در گذشته های دور همه می بایست کار می د هر ی که کار نمی کرد چیزی برای خوردن نداشت. کشاورزی و دامداری شغل اکثریت مردم بود . 

با پیدایش عصر صنعتی کارها قدری پیچیده تر شد اما مشخص بود که چه کالائی از کدام کارگاه بیرون می آید در این زمان مدیر به تمامی فرآیند ها مسلط بود و به عبارتی هنگامی که یک نفر به تمامی کارها مسلط می شد می توانست پست مدیریت را بگیرد. در این زمان انتقال تکنولوژی به صورت نَسبی بود یعنی پسر یک آهنگر، آهنگر و پسر یک نجار، نجار می شد .

با گذشت زمان و پدید آمدن کارگاه ها و کارخانه های بزرگ ....