کارل س ریاضی دان، اولین ی بود که توزیع نرمال را با روش ریاضی با عنوان توزیع احتمال خطای اندازه گیری معرفی نمود و آن را قانون نرمال خطاها نامید. بعد از آن منجمین، فیزیکدانان و انی که در رشته های دیگر داده ها را جمع آوری و استفاده می نمودند، دریافتند که هیستوگرامهای این داده ها دارای خصوصیت مشترک هستند. در جریان مراحل اولیه تکامل آمار نیز چنین احساس ...