کنید .
رقیبهای خود را تجزیه و تحلیل کنید .

برچسب ها : رقیبهای خود را تجزیه و تحلیل کنید . - بازار ,استراتژی ,باقی بماند ,اولین برخورد ,توان یافت ,تحلیل کنید
رقیبهای خود را تجزیه و تحلیل کنید . بازار ,استراتژی ,باقی بماند ,اولین برخورد ,توان یافت ,تحلیل کنید
از مشتریان خود عقب نمانید
از مشتریان خود عقب نمانید


چندین سال قبل با شرکت تولید کننده قطعات خودرو وشیلنگهای آبیاری و...همکاری داشتم.
در آن زمان تعداد زیادی از مشتریان ,در بازار چراغ برق بودند که یکی از عمده ترین مشتریان وباسابقه شرکت باشرکت پتروشیمی قرار داد بسته بود ومحصول ما را که به آنان ارایه داده بود ,شرکت پتروشیمی خواستار ارایه استاندارد محصول از شرکت شد و مشتری چراغ برق ما این موضوع را به مدیر شرکت منتقل کرد و با توجه به نظر خواهی از وی در خصوص کیفیت محصول ,ایراداتی را به محصول وارد کرده بود و شرکت ما ایراد را قبول نمی کرد در صورتیکه محصول واقعا ایراد داشت .مدیریت بدون پذیرش انتقاد گفت ,اگر محصول رانمی خواهند  ما محصول را در چراغ برق به بقیه مغازه ها میفروشیم اونها هم که از ما استاندارد نمیخوان.
بااین کارهم مشتری قدیمی را از دست داد وهم فرصت فروش به مشتری جدید(پتروشیمی) .
✅رضایت مشتریان فعلی را جدی بگیرید اونها سفیران شما در جذب مشتریان جدید هستند.

برچسب ها : از مشتریان خود عقب نمانید - مشتریان ,شرکت ,محصول ,مشتری ,چراغ ,پتروشیمی
از مشتریان خود عقب نمانید مشتریان ,شرکت ,محصول ,مشتری ,چراغ ,پتروشیمی
یک مدیر چه چیزهایی را نباید به کارکنان خود بگوید؟
یک مدیر چه چیزهایی را نباید به کارکنان خود بگوید؟


۱- نگویید "من حقوق شما را می دهم؛ پس هر کاری که می گویم باید انجام دهید" : عبارت های تهدید آمیز طریقه درستی برای انجام وظایف آن ها نیست! مدیران بزرگ برای هدایت کارکنان خود با توسل به آموزش، تشویق و خدمات خاصی کارمندان را دعوت به رشد و پیشرفت می کنند نه تهدید و بد رفتاری از سوی مدیر خود!

۲- نگویید " شما بخاطر گرفتن این جایزه خوش شانس هستید": مدیری که دارای ذهن خلاق است در ازای تلاش کارمندان خود تشویقی و جایزه برای آن ها در نظر می گیرد. وظیفه مدیران این است که در قبال کار ها و پروژه های خاص به کارمندان خود خدماتی ارائه دهند.

۳- نگویید "دیروز و امروز صبح مرخصی بودید کجا بودید؟ : فشار آوردن به کارمندان در طول روز و هفته باعث می شود کارمند حس ن یتی پیدا کند و روحیه خود را از دست دهد. به عنوان مدیر مرخصی های ۷ روزه برای کارمندان خود در نظر بگیرید. تا با روحیه و تلاش بیشتری تلاش کنند.

برچسب ها : یک مدیر چه چیزهایی را نباید به کارکنان خود بگوید؟ - کارمندان ,مدیر ,کارکنان ,نگویید
یک مدیر چه چیزهایی را نباید به کارکنان خود بگوید؟ کارمندان ,مدیر ,کارکنان ,نگویید
منافع تفویض اختیار
⭕️منافع تفویض اختیار

تفویض اختیار مؤثر، منافع مهمی برای شما، افراد و سازمانتان در بر دارد. زمانی که تفویض اختیار می کنید، می توانید با حذف کارهایی که خود باید انجام دهید، سطح بار کاری و فشار عصبی تان را کاهش دهید.
این امر وقت شما را برای تمرکز بر مواردی که نیازمند مهارتها و صلاحیت های کارشناسی خاص شما هستند افزایش می دهد. همچنین، شما را قادر می سازد تا فعالیتهای سطح بالاتری نظیر برنامه ریزی، تحلیل های ب و کار، کنترل عملیات، به دست آوردن منابع، و حل و فصل مسائل افراد کلیدی را بر عهده بگیرید.
تفویض اختیار سطح اعتماد بین شما و کارکنانتان را نیز بهبود می بخشد. همچنین یک راه مؤثر برای آزمودن قابلیتهای کارکنان، قبل از آنکه ترفیعی برای آنها در نظر گرفته شود، به حساب می آید.

برچسب ها : منافع تفویض اختیار - اختیار ,تفویض ,تفویض اختیار
منافع تفویض اختیار اختیار ,تفویض ,تفویض اختیار
نکاتی درباره فروش حرفه ای
نکاتی درباره فروش حرفه ای

برچسب ها : نکاتی درباره فروش حرفه ای - مشتری ,محصول ,تخفیف ,بدهید ,قرارداد ,میگوید محصول ,تشخیص بدهید ,تخفیف میدهید ,فروش حرفه ,درباره فروش
نکاتی درباره فروش حرفه ای مشتری ,محصول ,تخفیف ,بدهید ,قرارداد ,میگوید محصول ,تشخیص بدهید ,تخفیف میدهید ,فروش حرفه ,درباره فروش
دنیای جدید، ب‌‌وکارهای جدید، منابع خلق ارزش جدید!
⭕️▪️ دنیای جدید، ب‌‌وکارهای جدید، منابع خلق ارزش جدید!

به چند عبارت زیر دقت کنید:

▫️" شرکت uber بزرگ‌ترین شرکت اجاره تا ی جهان، هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارد! "

▫️" شرکت facebook معروف‌ترین مالک رسانه جهان، هیچ محتوایی خلق نمی‌کند! "

▫️" شرکت alibaba ارزشمندترین ده‌فروشی جهان، هیچ انباری ندارد! "

▫️" شرکت airbnb بزرگ‌ترین تهیه‌کننده منزل و محل اقامت، هیچ مسکنی برای اقامت ندارد! "

در طول دو دهه گذشته مدل‌های ب‌وکار و منابع اصلی ارزش‌آفرینی در اقتصاد آنقدر تغییر کرده‌اند که تاریخ بشر چنین شت از تحولات را تا کنون تجربه نکرده است.

اگر چه فاصله زمانی بین تاثی ذیری فضای ب‌وکار ایران از روندهای جهانی در گذشته بسیار کند و طولانی بود اما پیوستگی روزافزون انسان‌ها و به تبع آن اقتصادها باعث شده تا روندهای فضای ب‌وکار ایران نیز با آنچه در جهان می‌گذرد بسیار همسوتر از گذشته باشد.

شکل‌گیری و رشد ب‌وکارهایی نظیر اسنپ و تپسی که مدل‌های ایرانی اوبر هستند آن هم با فاصله کوتاهی از نمونه بین‌المللی‌شان خود شاهدی بر همین مدعاست.

بنابراین آنچه در آینده نزدیک می‌توان انتظار داشت آن است که بزودی بزرگ‌ترین و ثروتمندترین ب‌وکارهای ایرانی نیز به جای هویت‌های تی و سیاهه عریض و طویل دارایی‌های مشهود، به برندهای مرتبط با دانش، تکنولوژی و ارتباطات و با منابع غیرمشهود تبدیل شوند.

این اتفاقی است که در دنیا افتاده و در ایران نیز خواهد افتاد.

برچسب ها : دنیای جدید، ب‌‌وکارهای جدید، منابع خلق ارزش جدید! - شرکت ,منابع ,گذشته ,ندارد ,بزرگ‌ترین ,جهان، ,فضایب‌وکار ایران ,ارزش جدید ,جدید، منابع ,جدید،ب‌‌وکارهای جدید، ,دنیای جدید،ب‌‌وکارهای ,جدید،
دنیای جدید، ب‌‌وکارهای جدید، منابع خلق ارزش جدید! شرکت ,منابع ,گذشته ,ندارد ,بزرگ‌ترین ,جهان، ,فضایب‌وکار ایران ,ارزش جدید ,جدید، منابع ,جدید،ب‌‌وکارهای جدید، ,دنیای جدید،ب‌‌وکارهای ,جدید،
چهار درس استراتژیک ایتالیا برای توسعه ایران
برچسب ها : چهار درس استراتژیک ایتالیا برای توسعه ایران - پیشرفت ,ایتالیا ,کشور ,استراتژیک ,توسعه ,کشورهای ,ایتالیا برای ,کشورهای همسایه ,تفکر استراتژیک ,غلبه کنند ,ناامیدی غلبه
چهار درس استراتژیک ایتالیا برای توسعه ایران پیشرفت ,ایتالیا ,کشور ,استراتژیک ,توسعه ,کشورهای ,ایتالیا برای ,کشورهای همسایه ,تفکر استراتژیک ,غلبه کنند ,ناامیدی غلبه
مزیت رقابتی چیست؟
✅مزیت رقابتی چیست؟

در عصر شدت یافتن رقابت ، تنها عامل موفقیت دستی به مزیت رقابتی و توانایی حفظ و توسعه آن توسط ب و کارها است
.
در این رابطه ابتدا بهتر است مفهوم آن را روشن نماییم
چند تا از تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران :
.
«مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذ ت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است» (جی. کیگان)

«مزیت رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می کند» (hao ma) .
.
««<مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر است»>» (m. porter) .
توجه به تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی گویای این است که
مزیت رقابتی  ارتباط مستقیم با ارزشهای مورد نظر مشتری، ارزشهای عرضه شده شرکت و ارزشهای عرضه شده توسط رقبای شرکت دارد و این سه  ا امات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین می کند.
.
 چنانچه از دیدگاه مشتری مقایسه ارزشهای عرضه شده شرکت با ارزشهای عرضه شده رقبا بیشتر به ارزشهای مورد نظر و انتظامات او سازگارتر و نزدیکتر باشد می توان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است
.
این مزیت باعث می شود که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خود در به مشتری و تسخیر قلب وی برتری داشته باشد.

برچسب ها : مزیت رقابتی چیست؟ - رقابتی ,ارزشهای ,شرکت ,مزیت ,عرضه ,رقبای ,مزیت رقابتی ,ارزشهای عرضه ,ارزشهای مورد ,«مزیت رقابتی ,تعاریف ارائه
مزیت رقابتی چیست؟ رقابتی ,ارزشهای ,شرکت ,مزیت ,عرضه ,رقبای ,مزیت رقابتی ,ارزشهای عرضه ,ارزشهای مورد ,«مزیت رقابتی ,تعاریف ارائه
در محیط کار منزوی نباشید
در محیط کار منزوی نباشید


برچسب ها : در محیط کار منزوی نباشید - استرس ,محیط ,ارتباط ,دیگران ,زمان ,دوری ,منزوی نباشید
در محیط کار منزوی نباشید استرس ,محیط ,ارتباط ,دیگران ,زمان ,دوری ,منزوی نباشید
روش ساده و ارزان بازاری برای ب و کارهای کوچک
‍  10 روش ساده و ارزان بازاری برای ب و کارهای کوچک

 به عنوان یک ب و کار کوچک، ممکن است تصور کنید که غیرممکن باشد که پیام تان را به گوش مردم برسانید. اما نگران نباشید برای اینکار به هیچ تمهید و ترفندی عجیب و غریبی احتیاج ندارید.

کافی است تکنیک های زیر را که از کارآفرینان برتر الهام گرفته شده دنبال کنید و در این صورت خواهید دید که کار شما به سرانجام رسیده و ب و کارتان به رونق خواهد افتاد:

1. چیزهای رایگان بدهید.
2. در برنامه های اجتماعی شرکت کنید.
3. حتی می توانید برنامه های مخصوص خود را اجرا کنید.
4. داوطلب ی یک سازمان باشید.
5. پاد ت خود را ایجاد کنید.
6. سودمند باشید و کمک کنید.
7. یک ایمیل هفتگی ارسال کنید.
۸. دلیلی برای انجام کار خود داشته باشید.‌
9. از یک سازمان مردم نهاد حمایت کنید.
10. هدایای مناسب و ارزشمندی را انتخاب کنید.

برچسب ها : روش ساده و ارزان بازاری برای ب و کارهای کوچک - بازاری برایب ,ارزان بازاری ,ارزان بازاری برایب
روش ساده و ارزان بازاری برای ب و کارهای کوچک بازاری برایب ,ارزان بازاری ,ارزان بازاری برایب
بی دلیل مداخله نکنید
⭕️بی دلیل مداخله نکنید

کار مدیران مهربان معمولا زودتر انجام می شود پس مجبور نیستند تمام مدت سخت گیر باشید. اگر کارمندان شما سخت کوشانه وظایف محول شده به خود را به خوبی انجام می دهند و هیچ موقعیت اضطراری کاری، دخ فوری شما را نمی طلبد، بهتر است بگذارید کارشان را انجام دهند و عقب بنشینید. با این روش هم کارمندانتان یاد می گیرند که مسئول باشند و هم خودتان فرصت می کنید نیرویتان را بر سر مسایلی متمرکز کنید که برای موفقیت نهایی سازمان مهم تر است.
شغل اصلی مدیر الهام بخشیدن و تشویق کارمندان است تا بهترین کار خود را انجام دهند. بهترین مدیران تمام تلاش خود را به کار می برند تا موانع  سازمانی را که مانع انجام کار کارمندان می شود حذف کنند و همچنین منابع و آموزش های مناسب را برای کارمندان فراهم می کنند تا کار خود را به صورت موثر انجام دهند.

برچسب ها : بی دلیل مداخله نکنید - انجام ,کارمندان ,انجام دهند ,دلیل مداخله
بی دلیل مداخله نکنید انجام ,کارمندان ,انجام دهند ,دلیل مداخله
چند اشتباه بازاریابان تلفنی :
⚠️⛔️ چند اشتباه بازاریابان تلفنی :

✳️ زود اعلام مبلغ کالا و خدمات.
✳️ مکالمه طولانی.
✳️ در نظر نگرفتن خواست مشتری.
✳️ نرسیدن به جواب مثبت.
✳️ ندادن پیشنهاد ید.
✳️ پیگیری ن از مشتری بعد از فروش.
✳️ ناتوانی از تشخیص واکنش مشتری.
✳️ ناتوانی در تشخیص 4 جنبه شخصیتی مشتری تلفنی.
✳️ ضعف در شناخت انواع  و کیفیت پرسش های تلفنی
✳️ و پرسش هایی که منجر به عصبانیت مشتری میشود.
برچسب ها : چند اشتباه بازاریابان تلفنی : - مشتری ,تلفنی ,بازاریابان تلفنی ,اشتباه بازاریابان ,اشتباه بازاریابان تلفنی
چند اشتباه بازاریابان تلفنی : مشتری ,تلفنی ,بازاریابان تلفنی ,اشتباه بازاریابان ,اشتباه بازاریابان تلفنی
با محیط کار نوین آشنا شوید
⭕️با محیط کار نوین  آشنا شوید

آنچه در یک سازمان می گذرد، بازت است از آنچه بیرون سازمان می گذرد.

 عوامل زیر اکنون و در دنیای امروز ب و کار ،تغییرات سریعی به مدیران تحمیل می کنند:

برچسب ها : با محیط کار نوین آشنا شوید
با محیط کار نوین آشنا شوید
راه‌هایی برای افزایش وفاداری مشتری
راه‌هایی برای افزایش وفاداری مشتری (1)


معمولا ب و کارهایی که برای نگهداری مشتریان‌شان به برنامه‌های مبتنی بر پاداش متکی هستند، بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسند که حتی مشتریان راضی هم در خیلی از اوقات ریزش دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که این مشتریان به خاطر خدمات اندکی بهتر، سراغ دیگران می‌روند. برای حل این مساله، لازم است رفتار مشتریان را در قبال دریافت پاداش تحلیل  کرد و عوامل موثر بر وفاداری آنان را به خوبی شناخت.

آن دسته از برنامه‌های پاداش که بر روی تخفیف ید، ارائه کوپن و... تمرکز دارد، به مشتریان یاد می‌دهد تنها رفتاری که به عنوان نماد وفاداری به حساب می‌آید، ید محول یا خدمت است؛ در حالی که مشتری می‌تواند کارهای دیگری انجام دهد که باعث تقویت برند در بازار شود و برای فروشنده ارزشمندتر باشد.

اگر برای فعالیت‌هایی نظیر تبلیغ برند شما در شبکه‌های اجتماعی توسط مشتریان، پاداش در نظر بگیرید، برنامه وفادارسازی اثربخش‌تری طراحی خواهید کرد. شما باید متناسب با مشتریان هدف ب و کارتان، برنامه‌ وفادارسازی طراحی کنید، وگرنه کپی طرح‌های وفادارسازی دیگران فقط اتلاف وقت و بودجه است.

هر ب و کاری، در نقطه خاصی باید طرح وفادارسازی را طراحی کند. برای مثال بعضی شرکت‌ها، محصولات ارزان قیمت و تند مصرف تولید می‌کنند ولی در بعضی از ب و کارها ممکن است مشتری فقط یکبار یک تجهیز صنعتی را ید کند ولی درخواست خدمات پس از فروش بالایی داشته باشد. برای هر کدام از شرکت‌های بالا، برنامه وفادارسازی متفاوتی مورد نیاز است.

در قسمت بعد، اصولی را بررسی می‌کنیم که به شما در طراحی برنامه سفارشی‌سازی شده وفادارسازی مشتریان کمک می‌کند.

برچسب ها : راه‌هایی برای افزایش وفاداری مشتری - وفادارسازی ,مشتریان ,مشتری ,پاداش ,وفاداری ,طراحی ,برنامه وفادارسازی ,وفاداری مشتری ,افزایش وفاداری ,برای افزایش ,راه‌هایی برای ,افزایش وفادا
راه‌هایی برای افزایش وفاداری مشتری وفادارسازی ,مشتریان ,مشتری ,پاداش ,وفاداری ,طراحی ,برنامه وفادارسازی ,وفاداری مشتری ,افزایش وفاداری ,برای افزایش ,راه‌هایی برای ,افزایش وفادا
مشخصات یک لوگوی خوب :
مشخصات یک لوگوی خوب :

لوگو باید به سرعت قابل تشخیص باشد
لوگو باید در ح سیاه و سفید و تک رنگ نیز خوب دیده شود
لوگو باید دارای اجزائی هماهنگ باشد
لوگو باید مفهومی ناب در بطن خود داشته باشد
لوگو باید خلاقانه و متمایز باشد ( مشخصه بارز هر لوگو تمایز و عدم شباهت آن به لوگویی دیگر است )
لوگو وقتی چرخانده یا برع می شود باید قابل تشخیص باشد
لوگو بهتر است با کمتر از چهار رنگ طراحی شود
لوگو باید دیدی جامد داشته باشد و از المانهای بکگر بپرهیزد
لوگو باید حاوی رنگهایی زنده و منتقل کننده انرژی باشد
لوگو باید هوشمندانه و بر پایه پیامی حساب شده طراحی گردد
لوگو نباید هیچ چیز اضافی در خود داشته باشد
لوگو باید به گونه ای اجرا شود که توسط افرادی با سواد گرافیکی پایین نیزقابل درک و یا به یاد ماندنی باشد
لوگو نباید از تشکیل چند لوگوی دیگر بوجود آمده باشد
لوگو باید در ح تغییر اندازه نیز بخوبی قابل تشخیص باشد
لوگو باید از لحاظ زمانی کاملا منعطف و با آینده نیز کاملا سازگار باشد
لوگو بهتر است از جلوه های ویژه استفاده نکرده باشد
لوگو باید ساختاری منسجم و معین داشته باشد
لوگو نباید دارای جزئیات پیچیده باشد
لوگو باید با مکان های مختلف و فرهنگ های گوناگون سازگار باشد
لوگو بهتر است برای فعالیت های جدی تر از خطوط صاف و برای امور کمتر جدی از خطوط نرمتر استفاده کند
لوگو باید دوست داشتنی و تقریبا همه پسند باشد
لوگو باید در مرحله اول روی کاغذ پیاده و سپس وارد کامپیوتر شود
لوگو باید سادگی خود را حفظ کند
لوگو نباید منحرف کننده باشد
لوگو باید متعادل و خوش ترکیب به نظر برسد
لوگو بهتر است حاوی بیشتر از دو فونت در نوشته های بکار رفته نباشد
و  لوگو باید بر پایه یک ایده پردازی حساب شده طراحی گردد.

برچسب ها : مشخصات یک لوگوی خوب : - باشدلوگو ,لوگو ,نباید ,داشته ,طراحی ,لوگوی ,باشدلوگو باید ,داشته باشدلوگو ,باشدلوگو بهتر ,شودلوگو باید ,تشخیص باشدلوگو ,قابل تشخیص باشدلوگو
مشخصات یک لوگوی خوب : باشدلوگو ,لوگو ,نباید ,داشته ,طراحی ,لوگوی ,باشدلوگو باید ,داشته باشدلوگو ,باشدلوگو بهتر ,شودلوگو باید ,تشخیص باشدلوگو ,قابل تشخیص باشدلوگو
۹ ویژگی افراد موفق در رابطه با مدیریت پول
✅ ۹ ویژگی افراد موفق در رابطه با مدیریت پول

✔️ 1- کمتر از درآمد خود ج می‌کنند.

✔️ 2- به کیفیت فکر می‌کنند.

✔️ 3- حساب و کتاب مالی خود را با شرایط روز هماهنگ می‌کنند.

✔️ 4- به حقوق ثابت اکتفا نمی‌کنند و به دنبال روش‌های جدید برای ب درآمد بیشتر می‌گردند.

✔️ 5- صورتحساب‌های خود را با دقت کنترل می‌کنند.

✔️ 6- ریسک‌های احمقانه نمی‌کنند.

✔️ 7- قبول دارند که همه‌چیز را درباره پول درآوردن نمی‌دانند.

✔️ 8- مسئولیت تصمیم‌های مالی را گردن دیگران نمی‌اندازند.

✔️ 9- اجازه نمی‌دهند پول، ارزش‌های‌شان را بگیرد.

برچسب ها : ۹ ویژگی افراد موفق در رابطه با مدیریت پول - می‌کنند ,افراد موفق ,ویژگی افراد
۹ ویژگی افراد موفق در رابطه با مدیریت پول می‌کنند ,افراد موفق ,ویژگی افراد
نکاتی که شما را به یک فروشنده حرفه ای تبدیل میکند :
نکاتی که شما را به یک فروشنده حرفه ای تبدیل میکند :

1– سعی کنین استارت مکالمه رو طوری شروع کنین که از مشتری بخواین در مورد شما و محصولاتتون به چه اطلاعاتی نیاز داره.

2– در صورت توهین مشتری به خدمات و محصولات شما،خونسردی خودتون رو حفظ کنین. قطعا دلیلی دارین که مشتری رو قانع کنه. همچنین از مشتریتون دلیل قانع کننده بخواهید.

3– با دیگر همکاران و کارمندان همیشه هماهنگ باشین.ضد و نقیض میان حرفای شما و همکاراتون پیش مشتری جلوه خوبی نداره.

4– طول مکالمه با مشتری رو زیاد نکنین. مکالمه زیاد مشتری رو خسته میکنه.

برچسب ها : نکاتی که شما را به یک فروشنده حرفه ای تبدیل میکند : - مشتری ,مکالمه ,کنین ,تبدیل میکند ,فروشنده حرفه
نکاتی که شما را به یک فروشنده حرفه ای تبدیل میکند : مشتری ,مکالمه ,کنین ,تبدیل میکند ,فروشنده حرفه
✅ هفت نکته طلایی در بازاری و قرارداد
✅ هفت نکته طلایی در بازاری و قرارداد


1⃣ هرگز رقیب را نکوبید!

2⃣ به جای تخفیف سعی کنید امتیاز بدهید. اگر تخفیف میدهید حتما امتیاز بگیرید و اگر تخفیف میدهید طوری باشد که مشتری بگوید "واووو" تخفیف گرفتم!

3⃣ اگر مشتری میگوید محصول گران است یعنی دارد میگوید محصول ارزش ندارد. پس ارزش محصول را بالا ببرید و قیمت را کم نکنید.

4⃣ قراداد را اول جلسه روی میز نگذارید. این یعنی آمدم پول تو را بگیرم و آدم ها از اینکه پول آنها را بگیرند خوششان نمیاید.

5⃣ هیچوقت قرارداد خالی دست مشتری ندهید حتما فیلد های قرارداد را پر کنید و تحویلش بدهید.

6⃣ حواستان باشد در حین مذاکره ۴۰ ثانیه وجود دارد که مشتری آماده هست به شما بله بگوید اگر استفاده نکنید فروش را باخته اید.

7⃣ باید سیگنال های ید را تشخیص بدهید تا بتوانید ۴۰ ثانیه را تشخیص بدهید و قرارداد را ببندید.

برچسب ها : ✅ هفت نکته طلایی در بازاری و قرارداد - قرارداد ,مشتری ,بدهید ,تخفیف ,محصول ,تشخیص بدهید ,میگوید محصول ,تخفیف میدهید ,نکته طلایی
✅ هفت نکته طلایی در بازاری و قرارداد قرارداد ,مشتری ,بدهید ,تخفیف ,محصول ,تشخیص بدهید ,میگوید محصول ,تخفیف میدهید ,نکته طلایی
درسی بزرگ از سرنوشت تلخ نوکیا
درسی بزرگ از سرنوشت تلخ نوکیا

شرکت نوکیا یکی از قدرتمندترین شرکت‌های دنیا و بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی‌های تلفن همراه در جهان بود که اخیرا پس از کاهش 99 درصدی ارزش سهامش توسط شرکت مایکروسافت یداری شد. در طول برگزاری نشست خبری اعلام فروش این شرکت به مایکروسافت رییس این شرکت گفت: "ما بهترین تیم مدیریتی و اجرایی را در اختیار داشتیم، ما هیچ اقدام اشتباهی انجام ندادیم، سخت تلاش کردیم اما علی‌رغم همه این‌ها ش ت خوردیم." بعد از گفتن این جمله تمام تیم مدیریتی نوکیا و خود رییس آن شرکت به طور غم انگیزی گریه د.
از اوایل سال 1990 تا سال 2012، نوکیا یکی از قدرتمندترین کمپانی‌های دنیا و  بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های تلفن همراه در جهان با در اختیار داشتن 80 درصد سهم بازار بود. قیمت هر سهم این شرکت 42 دلار و ارزش این شرکت 250 میلیارد یورو بود. نوکیا یک شرکت فوق‌العاده قوی با مدیرانی کاربلد و حرفه‌ای بود که کارشان را به خوبی انجام می‌دادند. اما متاسفانه امروزه به خوبی کار و حفظ وضع موجود برای موفقیت کافی نیست.
ان نوکیا، به دنبال یادگیری مداوم و تغییر و نوآوری سریع نبودند. آن‌ها نتوانستند تغییرات مداوم و سریع صنعت تلفن همراه را که به واسطه شرکت‌های سامسونگ و اپل آورده شدند را پیش‌بینی کنند. حتی شرکت اپل تا چند سال قبل هرگز گوشی موبایل تولید نمی‌کرد اما شرکت یادگیرنده‌ای بود و مدام به دنبال یادگیری، تغییر و نوآوری می‌گشت. خیلی سریع iphone و galaxy گوشی‌های نوکیا را در بازار کنار زده و سهم قابل توجهی از بازار گوشی‌های تلفن همراه را به خود اختصاص دادند. از سال 2011 تا 2013 نوکیا از رتبه اول بازار به رتبه دهم سقوط کرد. سهم بازار 80 درصدی نوکیا به 3 درصد رسید. ارزش هر سهم نوکیا از 42 دلار به 2.5 دلار کاهش پیدا کرد. هزاران کارمند سخت‌کوش نوکیا از کار برکنار شدند. ارزش شرکت نوکیا با کاهشی 99 درصدی از 250 میلیارد یورو به 3.79 میلیارد یورو رسید.
شرکت نوکیا هیچ اشتباهی نداشت. آن‌ها هیچ کار خطایی انجام ندادند اما جهان به سرعت در حال تغییر است. ضعف آن‌ها در عدم یادگیری، رشد و تغییر مداوم و سریع بود. آن‌ها به این خاطر که یادگیری مداوم را فراموش د، نه تنها شانس خود برای رسیدن به موفقیت را از دست داده بلکه شانس بقا را نیز از دست دادند.
امروزه اگر به دنبال رشد و پیشرفت نباشید و از موفقیت امروز خود راضی بوده و به دنبال حفظ وضع فعلی باشید ش ت خواهید خورد. نوکیا به واسطه موفقیت چشمگیری که داشت ش ت خورد. آن‌ها قربانی موفقیت خود شدند.
در دنیای امروز هر انسانی که از وضع خود راضی باشد و به جای آموزش‌های جدید و یادگیری مداوم به دنبال حفظ وضع کنونی بوده و از یادگیری و آموزش دست بکشد، قطعا قربانی خواهد شد ...

برچسب ها : درسی بزرگ از سرنوشت تلخ نوکیا - نوکیا ,شرکت ,موفقیت ,مداوم ,آن‌ها ,بازار ,تلفن همراه ,یادگیری مداوم ,گوشی‌های تلفن ,میلیارد یورو ,شرکت نوکیا
درسی بزرگ از سرنوشت تلخ نوکیا نوکیا ,شرکت ,موفقیت ,مداوم ,آن‌ها ,بازار ,تلفن همراه ,یادگیری مداوم ,گوشی‌های تلفن ,میلیارد یورو ,شرکت نوکیا
نکاتی ضروری درباره فروش حضوری
نکاتی ضروری درباره فروش حضوری
1⃣. آیا قبل از فروش در صورت امکان درباره مشتری تحقیق کرده‌اید؟ اگر می‌دانید با چه ی قرار است صحبت کنید آیا در اینترنت درباره او جستجو کرده‌اید تا اطلاعاتی کلی به دست آورید.

2⃣اگر شما مراجعه می‌کنید طوری برنامه‌ریزی کنید که دقیقا راس ساعت مقرر در محل حاضر باشید. حتی بهتر است چند دقیقه زودتر برسید و منتظر بمانید تا در آرامش بیشتری باشید.

3⃣. به محض دیدن مشتری احتمالی آیا یخ‌شکنی می‌کنید؟ یخ‌شکنی همان ایجاد ذهنیت خوب اولیه و به وجود آوردن حس خوب در طرف مقابل است. برای یخ‌شکنی بهتر است لبخند بزنید و در ابتدای صحبت به موضوعی غیرکاری اشاره کنید. مثلا درباره خود مشتری صحبت کنید.

4⃣. آیا قبل از هرگونه صحبت درباره محصولات یا خدمات خود، یدار را معاینه می‌کنید؟ معاینه همان پرسیدن سوالات مناسب است. با پرسیدن سوالات کافی، از شرایط یدار کاملا آگاه شوید و قبل از این کار هیچگاه توضیحی درباره محصولات خود ندهید.

برچسب ها : نکاتی ضروری درباره فروش حضوری - صحبت ,یخ‌شکنی ,مشتری ,درباره محصولات ,پرسیدن سوالات ,صحبت کنید ,درباره فروش ,ضروری درباره ,نکاتی ضروری درباره
نکاتی ضروری درباره فروش حضوری صحبت ,یخ‌شکنی ,مشتری ,درباره محصولات ,پرسیدن سوالات ,صحبت کنید ,درباره فروش ,ضروری درباره ,نکاتی ضروری درباره
نکاتی برای موفقیت در بازاری الکترونیکی
نکاتی برای موفقیت در بازاری الکترونیکی
▪️ یک موقعیت منحصر به فرد و بی همتا در ب و کار خود ایجاد کنید.
▪️ داشتن موقعیت بی همتا در اینترنت مهمتر از محتوای تبلیغاتی شما است.
▪️ تنها به کاهش قیمت کالاها در سایت اکتفا نکنید.
▪️ قبل از ایجاد و توسعه محصول بازار آن را پیدا نمایید.
▪️ به دنبال جماعت حریص و مشتاق به محصول یا خدمات باشید.
▪️ سعی نکنید یک بازار جدید ایجاد نمایید.
▪️ آزمودن، کلید موفقیت در بازاری است.
▪️ هدف تمام تبلیغات شما باید افزایش فروش باشد.
▪️ حتی تبلیغات مجانی برای شما هزینه بر است.

برچسب ها : نکاتی برای موفقیت در بازاری الکترونیکی - ایجاد ,بازاری الکترونیکی ,برای موفقیت ,نکاتی برای
نکاتی برای موفقیت در بازاری الکترونیکی ایجاد ,بازاری الکترونیکی ,برای موفقیت ,نکاتی برای
4 روش کلیدی برای افزایش سریع فروش
♦️ 4 روش کلیدی برای افزایش سریع فروش

۱-چیزی با ارزش به مشتریان بدهید که برای شما هزینه زیادی نداشته باشد.شما می توانید برای محصولات خود یک جایزه در نظر بگیرید و برای مدتی محدود به تمام انی که از شما ید می کنند آن جایزه را نیز ارائه کنید. جایزه می تواند یک کتاب الکترونیکی کوتاه بصورت pdf باشد که پس از هر ید ، به آدرس ایمیل مشتری فرستاده شود.
۲- به مشتریان غیرفعال بفروشید.در هر ب و کار ، مشتریانی وجود دارند که دیگر ید نمی کنند. طبق نظرسنجی که در صورت گرفته ، مهمترین دلیل آن قطع ارتباط بین فروشنده و مشتری می باشد. پس در ارتباط بودن با مشتریان کلیدی مهم برای فروش بیشتر است. فهرستی از مشتریان غیرفعال تهیه کنید و سپس برای آنها یک کارت پستی بفرستید و به آنها یادآوری کنید که برای شما باارزش هستند.
۳-هیچگاه تخفیف ندهید!تخفیف یکی از هزینه های پنهان هر ب و کاری است که در غالب موارد به آن اهمیت داده نمی شود. بجای دادن تخفیف ، کالایی را معادل مقدار تخفیف به مشتری هدیه بدهید.
۴- هنگامی که مشتری محصولی را می د ، محصولی دیگر نیز به او پیشنهاد کنید.یکی از یافته های جالب من در زمینه بازاری ، مشاهده ح ی بنام “ح ید” است. مشتری معمولا در ابتدا در ح دفاعی است، سئوالات زیادی می پرسد ، از محصول ایراد می گیرد و وقتی بلا ه قانع شد که محصولی را ب د ، وارد “ح ید” شده است. در این زمان خیلی راحت می توان محصولات دیگری به او فروخت.

برچسب ها : 4 روش کلیدی برای افزایش سریع فروش - مشتری ,مشتریان ,تخفیف ,محصولی ,جایزه ,کلیدی ,“ح ید” ,مشتریان غیرفعال ,افزایش سریع ,برای افزایش ,کلیدی برای
4 روش کلیدی برای افزایش سریع فروش مشتری ,مشتریان ,تخفیف ,محصولی ,جایزه ,کلیدی ,“ح ید” ,مشتریان غیرفعال ,افزایش سریع ,برای افزایش ,کلیدی برای
⭕️آیا میخواهید موفق باشید؟
⭕️آیا میخواهید موفق باشید؟

به طور تقریبی میتوان گفت از هر 30 نفری که وارد فضای ب و کار میشوند فقط یک نفر میتواند به موفقیت واقعی دست یابد و بقیه مشغول صحبت درباره ی شانسی بودن موفقیت آن یک نفر هستند.
تا حالا واقعاً به این فکر کرده اید که چرا بعضی ها در شغل شان موفق هستند و به سرعت پیشرفت می کنند و برخی دیگر مدام در حال تغییر شغل و همیشه نگران درآمد خود هستند و تصور میکنند که ی قدر آنها را نمی داند؟
به نظر من یکی از دلایل مهم موفقیت این افراد مدیریت صحیح خودشان است بدین معنی که آنها به خوبی کارها و رفتارهای خودشان را مدیریت می کنند و مدام سعی میکنند که بهره وری شان را بالاتر ببرند و بیخودی انتظارات شان را از بقیه بالا نمی برند.

 
برچسب ها : ⭕️آیا میخواهید موفق باشید؟ - مدیریت ,موفقیت ,موفق ,مدیریت زمان ,متعهد باشید، ,باید متعهد ,میخواهید موفق ,⭕️آیا میخواهید ,باید متعهد باشید،
⭕️آیا میخواهید موفق باشید؟ مدیریت ,موفقیت ,موفق ,مدیریت زمان ,متعهد باشید، ,باید متعهد ,میخواهید موفق ,⭕️آیا میخواهید ,باید متعهد باشید،
9 جمله معروف مارک زاکربرگ مالک قبل از رسیدن به شهرت و ثروت!
♦️ 9 جمله معروف مارک زاکربرگ مالک قبل از رسیدن به شهرت و ثروت!

 1. من در زندگی خود، تقریباً نیمی از کارهایی را که انجام می دهم با ی در میان نمی گذارم. شب گذشته، 5 ساعت را مشغول برنامه نویسی بودم و به نتایجی دست یافتم که می تواند در نوع خود بسیار جالب توجه باشد. این نتایج را با چند نفر از دوستان نزدیک خود در میان گذاشتم و با سایر هم کلاسی‌های خود در این مورد حرفی نزدم.
2. واقعاً نمی دانم که چه چیزی در آینده به موضوع مهم و بزرگی تبدیل خواهد شد چرا که من وقت خود را برای انجام کارهای بزرگ صرف نمی کنم. من وقت خود را صرف کارهای کوچکی می کنم و زمانی که وقت آن برسد، آن‌ را کنار هم قرار می دهم.
3. من همانند یک کودک سریعاً خسته و بی حوصله می شوم و تنها کامپیوتر می تواند هیجان را به رگ‌های من تزریق کند. این دو ویژگی از جمله خصایص برجسته من محسوب می شوند.
4. هدف اصلی من از راه اندازی این پروژه، فراهم شرایطی بود که دانشجویان هاروارد بتوانند همزمان در مورد یک موضوع  به طور همزمان با یکدیگر صحبت کرده و نظرات خود را ابراز کنند. به نظر من، این طرح می تواند بسیار سرگرم کننده و جذاب باشد.
5. من طرح‌ها و کارهایی شبیه به این را همیشه انجام می دهم. راه‌اندازی و ساخت فیس‌بوک تنها یک هفته وقت من را گرفت.
6. من همواره برای رسیدن به هدفم تلاش می‌کنم و یقین دارم این تلاش نتیجه خواهد داد و چه بهتر که با موفقیتی بزرگ همراه شود. اما دستی به موفقیت به هر قیمتی را هرگز هدف کارهای خود قرار نداده ام.
7. هر ی که در هاروارد تحصیل می کند می تواند شغلی داشته باشد و از آن راه پول های هنگفتی را به دست آورد. اما هر ی نمی تواند صاحب یک شبکه اجتماعی باشد. ارزش یک شبکه اجتماعی فراتر مسائل مادیست و من هرگز روی آن، قیمت گذاری نخواهم کرد چرا که هدف من از راه اندازی آن، چنین چیزی نبوده است.
8. هدف من داشتن یک شغل نیست و همواره به انجام کارهای عجیب و در عین حال جالب، تمایل داشتم. بهترین چیز برای من این است که ی نیست که به من بگوید چه کاری را انجام دهم و اینکه تا چه زمانی وقت دارم که کار مورد نظر را به سرانجام برسانم.
9. من اعتقاد دارم که سرانجام می توانم کاری را انجام دهم که برای انسان‌ها بسیار مفید و سومند خواهد بود.

برچسب ها : 9 جمله معروف مارک زاکربرگ مالک قبل از رسیدن به شهرت و ثروت! - انجام ,تواند ,کارهای ,مورد ,جمله ,انجام کارهای ,شبکه اجتماعی ,زاکربرگ مالک ,مارک زاکربرگ ,معروف مارک
9 جمله معروف مارک زاکربرگ مالک قبل از رسیدن به شهرت و ثروت! انجام ,تواند ,کارهای ,مورد ,جمله ,انجام کارهای ,شبکه اجتماعی ,زاکربرگ مالک ,مارک زاکربرگ ,معروف مارک
♦️ آشنایی با روش‌های مدرن تبلیغات
♦️ آشنایی با روش‌های مدرن تبلیغات
در عصر امروز تبلیغات دیگر به تبلیغات تلویزیونی و رو مه ای محدود نمی‌شود. اکنون و در دنیای امروز روش‌های نوینی برای تبلیغات مورد استفاده قرار می‌گیرد که نگاهی به این روش‌های مدرن در ایجاد دیدی گسترده نسبت به این مقوله می‌تواند بسیار مفید باشد و ایده‌های کارآمدی را در ذهن فعالان این حوزه ایجاد کند.
امروزه تبلیغات و بازاری بخشی ضروری از دنیای تجارت را تشکیل می‌دهد. اگر محصولی خوب یا خدماتی مفید و کارآمد در اختیار داشته باشید، باید از هنر چگونگی فروختن آن نیز برخوردار باشید. البته با این وجود هنوز هم آژانس‌هایی هستند که برای تبلیغات محصولات خود از روش‌های قدیمی و سنتی استفاده می‌کنند اما از سوی دیگر بازیگران پیشرویی در این بازار وجود دارند که به استفاده از روش‌های جدید و مدرن تبلیغات علاقه مند شده اند.                                                             آژانس‌های تبلیغاتی زیادی وجود دارند که که استفاده از این روش‌های مدرن را در دستور کار تبلیغاتی خود قرار داده اند و از ایده‌هایی که واقعا جدید و مبتکرانه هستند در تبلیغات خود استفاده می کنند. تبلیغات رو مه‌ای و آگهی‌های تبلیغاتی ورقه‌ای دیگر کارآیی ندارند.
اشخاصی که هنوز به تبلیغات رو مه ای، تلویزیونی یا رادیویی امیدوار هستند و گمان می کنند که این تبلیغات می‌تواند در فروش محصولات و خدمات آنها مفید بوده و در این امر نقش مثبتی دارد باید در دوره های جدیدی که روش‌های جدید و ایده‌های جدید تبلیغات را آموزش می‌دهد شرکت کنند. در این مقاله سعی بر این است که به طور مختصر این روش های تبلیغاتی مدرن به مخاطبان ارائه شده و به آنها شناسانده شود.

برچسب ها : ♦️ آشنایی با روش‌های مدرن تبلیغات - تبلیغات ,روش‌های ,مدرن ,استفاده ,تبلیغاتی ,جدید ,روش‌های مدرن ,مدرن تبلیغات ,روش‌های جدید ,وجود دارند ,برای تبلیغات
♦️ آشنایی با روش‌های مدرن تبلیغات تبلیغات ,روش‌های ,مدرن ,استفاده ,تبلیغاتی ,جدید ,روش‌های مدرن ,مدرن تبلیغات ,روش‌های جدید ,وجود دارند ,برای تبلیغات
هفت نکته طلایی در بازاری و قرارداد
برچسب ها : هفت نکته طلایی در بازاری و قرارداد - قرارداد ,مشتری ,بدهید ,تخفیف ,محصول ,تشخیص بدهید ,میگوید محصول ,تخفیف میدهید ,نکته طلایی
هفت نکته طلایی در بازاری و قرارداد قرارداد ,مشتری ,بدهید ,تخفیف ,محصول ,تشخیص بدهید ,میگوید محصول ,تخفیف میدهید ,نکته طلایی
◀️ شش قدم فروشندگی
◀️ شش قدم فروشندگی

1- .توجه: شما باید بتوانید توجه مشتری را جلب کنید. به این ترتیب می توانید او را وارد بحثی کنید تا نیازهای وی را دری د.

2- علاقمندی ها: باید کنجکاوی مشتری خود را بر‌انگیزید تا او تشنه دانستن چیزهای بیشتری در مورد محصولات شما باشد

3- صحبت: باید خیال مشتری را راحت کنید که محصول شما نیازهای وی را برآورده می سازد. همین‌طور باید نسبت به کالایی که می فروشید اشتیاق نشان دهید، نظر مثبت و انگیزه کافی از همین اشتیاق به‌دست می‌آید.

4- خواستن: شما باید احساس خواستن و نیاز را در ذهن مشتری خود زنده کنید.

5- عقد قرارداد و فروش: قرارداد ببندید، در غیر این‌صورت تنها وقت خود را تلف می‌کنید و یا برای رقبای خود کار می‌کنید.

6- تبریک: وقتی مشتری گفت بله، به او تبریک بگویید. تصمیم او به معنی سود شماست. و او نیاز به تایید این دارد که تصمیمش صحیح است.

برچسب ها : ◀️ شش قدم فروشندگی - مشتری
◀️ شش قدم فروشندگی مشتری
♦️5 تکنیک با ارزش مدیریت زمان
♦️5 تکنیک با ارزش مدیریت زمان

تکنیک شماره 1 : لیست ! تهیه و استفاده کنید.
هیچ نظمی را در هیچ سیستمی در هیچ کجای دنیا پیدا نخواهید کرد که بدون تهیه و استفاده از لسیت وجود داشته باشد.شما نمیتوانید تمامش را در ذهنتان نگه دارید؛ شما در کل 4 نوع لیست نیاز دارید :
•برنامه زمانی شخصی :برای تمام سال , روز به روز
•کارهایی که باید انجام شوند :کارهایی که باید به ترتیب ماهانه ,هفتگی, سالانه انجام شوند (ترتیب مهم است)
•تماس هایم :فقط افرادی را که باید باهاشون تماس بگیرید, نه دفترچه تلفن !
•گفتگوها :این یکی برای گفتنی هایی است که شما میخواهید به افرادی که در روز میبینید بگید و باید لیست کنید تا بدانید به هر ی چه چیزی و کی باید بگید.
•این تکنیک تهیه لیست استفاده فوق العاده زیادی برای شما خواهد داشت. افراد موفق جهان بی شک تمامی از لیست ها استفاده میکنند تا زمانشان را مدیریت کنند. از طرفی این گفته را فراموش نکنید, اگر شما لیستی ندارید, بی شک پول زیادی هم بدست نمی آورید.
تکنیک شماره 2 : یادآوری با کاغذهای یادآوری
ایده ساده است.شما یک پوشه 90 پرونده ای دارید؛ قرمز از 1 تا 30, آبی از 1 تا 30 و سفید هم از 1 تا 30 که نشانگر ماه جاری, ماه آینده و یک ماه بعد از ماه آینده.فرض کنیم شما با مشتریی به توافق رسیدید و قرار فروش را برای 10-ام ماه بعد گذاشتید.کاری که باید انجام دهید تمام یادداشت ها,تمام پرونده , تمام مشخصان مشتری را در 10مین پوشه از پرونده آبی قرار میدهید و سپس فراموشش میکنید. در 10م ماه بعد شما به سراغ پوشه که رفتید جزء به جزء اطلاعات یادتان خواهد آمد. با استفاده صحیح این تکنیک با کاهش آشفتگی در محل کار یا زندگی شخصیتان روبرو خواهید شد.البته نرم افزار های فراوانی هستند هم برای کامپیوتر هم برای گوشی های تلفن همراه که این کار را انجام میدهند , اما کار دستی ماندگاری بیشتری دارد, البته فرقی ندارد با هرکدام راحت هستید کار کنید.
تکنیک شماره 3 : جلسات را به حداقل برسانید.
هیچ کار مفیدی در جلسات انجام نمیشود ! ,اما برای بعضی افراد محلی برای خودنمایی یا احساسی برای مهم بودن است.
تکنیک شماره 4 : زمانتان را بلوکه کنید.
برنامه زمانی اکثر مردم پر است قرار هایی که با دیگران دارند. اما افراد موفق برنامه زمانی دارند که حاوی قرار های از پیش تعیین شده و غیر قابل تغییری با خودشان و کارشان است. برای هر ماه کارهایی که باید 100% انجام شوند را تعیین کنید.
برای مثال تمام تماس هایتان را جمع کنید و در یک ” روز تلفن ” تمام آنها را انجام دهید. دیگر هیچ برنامه خارجی در آن روز نگنجانید. اینطور وقتتان فوق العاده آزاد خواهد شد و تمرکزتان هرچه بیشتر بر روی کارهای روزانه تان خواهد بود.
تکنیک شماره 5 :  از “اوقات بیکاری” تان سود ببرید
امروزه همه چیز پرتابل است. شما میتوانید یک سمینار را آنلاین شرکت کنید, یا سی دی و دی وی دی کنسرتی را که میخواهید بروید تهیه کنید. تمام کتاب ها را میتوانید به صورت الکترونیکی مطالعه کنید به راحتی هرچه بیشتر. میتوانید از یو تیوب برای مواردی غیر از تماشای اسکی سگ ها روی یخ استفاده ببرید.همیشه یادتان باشد هرکجا که میروید یک کتاب همراهتان باشد.هیچ بهانه ای برای وقت بیکاریتان نیست وقتی در فرودگاه منتظرید یا در سالن انتظار منتظرید.

برچسب ها : ♦️5 تکنیک با ارزش مدیریت زمان - تکنیک ,انجام ,تمام ,استفاده ,شماره ,لیست ,تکنیک شماره ,انجام شوند ,هرچه بیشتر ,برنامه زمانی ,انجام دهید
♦️5 تکنیک با ارزش مدیریت زمان تکنیک ,انجام ,تمام ,استفاده ,شماره ,لیست ,تکنیک شماره ,انجام شوند ,هرچه بیشتر ,برنامه زمانی ,انجام دهید
ی ارزش چیست؟
ی ارزش چیست؟
ی ارزش یکی از تکنیک های و مت وژی های موفق در زمینه حل مسئله، کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد پروژه هاست.
یکی از تعاریف و اصول مهم در ی ارزش تعریف کارکردگرا آن است که باعث می شود سرعت دستی به نتایج بیشتر شود.
کارکردگرا به معنا است که در مراحل اجرا بدنبال چرایی هزینه ها است، در مراحل مختلف این روش بدنبال پاسخ این سوال است که این هزینه در این بخش برای چه چیزی است؟ آیا این هزینه در این مرحله صحیح است؟
در ی ارزش کار تیمی از ارزش بالایی برخوردار است و اجرای ی ارزش بدون کار تیمی امکان پذیر نیست. در ی ارزش این کار تیمی است که باعث حرکت و پیشرفت اجرا پروژه می شود.
ی ارزش روشی سیستماتیک و سازمان یافته است.
سیستماتیک یعنی مدلی و تکنیکی روش مند و سیستمی است و دارای نظم است، و از اصول تفکر سیستمی پیروی می کند.
سازمان یافته یعنی، دارای برنامه کاری و مشخصی جهت اجرا است، یعنی اصول و گام هایی مشخص دارد(3 گام اصلی) که اجرا را ساده و بهتر می کند.
اجرای ی ارزشی شامل سه گام اصلی است ی ارزش
گام اول: پیش مطالعه که شامل فازهای زیر است:
برچسب ها : ی ارزش چیست؟ - ارزش , ی ,تعیین ,هزینه ,
ی ارزش چیست؟ ارزش , ی ,تعیین ,هزینه ,
معنی معروف‌ترین لوگوهای خودرو
                                                                                                                                     معرفی لوگو وبرند خودرو  و شرکت های خودرو                                                                                                                                                                                                طراحی در صنعت خودرو تنها به فضای داخلی و بیرونی خودرو محدود نمی شود و خودروسازان به لوگوی محصولاتشان هم توجه زیادی دارند.

به گزارش عصرایران، خودروها می آیند و می روند اما لوگوها ماندگار هستند. در بعضی موارد لوگوها به مرور زمان و با رشد شرکت، معروف می شوند و در اغلب موارد، لوگوها معنی عمیقی دارند که به آغاز فعالیت شرکت برمی گردد.

این گزارش به بررسی معروفترین لوگوهای خودروسازان و معنی آنها پرداخته که به این ترتیب است:

آئودی
لوگوی چهار حلقه ای آئودی در سرتاسر دنیا به خوبی شناخته شده است اما عده معدودی معنی آن را می دانند. این چهار حلقه ادغام چهار شرکت تحت یک لوگو را نشان می‌دهد. آئودی در سال ۱۹۳۲ با شرکتهای horch، dkw و واندرر ادغام شد تا “اوتو یونیون” را تشکیل دهد که همان آئودی امروزی است.

ب ام و
بایریشه موتورن ورکه (ب ام و) که در آلمانی به معنای موتورسازی باواریاست، از لوگوی گرد یا دایره ای به رنگهای سفید و آبی استفاده می کند. این رنگها از پرچم ای جنوب شرقی باواریای آلمان گرفته شده اند که مقر این خودروساز است.

سالها تصور می رفت این لوگو یک تیغه پروانه را نشان می دهد که در آسمان قرار گرفته و مربوط به گذشته این شرکت است که موتورهای هواپیما تولید می کرد اما نیویورک تایمز در گزارشی روشن ساخت که این لوگو با وجود اینکه در سال ۱۹۲۹ در یک تبلیغات استفاده شد، ارتباطی با موتورهای هواپیما ندارد.

مرسدس بنز
ستاره سه گوش مرسدس بنز برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹ ثبت شد و سه گوش آن سه نوع حرکت در خشکی، آب و هوا را نشان می داد. دایملر و بنز در سال ۱۹۲۶ ادغام شدند و این ستاره در یک دایره جای گرفت.

هیوندای
لوگوی هیوندای شبیه نخستین حرف نام این خودروساز کره ای به نظر می رسد اما در واقع این لوگو که شبیه حرف “اچ” است، رابطه میان مشتری و شرکت را نشان می‌دهد. اگر این لوگو با دقت نگاه شود، به نظر می رسد دو نفر در حال دست دادن هستند.

تویوتا
لوگوی تویوتا مانند هیوندای بر روابط شرکت با مشتری تاکید کرد. لوگوی تویوتا که از سه بیضی تشکیل شده است، برای نخستین بار در سال ۱۹۸۹ در تویوتا سلسیور قرار گرفت. در حالیکه همپوشانی دو بیضی در داخل بیضی بزرگتر، حرف “تی” را تشکیل می دهد و همچنین نماد ارتباط سودمند متقابل و اعتماد میان مشتری و شرکت است؛ بیضی بزرگتر نماد دنیاست که تویوتا را دربرگرفته است.

پورشه
در لوگوی این خودروساز اسپورت، نام شهر اشتوتگارت قرار دارد که مقر پورشه است. این شهر همچنین به پرورش اسب معروف است و نام آلمانی قدیمی آن به معنای محل پرورش اسب است. در زمینه این لوگو رنگهای پرچم آلمان و نشان ای آلمانی قدیمی ورتمبرگ قرار دارند.

ولوو
لوگوی ولوو یک دایره با یک کمان است که نماد آهن است. این نماد آهن مورد استفاده قرار گرفته تا نشان دهد آهن سوئدی در خودروهای ولوو مورد استفاده قرار گرفته که نشان دهنده استحکام و دوام است.

اسکودا
لوگوی اسکودا مانند شعار این شرکت ساده و هوشمندانه است. اسکودا در لوگوی خود از یک تیر پردار با سه پر استفاده کرده است. تیر سرعت و پر پیشرفت را نشان می‌دهد در حالیکه دایره نمایانگر بیش از ۱۰۰ سال سابقه اسکودا است.

برچسب ها : معنی معروف‌ترین لوگوهای خودرو - نشان ,شرکت ,لوگو ,استفاده ,لوگوی ,تویوتا ,نشان می‌دهد ,قرار گرفته ,مورد استفاده ,استفاده قرار ,آلمانی قدیمی
معنی معروف‌ترین لوگوهای خودرو نشان ,شرکت ,لوگو ,استفاده ,لوگوی ,تویوتا ,نشان می‌دهد ,قرار گرفته ,مورد استفاده ,استفاده قرار ,آلمانی قدیمی
کوتاه از بازاری برندهای لو
✅ کوتاه از بازاری برندهای لو

بازاری برندهای لو نسبت به سایر برندها کاملا متفاوت است.
 
✔️ در بازارهای انبوه، برندها تلاش می‌کنند تا به وسیع‌ترین طیف ممکن از مشتریان دست پیدا کنند،
ولی افزایش مشتریان یک برند لو باعث کاهش ارزش آن برند می‌شود.

برای همین، برندهایی نظیر هاکوپیان یا برندهای لاکچری خارجی سعی می‌کنند احساس تعلق به برند را تنها در یک طیف خاص از مشتریان ایجاد کنند و فقط آن‌ها را وفادار نگه‌ دارند.

✔️ مشتریان برندهای لو ، به قیمت حساس نیستند، بلکه می‌خواهند منحصر به فرد باشند و متفاوت از دیگران به نظر بیایند.

✔️ حاشیه سود این برندها بسیار بالاست و تقریبا هیچ وقت تلاش نمی‌کنند با مکانیزم‌های تشویقی، تعداد مشتریان را بالا ببرند، از این جهت که اگر شما اتومبیل لامبورگینی را هر جایی ببینید، دیگر لامبورگینی نخواهد بود.
 

✔️ برندهای معمولی، خود را با رقبا مقایسه می‌کنند و می‌کوشند تا مزایای بهتری نسبت به رقبا داشته باشند، اما برندهای لو سعی می‌کنند به مشتریانشان حس خاص بودن بدهند.

✔️ این برندها به دنبال خوشنود ساختن همه نیستند، بلکه در پی وفادار معدود مشتریان خود هستند.

برچسب ها : کوتاه از بازاری برندهای لو - برندهای ,مشتریان ,می‌کنند ,برندها ,برند ,نیستند، بلکه ,بازاری برندهای
کوتاه از بازاری برندهای لو برندهای ,مشتریان ,می‌کنند ,برندها ,برند ,نیستند، بلکه ,بازاری برندهای
کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی به قلم استیفن ر نز صاحب نظر پرآوازه در رفتار سازمانی و مدیریت م

♦️ کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی به قلم استیفن ر نز صاحب نظر پرآوازه در رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی                                ▪️بهترین عامل پیش بینی کننده رفتار آینده یک نفر رفتار گذشته اوست.                                                          ▪️غالباً از مدیران باتجربه می شنویم که کارکنان دیگر در سرکار انگیزه ندارند اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، تقصیر مدیران و روشهای سازمانــــــــی است، نه کارکنان.                                                    ▪️اساس ی، اعتماد است.                  ▪️قدرت کردار شما بیشتر از قدرت گفتارتان است                                            ▪️بهینه سازی عملکرد گروهها مست م این است که کارمندان دارای و استقلال باشند.                             ▪️تنوع و چندگونگی فرهنگی اعضای گروه و سازمان می تواند موجب افزایش آفرینندگی شود، کیفیت تصمیم ها را بهبود بخشد                   ▪️تلاشهای فله ای به منظور جذاب و هیجان انگیز مشاغل، به احتمال زیاد با ش ت روبرو می شود.                                                              ▪️آنچه را که باور داشته باشیم، می بینیم.                                                                                         

برچسب ها : کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی به قلم استیفن ر نز صاحب نظر پرآوازه در رفتار سازمانی و مدیریت م - مدیریت ,رفتار ,منابع ,مدیریت منابع ,ر نز صاحب ,رفتار سازمانی ,استیفن ر نز ,منابع انسانی ,مدیریت منابع انسانی ,طلایی مدیریت منابع ,کلیدهای
کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی به قلم استیفن ر نز صاحب نظر پرآوازه در رفتار سازمانی و مدیریت م مدیریت ,رفتار ,منابع ,مدیریت منابع ,ر نز صاحب ,رفتار سازمانی ,استیفن ر نز ,منابع انسانی ,مدیریت منابع انسانی ,طلایی مدیریت منابع ,کلیدهای
کلیدهای طلایی برای تبدیل یک رهگذر به یک مشتری
♦️ کلیدهای طلایی برای تبدیل یک رهگذر به یک مشتری                                                              مشتری ها را خوشحال کنید.
سرویس رایگان ارائه بدهید.
قیمت بدهید.
ارتباط طولانی مدت برقرار کنید.
سوال بپرسید.
پرداخت مبتنی بر عملکرد
چند جور قیمت بدهید.
اندکی مهلت بدهید.
ریسک ید را کاهش دهید.
به اهل فن بفروشید.
اعتمادسازی کنید.
اطلاعات رایگان بدهید.
                                     

برچسب ها : کلیدهای طلایی برای تبدیل یک رهگذر به یک مشتری - بدهید ,قیمت بدهید ,برای تبدیل ,طلایی برای ,کلیدهای طلایی
کلیدهای طلایی برای تبدیل یک رهگذر به یک مشتری بدهید ,قیمت بدهید ,برای تبدیل ,طلایی برای ,کلیدهای طلایی
راز سقوط یک امپراطور (نوکیا) و درس های استراتژیک
برچسب ها : راز سقوط یک امپراطور (نوکیا) و درس های استراتژیک - نوکیا ,بازار ,حاشیه ,توانم ,زمان ,موبایل ,بازارهای رقابتی ,پرسیدن سوالات ,تغییر دهم؟ ,امپراطور نوکیا ,معرفی آیفون
راز سقوط یک امپراطور (نوکیا) و درس های استراتژیک نوکیا ,بازار ,حاشیه ,توانم ,زمان ,موبایل ,بازارهای رقابتی ,پرسیدن سوالات ,تغییر دهم؟ ,امپراطور نوکیا ,معرفی آیفون
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
استیکر تلگرام روز معلم روزهای بعضی روزها چگونه عدهای خشونت را می اموزند ودر برابر خشونت باید چگونه ایستاد کرد ریومادن قسمت انشائی در مورد مقایسه ی قلم با درخت cancer moussa that thyroid with star thyroid cancer flop star testicular cancer read flip with thyroid with thyroid cancer gary anderson bothered testicular cancer diagnosis album march digital distortion album digital album digital distortion متضاد کلمه را در درس نهم بنویسید ضمن خدمت مبانی و اصول آموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی چند ساعت هست نظارت بر اجرای دکوراسیون اصفهان these stranger things baseball jerseys will turn your world upside down قیمت ایزوگام با نصب نرم افزار طراحی ک نت ام دی اف کامل و به زبان فارسی تنور گازی خانگی فروش انواع تنور در مدل های استیلنیمه استیلرنگی و خواب دشمن تعبیر دیدن کشتن دشمنی تعبیر خواب خواب دشمن خواب دیدن دشمن تعبیر کشتن دشمن خواب دشمنی تعبیر شرکت در مسابقه شیشمی ها مسلمانان شادی خود را در مبعث چگونه نشان میدهند دفاع بدتر از خواری مادرید یکشنبه رئال مادرید ورزشی رئال اخبار ورزشی آ ین اخبار رئال مادرید یکشنبه آ ین اخبار ورزشی ریل و یراق درب ریلی آویز مخصوص درب شیشه ای داستان کوتاه استجابت دعا leah remini to star in nbc’s ‘what about barb ’ pilot مناجات منظومه منسوب به علی علیه السلام قسمت اول سرگذشت عیسی ریومادن قسمت 37 جملات زیبا و عبرت آموز جزوه خلاصه ریاضی عمومی 2 بر اساس کتاب محمد مهدی ابراهیمی پیام نور عاقبت شوم دنیاپرستان کد آوای انتظار لهراسبی روزهای خوبم به تو نزدیکه سیستم جامع مددکاری 576 سوره لیل 92 آیه 16 الَّذی کَذَّبَ وَ تَوَلَّی انشا مقایسه دوست و دشمن علاقه جدی اینتر به جذب سمیر م ع جوان اودینزه سوالات دوره مبانی و اصول اموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 96 95 با کد تور ٦روزه گرجستان نوروز ٩٦ کلیک کنید فراژ اتحادیه اروپا مانند مافیا رفتار می‌کند مزایاوچالشهای دورهمی بشکه فانتزی آبمیوه کد12 بشکه فانتزی آبمیوه کد3 بشکه فانتزی آبم سلام فاروج ع های دیده نشده سیما خضرآبادی بیوگرافی نتیجه بازی امروز دربی 85 پنج شنبه 4 آبان رتبه لینک http داشتم مشهد حضور مائده خانوم رتبه اولی رتبه سومی learn romanian free دعای نمونهdoc آهنگ بی کلام shape of you اهم اخبار و تحلیل هفته گزارش تخصصی نقش همیار معلم در یاد گیری درسی دانش آموزان ویژه کلیه معلمان خلاصه درس آسمان در شب علوم چهارم بیست ُ چهارم پیک نوروزی پایه پنجم جلاد منافقین ت هفته شهیدان منافقین جلاد هفته ت تاکید بر پیگیری حقوق‌های نجومی در مجلس خبرگان انتخابات بر اساس حق‌محوری باشد نه قوم‌گرایی اقدام پژوهی مقطع ابت در مورد تربیت بدنی با سرعت ۶۵۰ مگ ت در ثانیه؛ جدیدترین تکنولوژی اینترنت پرسرعت موبایل تست شد ورزشی بیمه کارت جدید دریافت شهرستان بیمه ورزشی اداره ورزش کارت بیمه پزشکی ورزشی دریافت کارت بیمه ورزشی اداره مسئول پزشکی ورزشی ورزشی چهار دروغی که با گفتن آنها به خود، جلوی موفق شدن‌مان را می گیریم حسابداری کتاب پاو وینت تألیف تئوری حسابداری اروم تمومش ببینی چقدر تموم سیگار تلخه ببینی شلوغ کاری چقدر تلخه نمیشه چقدر تنمو گرفته لباس لباس سربازی جانشین فرمانده طرح ساخت استند پنکک انشا درمورد کفش کلاس هفتم 95 موضوع کفش سرگذشت یک کفش تونل دامنه نفوذ ز شی تواند سطحی داخل دامنه داشته باشد دامنه نفوذ برای جلوگیری قابل نفوذ انشا درمورد گل و خار از روش سنجش و مقایسه انشا درمورد رودخانه با رعایت تضاد معنایی نمونه سوال علوم تجربی امکانات ظهور امکانات پیشرفته جواب کل درک مطلب های فارسی ششم همه درس ها ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نفت تهران تجربه مربی کمبود نیرو اصطلاح های سئو بهینه سازی برای طراحی وب سایت نداا لحظه یلدا u0646u0631u0645 u0627u0641u0632u0627u0631 u062au063au06ccu06ccu0631 u0641u0631u0645u062a u0641u0627u06ccu0644 u0639 u0647u0627 چهار شرط برای حضور خودروسازان خارجی در ایران انعقاد ۶ قرارداد با خارجی ها سرور های نسل جدید g10 کمپانی hp endofterm2016postinaugurationcrawls crawldata 2017 02 25t01 56 01pst to 2017 02 24t19 33 08pst تصویر ویندوز دسکتاپ کیفیت دهید پشت‌زمینه‌ی پشت‌زمینه‌ی دسکتاپ تصویر پشت‌زمینه‌ی قرار دهید کیفیت تصویر افزایش کیفیت تصویر پشت‌زم 2008 23 r 0055 record نشانه های خوشبختی ظهور برنامه کاری این هفته مجلس اعلام شد اندر حکایت الماس شدن نیشکر پتروشیمی دماوند جانبی صنایع مزایده جانبی نیشکر پتروشیمی دماوند مزایده واگذاری صنایع جانبی ادامه مطلب صنایع جانبی نیشکر پتروشی جواب های بازی معجون اندروید اسکلت هیدروستاتیک سلوم اسکلت هیدروستاتیک مانند اسکلت به آفریقای جنوبی سفر می‎کند انشا درباره ی عشق و نفرت تضاد مفاهیم sam hyde alt right christmas special with high waisted the special without brett davis سهام ارزش سرمایه ارزی شرکت صورت مجمع عمومی تجدید ارزی شرکتهای تعاونی سهام جدید مبلغ اسمی بابت تجدید ارزی تجدید ارزی معادل حساب سرمای کانال تلگرام برنامه استیج داب اسمش اطلاعیه ثبت نام رایگان کتابخانه های عمومی کشور سونی بروزرسانی اندروید ۵ آبنبات چوبی را فقط برای سری xperia z ارائه می‌کند تحقیق درباره چگونگی تشکیل زمین انشا درباره یک روز از طبیعت باشیوه هاى أغاز وپایان نوشته متنى درباره أن بنویسید متن ترجمه و دانود دعای عهد چند درس پژوهی از کتاب علوم سوم ابت نفرات برتر کنکور کاردانی سال برنامه دوستان نسخه جدید علامت شاخص بیماری فیبرومیالژیا دردهای عضلانی اسکلتی است the accounting firm behind oscar voting apologizes for the best picture mix up virus said tennessee that china h7n9 commercial video china h7n9 virus found h7n9 virus disease experts commercial video package دید در شب دوربین دامنه pro nvcnv45k
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.819 seconds
RSS