اهل بیت(طلوع بی پایان)

پست های وبلاگ اهل بیت(طلوع بی پایان) از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

حسن بن علی-عسکری-
قصــد زیـارت کرده ام بـا مـا وفـــا کـن

آقـای ما یک گوشه چشمی هم به ما کـن

آقــــا اجـابـت کـن بـیــایــم دست بـوست

آقــــا مـــرا ازدست دلتنگی رهــــا کــن

مــن نـذرکــردم تــا ببوســم مَـرقـدت را

آقـــا بــه جــان مهــدیـت نــذرم ادا کــن

تـا خـاک پـاک سـامـــرایت را بـبـوســم

یک بارای آقــــای مـا مـا را صــدا کـن

بـا تــوغریبی می کنـم شـرمنــده هسـتـم

با لطـف خود ما را به عشقت آشنــا کن

مـشـتــــاق دیــداریــم و دلتنگ  زیـارت

دلتنگی دل هــای شــیــــــدا را دوا کــن

ارباب خوب ومهــــربـان وبـا سخــاوت

بـا دیـدنـت چـشــم دل مـا را شـفــــا کـن

شرط زیارت جان اگرباشدچه باک است

قـابـل بــدان،منّت گــذار،مـا راجــدا کـن

باعشق تـوجان می دهـم ، هـر ام را

تــوخـاک پـــای زائـــران ســامـــرا کـن

درانـتـظــار مهــدیـت دلتنگ و خـسـتـــه

جـان هـا بـه لب آمـد امـامـا تـودعــا کـن

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : حسن بن علی-عسکری- - کــن
حسن بن علی-عسکری- کــن
رضا(ع)

هرلحظه هرجا هر زمان مشکل گشای ما

ذکــرقشنگ یـاعلی موسیٰ الرّضـــای مــا

در آسمــان هـا وِرد لب هـای فرشتـگـــان

خیـرالبشـر،همـنــام ذکــرمـرتـضــــــای مـا

دست دلت را بـرضــــریــح پـاک او بکِــــش

امـضــــای او یـعـنـی بـرات کــــــربـلای مـا

بـر درد می خنـــدم بـه لب ذکــر رضـا دارم

مرهـــم گـــذار زخـــم هـای قلب هـای مـا

بـاران فیـضـی کـه بـبـــارد بـــر کـــویــر دل

بـارد بــه لطف و بـرکت دارالـسّـخــای مــا

هرگز ی بادست خالی برنگشته است

از بــارگــــاه لطـف سلـطـان صفـــــای مــا

از بارش مـهــرش همـه سیراب گشته ایم

پُـرگشتـه ازنُقــل سخـاوت دست های مـا

هـر دردمـنــــد از عمـق دل او را نــدا دهـد

همـدرد و غمـخوارش شـود درد آشنای ما

در مـرتـبـت بـر آسـمــن هـا ســروری کنـد

تـقـدیـر هستی هست دست اولیــای مــا

آری دعایم می شود در لحظـه مستـجـاب

اربـاب اگــــــر آمــن بـگــویـــد با دعــای ما

وقتی علی موسیٰ الرّضـا ازما شود راضی

سوگنــد راضی می شود ازمـا خـــدای مـا

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : رضا(ع) - مــا ,هـای
رضا(ع) مــا ,هـای
حضرت رضا(ع)

دل سرگشــتـه را تنـهـــا تـومولایی تــورؤیـایـی

بـه روی درد می خـنـــدم که تـودرمان غمهـایی

بـه گِـرد گُـنـبـد عشقت کـبـــوتـروارمی چــرخـم

وتـوازتـوشــه ی مهــرت مرا صـد دانه بخشـایی

هـزاران لاله می رویـد بـه شـوق بـوسـه ب ایت

اگـــرتـــا آسـتـــان دل قـــدم رنجــــه بـفــرمـایـی

چودردل هست عشق تودل ازهـرعشق می گیـرم

اگــر رؤیـا تـورؤیـایـی،اگــرســــودا تــوسـو

کجـــا بـردرگَـهِ دیگـر رود منّت کـشــــان وقـتی

به یک خواهـش زلطف خود گِـره ازکاربُگشـایی

مـرا ازتـو،تـورا ازمـن جـدایـی هــا نمی گـیـــرد

نظــرهـرسـوکـه می ٱقـتــد تـوپیــ تـوآنجــایی

کجـــا بـیـــدارمی گــردد زخواب آن طفـل دلداده

اگـــــرذکـــــر کــلام  تـــو شـــــــود  آواز لالایی

اگـــــر ازبــارگـــاه تــوجــــدا ٱفـتـــاده می گـریـم

ولی شــادم ومی خـنــدم کـه تـوهـرلحظـه با مایی

91

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : حضرت رضا(ع)
حضرت رضا(ع)
بشناسیدعلی را

ای مــردم دُنـیــــا بشنـاسـیـــد عـلــی را

بـا حکـــم خـــدا قـدر بدانـیــد عـلـــی را

خواهـیــــد اگرسروری هر دو جهان را

در عمــقِ دل خــود بنـشانـیــدعـلـــی را

درمان شود هردرد و شودمرهم هرزخم

از عمق دل و جان چو بخوانیـد علی را

ای شیـفتگــان علــی و عاشــق حـیــــدر

تـا اوج تعـــالــی بـرسـانـیـــد عـلـــی را

تعـریف کنیـد ازگُـل بی خــارِ خــداونــد

هـرآیـنــــه یــاری بنمــایـیـــد عـلـــی را

آن بـا عـظـمـت ،عــالـی واَعلـیٰ وتعالیٰ

ازنـام خــودش نیـک بنامیـــد عـلـــی را

گمگشتـه به ره مانده پریشان اگــرهستید

آرام شـــویــد گـرکـه بیــابـیـد عــلــی را

بدبخـت هــرآن کـس که عـلـی رانشناسد

بی نـورِخـدا سخـت تـوان دیـد،عـلــی را

گنجـینـهٔ عـرش است عـلـی،پـاس بدارید

باشـیــد مـواظـب،کــه نبـازیــد عـلـی را

 

95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : بشناسیدعلی را - عـلـــی
بشناسیدعلی را عـلـــی
فردای زین العابدین(ع)

آغشتــه با درد وبلاست فـــردای زین العابدین

خشکیــده اززهرعطـش لب های زین العابدین

ماننـــد زهــــرا وعلی ماننـــد عبّـــاس وحسین

ذکــرخــــدا برخیـــــزد ازنجـوای زین العابدین

کی گفته زینب ازبلا قامت خمیــــده گشته بـود

چون تکیه اش بـوده قـد رعنــای زین العابدین

خواهی اگــرعشـق حسین دلداده ی سجّــاد شو

عشـق حسینی چون بُود همتـــای زین العابدین

با چشم گریان جان سپرد ازداغ هجران حسین

روشن زمرواریداشک، زین العابدین

چون خیـره ماندبرآسمان چشمان خوناب حسین

بی خواب مانده چشم خـون پالای زین العابدین

وقتی سرخورشیدوماه برنیزه دروزوشب

تا بی نهـایـت تارشــــد دنیـــــای زیـن العـابدین

قلبـش پُرازتیــــرستـــم،جانـش پُـراززخــم جفــا

مرگ است ازهجــرحسین رؤیای زین العابدین

چـون دست وپایـش بسته دربندغُل وزنجیـربود

نقــش زمیــن شــــد قامـت بالای زین العـابدین

با حکـــم ربِّ مُنتقــــم، ســـوزد درآتـش تا اَبـد

فــریـاد وافغـــــان یـزیـد لالای زین العــابـدیـن

مهــــدی بگیــــرد انتقــام با ذوالفقـــارحیـــدری

تا مرهمی بخشـــد دل شیـــــــدای زین العابدین

مهــدی بیـا مهــدی بیـا مهــدی بیـا مهـــدی بیـا

این است تنهـا خواهـش وفتــــوای زین العابدین

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : فردای زین العابدین(ع) - العابدین ,بیـا ,حسین ,مهــدی ,مهــدی بیـا ,بیـا مهــدی
فردای زین العابدین(ع) العابدین ,بیـا ,حسین ,مهــدی ,مهــدی بیـا ,بیـا مهــدی
دلیرباوفا

سینـــه زن  بیـــا بـه سینـــه و سـرزن

نوحه خوان بخوان که شام تاسوعاست

دیـده های شیعیــــان  پراز اشک است

وای شـب ش تــــن دل  زهـــــراست

رو به  ســوی القمــــه  نهــــاد عبــاس

بهــــر سـیـــــری  لبــــان  خشکیـــــده

چشـــم خیمـــه بردودسـت عبـاس است

بی خبـــــر کـه  بالـش و تبـــر چیــــده

مشک اش فتــــاده بـرخـاک اسـت

پیکـــــرش ز شمشـیــــراست

می رود به ســوی  خیمــــه گاه عبـاس

پای او بُـریــده و زمیــــن گیــــراســت

در کمیـــــن او نشسـتــــه  اهـریمــــــن

پشـت  نخــــل هـا گرفتـــه انـد سنگـــر

پـاره  کـــــرده انــد  مشـک  آبــش  را

بی خبــــر ز تشـنــــه کـامی  اصغـــــر

 پیکـــــر ابـوالفـضـــــل است

قامـت حسیـــن  فاطمــــــه  خــم  شــــد

درکنــــار او نشستــــه است  زهــــــرا

شیشــــه ی دل علـی  پـرازغــــم  شـــد

درمیان  گُـــرزو نیــــزه و شمشـیــــــر

آن  دلیــــــر بـا  وفـــا  ز پـا  اُفتـــــــاد

پیــش  چشـــــم   خیمـــــه گـاه عبّـــاس

بـر زمیــــــن  گــــرم کـــربـلا افتـــــاد

منتظـــــــر نشسـتــــه زینـب  کبـــــری

پـاره پـاره بـرزمیــــــن گـل یاس اسـت

کـــ ن  تشـنــــه  لـب همـــــه  دیدند

مشک ای بـه  دسـت عبّــاس است

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : دلیرباوفا - ,
دلیرباوفا ,
بی حرمتی به طاها

دردل غربـت دل زینب فغــــان ها می کنــد

بغض های کهنـه ی نشکفتـــه راوا می کنــد

با دل بش ـتـــــه ،بـانــوی غریـب کـــربـلا

شکــــوه ازبی حـرمتـی برآل طاها می کنــد

دیـدن سرهای بـرنـی رهسـپــــاراز کــــربـلا

ریش ریش ازغم دل پرخون زهــرا می کند

گشتـــه اسـت دلتنگ بابایش رقیــــه ،با ادب

ازغریبــــان رأس بابا را تقـاضـــا می کنـــد

مثل شمعی بی صدامی سوزد وجان می دهد

بهـــر دیـدار پــدرخـــود را مُهیّــــا می کنــد

بی علـی اکبــــــرنشسـتـه زینـب ودلتنـگ او

درد دل هـا با دل خونیـــــن لیــــلا می کنــد

در میـــان  مجلـــس بـزم  یـزیـد وکـوفیـــان

زینب امشب دشمنان را خوارورسوا می کند

بر سر گهــواره ی خالی رباب خون جگـــر

یاد اصغــــــــردرخـرابـه مشـق لالا می کنــد

زینب امشـب در ابه بی ابوالفضـل وحسین

زخــــم زیـن العـابـدینـش را مــداوا می کنــد

مرتضی برغربت زینب به بارد اشک خـون

فاطمــــــه نـزد پـدرا ورا تمــــاشـا می کنـــد

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : بی حرمتی به طاها - کنــد ,زینب
بی حرمتی به طاها کنــد ,زینب
مسلم بن عوسجه (ع)

عالم حسینی بود اگــرشب روز می شد

درهردلی شادی به غـم پیــروز می شد

قــرآن به روی نی نـوای کبــــریـا بـود

یعنی حسیـن بن علی خـون خــــدا بـود

تا با حسیـنــم بی هـراس ازهـرهـراسـم

آری خــــدا را بـا حسینـش می شنـاسـم

مـولاحسیـــن قربانی عشـق خــــدا شــد

خون خدا با جان خود حاجت روا شــد

راه حسین راه صـراط المستقـیـــم است

مـولای ما دارالشّفــــا، دارالنّعـیــم است

ذکـــرحسیــن بن علی مشکـل گشــــایـم

ازفضـل وفیـض وبرکتـش ازغـم رهایم

دلداده ی عشق حسین اهل بهشـت است

بامسلم بن عوسجـه هـم سرنوشـت است

آن که دلش کاشانه ی عشق حسیـن بود

با جان ودل دیوانه ی عشق حسیـن بود

یا مسلـــم بن عـوسجــــه ما را دعا کن

با عشـق مـولا قلـب مـا را آشنــــــا کن

در راه مـــولا  آرزو دارم   بمـیــــــرم

مسلم دعا کن حاجـت خـود را بگیـــــرم

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : مسلم بن عوسجه (ع) - خــــدا ,حسیـن
مسلم بن عوسجه (ع) خــــدا ,حسیـن
ره عشق

گرچه خاموش ترازشمع سحــــردربادند

تشنه لب غرق به خون برلب روداُفتادند

یاد با عزّتشـــان تـا بـه ابـد جـاویـد است

جانشـــان را بـه ره عشـق حسینی دادنـد

جملـــه درعشق خداوند چوبودند اسیـــر

هرکجــــا پیلــه ودامی ست ازآن آزادنـد

درجوانمــــردی وجانبازی وایثارگـــری

جان نثــــاران حسیـــن سلسلــه و بنیادند

دل ودین باخته درمدرسه عشق وجنــون

همـــه شاگــــرد حسین اند، ولی استـادند

همــه ازمعرفت وعشق حسین است اگـر

با دلی سوختـــه از زهــرعطش دلشـادند

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : ره عشق
ره عشق
ملیک ملک عرش زینب(س)

اگــــرجـا مانـده بـود ازکـــاروان کــــربـلا زینب

دم رفتن لبش خنـــدان شده آخـــــرچــــــرا زینب

چه می بیند که این گونه سرشک شـوق می بارد

مگراین که ببیند چهـــــره ی خون خــــــدا زینب

سراسرنـورمی بینــــد نشسـتــــه درمیـــان عرش

صـدایـش می زنـد ای دختــــــرخوبـم بیـــا زینب

به پایان می رســـد چـشم انتظاری های اهل بیت

هنــــوزم مـانــده قلبـش درمیـــان نینـــــوا زینـب

تمـــــام عرشیان صف بسته اند پشت سـرزهــرا

بزرگی می رســــد ازراه شهـیـــــد با وفـا زینب

نگاهـش خیــس بـاران می شــــود ازدیدن عبّاس

هـنـــــــوزازالقمـــــــه آیـد نـوای ذکــــریـا زینب

رقیـــــــه درخـرابـه درد دل هـا می کنــــد بـا او

هنــــوزم درد دل هـا دارد ازآن مـاجــــرا زینـب

تمـــام  کـــربـلایی هـا بـه استقبــــال اوحاضــــر

ملائک صف به صف ازهرطرف همراه بازینب

اگرویرانه ای این جا نصیبش شد ولی آن جاست

ملیک مُلک عـرش وصاحـب جنـت ســـرا زینب

رسیــده لحظه ی پایان شروع وصــل دیـداراست

صبـــوروبا وقار پرمی کشـد ســوی خـــدا زینب

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : ملیک ملک عرش زینب(س) - زینب
ملیک ملک عرش زینب(س) زینب
طلوع تاابدباقی

سری برنیـــــزه وچشمی نگاهـش می کنـد گریان

چـه زیبـــا بـود آن لحظــــه تلاوت کـــردن قـرآن

هنـــوزم سنگ می بارد، بـه سـرهای به روی نی

شقاوت بود وبی رحمی، سکــوت نسل بی وجدان

حسین با پیکری صد چاک،به ما درس رهایی داد

نبـــــرد حـقّ و بـاطـل بـود، بـرای عـزّت انســان

میــان کـوچـه ها با سنگ حسین را بدرقه کـردنـد

به ضرب سنگ نامردی،چکدخون ازلب عطشـان

زمیـــن  کربلا گنجـی، نهـــان در سینــه اش دارد

هنوزخون خدا جاری ست ز رَگ های تَن

زخـون آن شقــــایق ها، زمین نینـــــوا گُل کـــرد

طلوعش تا ابد باقی ست همان خورشیـد بی پایان

نه هـم رُتبــه نه هـم شـأنی، نه دردنیـا نه درعُقبیٰ

ازآن عـزّت ازآن حُرمت،زمیــن وآسمــان حیران

محرم 95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : طلوع تاابدباقی
طلوع تاابدباقی
آ ین اعجاز

پـس از مــاه رُخ  زیبـــــای عبّٰــاس

جهان تیره به چشمــان حسـین است

پـس ازعباس حسیـن ازعرش ٱفتــاد

ابوالفضـل چونکه بنیان حسین است

گذشـت ازجان شیـــرین ودل خویش

علی اکبـــــردل وجـان حسیــن است

تمــــام برگ برگـش لاله گــون شــد

تـنِ صــــد پـاره قـرآن حسیــن است

به سجــــده لحظـــه ی سرخ شهادت

نشــــان ٱوج ایمـــــان حسیـــن است

ثنــا گــــوی خـــــدا  تا  آخـریـن  دَم

لبـان خشک عطشــــان حسیـن است

نگـاه غیـــرتــش روســــوی خیمـــه

حـرم منظــــورچشمـان حسیـن است

حبیـب بـن مظــاهـرشیــــــرمـــردی

بـزرگ  بـا وفــایان حسـیـــــن اسـت

نشـــــان این همـــــه زخــــم هـلالـی

چـــرا برجســــم حسین است

غـروب  مـــاه  را  بـاور نکــــــردم

طلــــوعـی تـازه پایان حسـیــن است

تلاوت آخـــریـن اعجــــــازاو نیست

فرات یک عُمـــرگریان حسین اسـت

حسیــن بـن علـی خــون خـــــدا بـود

همیشـــه زنـــــده جریان حسین است

لبـش سیـــــراب خون حنجــرش شـد

علی اصغــــرنگهبـــــان حسین است

 

محرم95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : آ ین اعجاز - حسین ,حسیــن ,حسیـن
آ ین اعجاز حسین ,حسیــن ,حسیـن
زبان خیبرگشا

آتـش گرفتــــم سوختــــم بی تـوفنـا شــدم

آواره ی روزوشـب پـس کوچه ها شـــدم

شمــــع وجـودم آب شد ازآتـش هجـــران

بی تـواسیــــرظلمـت ویـران سـرا شـــدم

وقت عبــورازقتله گاه قلبم همان جا ماند

شاید به ظاهـــررفتـــم ودورازشما شــدم

با مادرم زهـــــرا کنــــارآن فـرشتگـــان

جمعــــه نزد تونوحه سرا شدم

ایکاش بعـــد ازتودگـــرزنـده نمی مانـدم

تسلیم تقـــدیـرخــود وحکم قضــــا شـــدم

هم شام هم کوفه جسارت هابه من رسیـد

تا دسـت به  دامان نبـی مصطفـیٰ شـــدم

من بچّه بودم مادرم درکوچه سیلی خورد

امـروزبا آن دسـت سنگین آشنــــا شـــدم

گشتم اسیــــردسـت آن نامحـــرمان پست

آن لحظه که  محـروم ازعباس ها شـــدم

وقتی ابوالفضلم به خاک ٱفتاد واکبررفت

صبرازکفم رفت،دست به دامان خدا شدم

ازدیدن لب های زخم ازچوب خیـــزران

با تیــغ بُـرّان زبان خیبـــرگشـــــا شـــدم

درد یتیـمـی  سخـت  بـود و بی بـرادری

امــروزغریـب تـراز مجتبـیٰ شـــدم

هرروزبعـدازتوهزاران سال می گذشـت

مـن وارث فـریـادهای بی صــــدا شـــدم

6محرم95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : زبان خیبرگشا - شـــدم
زبان خیبرگشا شـــدم
یادگارمرتضی

ایـن یادگــارمرتضی بی ســربه خاک اُفتاده است

سبــط نبی مصطفی، بی سربه خـاک افتــاده است

نـوردوچشــــم فاطـمـــه،خـونیـن بـه خاک القمــــه

ایـن لالـه ی خونیــن ما،پ ربـه خـاک افتاده است

این جا زمیـن کربلاست، این قتلـــه گاه نینــواست

رأسی جــــدا افتـاده از پیکـــربه خاک افتاده است

ایـن جــا حسیــــن بن علـی بـر جنّ و بـرآدم ولـی

مردی زعـرش کبـــــریا، برتربه خاک اُفتاده است

فخــــــردوعالــم بی کفـــن، درغربـت دورازوطـن

لب تشنــه و بی یاروبی ،لشکربه خاک افتاده است

امّیــــــد قلـب زینبیــن، ایـن پـادشــــــاه عالمیــــــن

مـولاحسیـن بی یاورو،لشکــــربه خاک افتاده است

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : یادگارمرتضی - افتاده ,ایـن
یادگارمرتضی افتاده ,ایـن
وداع آ زینب(س1

اگـــرتَرکش کنی آقـا بمیـــرد خـواهـرت زینب

دل آشوب است ومحزون ازوداع آ ت زینب

سلامـت می کنــــد امّٰـا جـوابـش را نمی گویی

نگاهی کـن ببیـن آمــــد بـه بالای سـرت زینب

پـس ازتوقامتـش خَم می شـود مرضیه ی ثانی

حسین ای تکیــه گاه خواهـرغـم پرورت زینب

دلیـــل این همـه زخــم هلالی بـرتنت ازچیست

اگـ رسـد چه می گـویـد جـواب مادرت زینب

غریبانه طوافت می کنـد درقتلــه گاه، محـزون

به اشک دیده می شویـد غبــارِ پیکـــرت زینب

فــدای خشکی لـب های عطشــــان ثنـا گـویـت

به بوسد تُربتت را با ادب درمحضــرت زینب

میان قتلــه گاه دنبــال یک گمگشتــه می گردد

به چشمانش نهاد انگشت بی انگشتــرت زینب

به یاد بوســه هایی که محمّــــد برگلــویـت زد

ببوسد با لبش رگ های سـرخ حنجـرت زینب

میان قتلـه گاه پرســـد خـدایا ایـن حسین ماست

چگونه جان نداد، پهلوی جســـم پ رت زینب

رقیه ازتومی پرسددلش بی تاب ودلتنگ است

کشـــد خـارازکـف پای رقیـه خواهـرت زینب

خطابـش کــرده ای ازعـرش ازبالاترین رُتبــه

کفن کن پیکـــرصــد را با چـادرت زینب

به خون پیکـــرت آقا تو راغســل شهــادت داد

نشستـه با ادب پهلـــوی نعـش بی سـرت زینب

دلش صـد می شــود ازدیده می ریزد

نگاهــش تا که می ٱفتــد به چشمان ترت زینب

8محرم95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : وداع آ زینب(س1 - زینب , ,زینب میان ,سـرت زینب
وداع آ زینب(س1 زینب , ,زینب میان ,سـرت زینب
مشک آب سقّا1

برایـت سخـت بـود عبـــاس ،لبان تشنـه را دیدن

رقیّـــه بـاعلـی اصغــــربـه ٱمّیـــــد تـوخو ـــدن

رقیــــه گفـت،عمــــو رفته، نشــوبی تاب می آید

علی اصغــــــربخــواب آرام عمــوبا آب می آیـد

میـــان القمـــــه وقتی کـه مشکت آب می کـردی

گمان که خیلی زود به خیمـه بازمی گردی

بیاعباس علی اصغــــر دلش چشـــم انتظارتوست

رقیــه تشنـــه لـب مانـده نگاهـش بی قـرارتوست

نگـاه خـواهـــرم زینـب صـدایـت می زنـد عباس

بـرای آن کـه بـرگــــردی دعایـت می کنــدعباس

کجـا رفتی برادرجان چه ش دآن مشک های آب

علی اصغـــرشد ازخون گلـــوی اش سیراب

رقیــــه ـت وخـامـوش میــان خیمـــه خو ـده

برادرزاده ام قاســــم، بـه خـون خـویـش غلطیــده

منــم اینجـــا تک وتنهـــا، میـان این همـــه نامرد

بیــاعبــاس، دل آشـوبـم، بیـــا ازالقمـــه بـرگـــرد

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : مشک آب سقّا1
مشک آب سقّا1
مشک آب سقّٰا2

میــان لشکـــردشمــن تـو را دارم چـه کَــم دارم

توتا هستی کنــارمـن بـرادر جان چـه غــم دارم

کجـــا ترسـد ی کـه درکنـــارش دارد عبّٰاسی

کجــا خشکیده لب جان می دهد گُلبوته ی یاسی

خمـیــــده  قامـت سـروم  بـدون تکیــــه گـاه تـو

دعــای خـواهــــرم زینب بُـود پشـت و پنــاه تـو

خـداحـافــظ برادرجان قسـم خیلی دلم تنگ است

پس ازتوزود می میرم،نصیبم نیزه وسنگ است

سـلام ای مادرم زهــــرا، پس ازعبّٰاس تنهــــایم

بمــان چشــــم انتظارمـن، که خیلی زود می آیم

نمی ٱفتــــاد اگـــــردرالقمـــــه دسـت علمــــدارم

اگــــرکـه زنـده بـود باغیــرت عبّٰـــاس وفـادارم

اگــــردسـت ابوالفضلم به شمشیـــرآشنــا می شد

کجـــا زنجـیـــــربـا دسـت رقیّـــه آشنـــا می شد

95محرم

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : مشک آب سقّٰا2
مشک آب سقّٰا2
تاسوعای عشق

فــردا چـوشـود اهـل حـرم یارندارند

تنهـــا شــــده و قافلــــه سـالارندارند

عبّــاس علی رفتــه ولی بازنگـــردد

طفلان حسین شیــروعلمــــدارندارند

عباس اگـــرترک کنـــداهـل حـرم را

لب های عطشنـاک دگــــرآب ننوشند

رخساره ی زینب بشود سرخ زسیلی

فرداچوشود اهل حرم خانه به دوشند

فردا چو شود جان دهـد عبّاس دلاور

پـاهـای حسـیــن بـن علـی تاب نـدارد

ٱمّیـد حسین بن علی می رود ازدست

چشمــان یتیمـان حسیــن خواب ندارد

فردا چوشـود بـرسـربالیــن ابوالفضل

ازغصــه وغـم خم بشـود قامت زهرا

بوســـه بزند دست بریده شــده اش را

بـ یکــــرعبــاس علـی زینـب کبـریٰ

فـــردا که شـود روزی عبّاس شهادت

عباس علمـــــدار دگــــر دست  ندارد

دستش به کمر برسرآن پیکرصدچاک

عبــاس درآغـــوش علی جـان بسپارد

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : تاسوعای عشق
تاسوعای عشق
حماسه سازالقمه

آن که کرده عرصه برماتنگ کیست

آن کـه می آیــد بـرای جنـگ کیسـت

کیسـت  او بـا   هیبـت  مـردانـه اش

آن کـه دارد مشک هـا بـرشـانـه اش

کیسـت آن خـوش قامت وزیبـا جمال

کیسـت آن ســرو رشـیـــــد بی مثـال

چهــره اش زیبـاترازمـاه  شـب است

گـوییـــا عبّــــاس مـــاه  زینـب اسـت

آسمــان بـر شــانه هایش  مُتّکی ست

اوعلـمــــــدارحسـیـــن بـن علـی ست

کیسـت عبــــاس اسـت آن زیبـا جبین

پــور حیــــــــدر، زاده ی ٱم البنـیـــن

اوبه تنهـــــایی حریـف لشکـری ست

نعره هایش نعره های حیـــدری ست

ضربـت شمشیـــردستـش بی نظیــــر

لشکـــراعــــدا به پیشـش سـربه زیـر

درشجاعـت بـرشجـاعان سـروراست

چون علی خیبـــرگشـــایی دی ت

بـر دو دسـتـــــان بُـریــده  السّٰـــــلام

بـر یـل قـامـت  خمـیـــــده  السْٰــــلام

پیکــــرت شــــد لاله گــون از تیرها

پـاره پـاره گشـتـــه از شمشـیــــــرها

تـا ازٱوج عـرش ٱفتــــــادی بـه خاک

عـرض کـردی یـا اخـا اَدرک اخـاک

فاطـمـــــــه آمـــد کنــــــارتـو نشسـت

پلک چشمــــان تو را زهـــرا بببسـت

ای که  از نســـــل  شـرافـت زاده ای

ازچــه  رو در القـمــــــه ٱفتــــاده ای

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : حماسه سازالقمه - کیسـت
حماسه سازالقمه کیسـت
عباس عباس(ع)

آب آور طفــــل ربـاب  عبـاس عبـاس

مشکل گشـاچون بوتراب عباس عباس

زیبــاتـرازمـاه شـب ومحبــــوب زینب

چشـــم وچراغ انقــــلاب عباس عباس

رزمنـده وجنگـــاوراست عباس عباس

خیبــــرگشایی دی ت عباس عباس

اوجان نثــــارزینـب ویارحسیــن است

محبــوب قلب حیدراست عباس عباس

سقّـــــای دشـت کـــربـلا عباس عباس

آزاده مــــــرد نیـنـــــوا عبـاس عبـاس

اوپاســــدارخیمــــه گاه اهل بیت است

یاریگــــــردیـن خـــــدا عبـاس عبـاس

نـام  آور  نـام  آوران   عبـاس عبـاس

حیــــدرنسب،زهـرانشان عباس عباس

جان حسـن جان حسیـن وعشـق زینب

دیـن خــــدا را پاسبــــان عباس عباس

شهــــــزاده ی ٱمّ البنیــن عباس عباس

پـورامیـــــرالمــؤمنیــــن عباس عباس

آزاده مـــــرد  بی مثــــال  آفــرینـــش

ذکــــرلب  روح الأمین  عباس عباس

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : عباس عباس(ع) - عباس ,عبـاس ,عباس عباس ,عبـاس عبـاس ,عباس آزاده
عباس عباس(ع) عباس ,عبـاس ,عباس عباس ,عبـاس عبـاس ,عباس آزاده
خورشیدعالمتاب عباس(ع)

روشن ترازخورشـیـــد عالمتـــاب عباس

دردیــده ی لـب تشنــه گان میراب عباس

پایان ندارد چشمــــه ی فضـل ابوالفضـل

سرچشمـه ی سرچشمـــه های آب عبّاس

خـوش قامـت وپاکیــــزه جان وباصلابت

زیبـــاتـرازرُخســــاره ی مهتــاب عبـاس

افســانـه سـازصحنـــه ی رزم وشجاعت

چون مرتضیٰ درسجـده ومحـراب عبّاس

او پـاســـــــداراهـل بیـت  مصطـفـیٰ بـود

درعرصــــه ی جنگـاوری ارباب عباس

دیگــــــرجهــــان ماننـــد عبّٰــاسی نـدارد

گلـــــــزاردنیــــــا مثـــل اویـاسـی نـدارد

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خورشیدعالمتاب عباس(ع) - عباس
خورشیدعالمتاب عباس(ع) عباس
مشک خالی .شهیدغم

چه شدبه عهـد خود وفا نکـردی عبّٰاس

چه می شود اگــرکه برنگــردی عبّاس

به تیـــغ حیلـــــه تـا دو دسـت توبُ د

پس ازتوروبه روی خیمه صف کشیدند

به تیــرونیــزه می زننــد به مشک آبت

ستـــــاره زخـــــم می شـــود دل ربابت

عَلــــَم بـه روی خـاک وتـوبـدون دستی

نیـامـــدی  دل  رقیــــــه  را  ش تـی

میــان القمــــه دو دسـت و مشک خالی

خمـیـــــده سـرو وجان سپـــرده نونهالی

بگوصـــــدای خنـــده ها چـرا بلند است

مگـربهــــای پنجـــه ی بُریده چـند است

عمـــود خیمــه ی تو را کشید وخـم شـد

دل حسیـن فاطمـــــه  شهـیــــد غــم شــد

تورفتــــه ای بدون اوچقــدرعجیب است

بدون توحسـیــــن فاطمـــــه غریب است

اگـــــرازآسمـــان زمیــــن بیفتــد عبّــاس

اگـــــربه خاک القمــــــه بغلتــــد عبّــاس

 بریده می شـــود گلـــوی اصغـــرازتیـر

 به سـوی خیمـه دشمنان شـونـ دسرازیر

92

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : مشک خالی .شهیدغم
مشک خالی .شهیدغم
منزلگه عشق.کربلایی

آن جا نه سـرای مُـدّعی هاست، منزلگه عشق کبریایی ست

رفتن نه برای بازگشـت است،این جادّه نهایتـش رهایی ست

آن جا دل ما اسیـــر چشـــم و مجنــون قد بُریده  دستی ست

آن جــــادّه که پا درآن گذارید، پایان مسیـــــرآن خ ست

دروادی عشق،تشـنه کامان،ازچشمـــــه ی معـــرفت بنوشند

آن جا که کی شبیـــه عبّـــاس، سـردا رسپــــاه  نینوایی ست

لب تشنه اگـــرکه جان سپارند سیـــراب عشق هستند

آن جا که اُمیــــد تشنــه کامان، ساقی بدون دست وپایی ست

هر که به دل خداشناس است اودل به جهـان نمی سپارد

تا لحظه وصل روی معشوق،کارش همه عُمــردلربایی ست

با بال و پـر ش تــــه ی خــود پـرواز کنــد بـه عـرش بالا

هرکـس که مُریداهل بیت است،ازعشق حسین کربلایی ست

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : منزلگه عشق.کربلایی
منزلگه عشق.کربلایی
بی سر

دل کـنـدن ازعشق حسین دشـواردشـواراست

خورشید حق سرتا به پاگلگون وخونباراست

خون خــدا برخاک خشک کربلا جاری ست

درراه عشق این گونه جان دادن سزاوراست

سررا به سجـــــده بُرده با ذکــــرخــدا برلب

نعـــش برادربرزمین خـواهـــــرعزاداراست

تنهــــا به خاک کــربلا آفتــــاده خونیـــن دل

بالای نعـــش بی سـرش ماد رستــــاراست

وقتی که دل رنگ سیـــــاه شـب گرفته است

ذکــــرحســــین بن علی ما را مـددکــاراست

آن  بر زمیــن  آیات  قــرآن  است

هربرگ آغشته به خون گـویـای اسـراراست

بی سربی کفن درخاک وخـون غلطان

دلتنگ  زهــــرا وعلی  مُشتـاق  دیـدار است

90

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : بی سر
بی سر
خداکنه رقیه

  خــــدا کنــه رقیـــه  تو کربلا گــم  نشه  

اشک چشـــاش دلیـل خنده ی مردم نشه

 خـــدا کنه ابوالفضــل بیاد با مشک آبش 

 خــدا کنه که  پاهاش  نیفتــه از رکابـش

 خیلی دلـش  گرفتــــه  منتظـــــر جوابه 

 خــدا کنــه رقـیــه  نمیــــــره  تو ابه

   میگه بابا چــرا نیست، میگـن لب فراتِ  

  میگه که این سرکیست، میگن سرباباتِ

   چه حال و روزی داره سیلی وحشیــانه  

   چه درد وسوزی داره ضربه ی تازیانه

    خـدا کنـه که تیری نره توچشـــم مهتاب  

   نیفته چشـم اصغـــــربه مشک خالی آب

    خـــــدا کنــه حرملـه نبینه روبه روش و 

   با تیــرنشــون نگیـره سفیـــدی گلوش و

    چه سختـــه پیـش بابا بچـه شوسرب   

   تیرسه شعبه ای رو از تو گلـــوکشیـدن

    خدا کنه که اصغـــرتیرتوگلـــوش نشینه  

   مـــادراوگلـــــوی بُـریـده شــــو نبیـنـــه

     توالقمــــه ابوالفضــــل با دستــای بریده  

   کنــــارمشک خالی توخـون خــود تپیده

    با درد وغصه اصغــررقیه روصـدا زد  

   می پرسه ازرقیــه عمــــوچــــرا نیـومد

   ضربه ی خیزرون ولبی که غرق خونه 

  تودستاشـون ه ، لب ها ترانه خونه

    رقیه گفت به عمّه چرا به ما میدن 

   علی که بین مانیست،کدوم علی رومیگن

    مردم کوفه وشام، چـــرا به ما می خندند 

   درهای خونه ها رو چـرا روما می بندند

    حنا به دستا شـونه، ترانه خـون وشـادنـد 

   یه لقمـــــه نـون خـالـی چـرا به ما ندادند

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خداکنه رقیه - کنــه
خداکنه رقیه کنــه
ی مسلم بن عقیل(ع)

ذکــــرعلـی  مرتضـیٰ را  بـر زبـان می رانـد

بر قامـت  لشکــــر غبــار مرگ  می پاشـیـــد

وقتی شبیــــه مرتضیٰ مسلــــم رجَـزمی خواند

ازهیبت  مـردانـه اش  نامـــــرد  می لـــرزیــد

شمشـیــــــردردستـــان اومـرگ مُجـسّـــــم بـود

سرهایشـان را یک به یک بـرخاک می افکنــد

آ به  دست  لشکــــر مهمـــان  کُش  بد دین

ازپشـت سـرزخمی شـد وبا حیلـــــه شــد دربند

ازتـرس ضربـت های او دشـــمن  فـراری بود

با نعـــــره های حیــــدری تا تیـــغ می کشـیـــد

مسـلــــــم  طــلایـه دارعشّٰــــاق  حسینـی  بـود

مردانه  جنگیـــد  وغریبـــانـه  بـه  خـون  تپید

لـب تشنه بود ازدست دشمن جرعه ای نخـورد

او با سرافرازی به  پیشـــــواز شهـــادت رفت

خونابه ی لـب هـای مسـلــــم یک بهــــانه بـود

بـا تشنـگی جان داد و تـا ٱوج سعــــادت رفـت

مسـلـــــم  که  شاگـــرد کلاس عدل حیـدر بود

بـا سـربلـنـــــدی  ایستـــــاد  وایستــــاده  مُـرد

با آن که یک یک ٱستخوان هایش ش ته شـد

با عشق مولایش حسین مردانه  جان  سپــــرد

95

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : ی مسلم بن عقیل(ع)
ی مسلم بن عقیل(ع)
بی ماه وبی ستاره

بی ماه و بی ستـــــاره شـــد کاروان زینب

سـوی حسین وعبّـاس می رفت جان زینب

همـــراه بـا اسیـــران ازقتلــه گـاه  گذشتنـد

شد قامت خمـیــــده خــود ترجمـــان زینب

زینب به جـزش تـن چیزی نشد نصیبش

تاریکی و خـرابـه  شــــد میــــزبان زینب

پیروش ته می رفت درکوچـه های کوفه

چون کـوچـــه ی مدینـه شـد یادمان زینب

محزون ومُضطـرامّٰا درمنظــــراسیـــران

هست تکیـــه گاه محکـــم، قدِّ کمان زینب

هم سوخت خیمهٔ اوهم خوردمُشت وسیلی

جزفاطمـــــه ی نیست همداستان زینب

تا ماه می درخشــد، خورشیــد تا به تا بـد

باقی ست دردل مـا راه و نشــــان زینـب

ازذوالجنـاح پرسید روح و روان من کـو

درقتله گاه یقیـن شــد شکّ وگمـان زینب

دُخت علی وزهــــرا،جدّش حبیب یزدان

ایـن است دودمـان وایـن خـانـدان زینـب

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : بی ماه وبی ستاره - زینب
بی ماه وبی ستاره زینب
السَلام1

الســــلام ای زینـت دوش نبی

الســـلام ای نورچشمــان علی

الســــلام آقــا تـوجـان زینبــی

الســـلام پـورامیــرالمـؤمنـیـن

الســـلام ای رحمـت اللعالمین

السلام ای ازتوزنده روح دین

الســـلام بابای اصغرالســـلام

الســـلام سبـط پیمبــرالســـلام

الســـلام فرزند حیــدرالســلام

الســـلام نـوردوعیـن مرتضی

الســلام فرزند دخت مصطفی

الســـلام ای تکیــه گاه مجتبی

الســـلام دارالشفـــا دارالنعیــم

الســـلام راه صــراط المستقیم

السلام ای درصـراط حق مُقیم

الســـلام آقـا تـو برعالـم سری

السلام ای درشجاعت حیـدری

الســـلام ای غیـرت پیغمبــری

 94

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : السَلام1 - الســـلام ,السلام
السَلام1 الســـلام ,السلام
السلام2

الســلام شــاه شهیـــد تشنـه لب

الســلام ای فخـــردین شاه ادب

السـلام ای ازتوروشن ماه شب

الســـلام ای کشته ی جوروجفا

الســـلام ای سـربُـریــده ازقفــا

الســـلام سلطان دین خون خـدا

الســـلام ای نـورقلـب فاطمــــه

الســـلام اُخّ الشهـیـــــد القمــــه

الســـلام ای هستی هست همــه

الســلام عبّاس ای دورازوطـن

الســـلام عبّــــاس شاه بی کفـن

الســلام عبّاس ای صـد تن

الســـلام ای یاس پ رالـســلام

الســـلام عباس حــیدرالســـلام

الســلام بی سرالســــلام

الســلام فرزند شمس ا ّاریات

الســـلام ای مظهـــروالعادیات

الســـلام شـاه قتیــل العبـــرات

94

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : السلام2 - الســـلام ,الســلام ,الســلام عبّاس
السلام2 الســـلام ,الســلام ,الســلام عبّاس
داغ دل فاطمه(س)

رأس حسین ازقفا ازچه جـــدا ساختند

بر بدن  تبی سرش  اسب چـرا تاختند

د س نخلی بلند خوب کمین کرده اند

دسـت علمــــدار را از بـدن  انداختنـد

آتـش خامــــوش را بـاز بـرافـروختنـد

خیمه ی اهل حرم ازچه سبب سوختند

هـرطرفی آمدند تیـــربه چشمـش زدند

مشک ابوالفضـــل را بربدنش دوختند

زپیکان تیرحنجره ی اصغراست

خونی و بشکافته فرق علی اکبــراست

شد پســـر فاطمه غرقه  به خون خــدا

کیست حسین علی،وارث پیغمبــراست

حُرمت مهمان خــود خوب نگه داشتند

بازعلَـــم قتنــــه را کــــوفـه برافراشتنـد

کـــــوفـه به یـادعلی رأس حسینـش بُرید

داغ دگـــــربـر دل  فاطمـــــه بگذاشتنــد

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : داغ دل فاطمه(س)
داغ دل فاطمه(س)
عمودآهنین

رفـت  عبّـــاس  علی  در القمـــــه

مشک های خویش را پرآب کــرد

ساقی  لب تشنــــــه و آزاده مَـــرد

کان خودراازعطش سیــراب کـرد

نیـزه و شمشیــرو تیــرازهرطرف

برتَن عبّـــاس حیـــــدر می نشست

قطـــع شـــــد دسـت یـل ٱمّ البنیــن

با عمــــــودی آهنین قلبش ش ت

دیـــده ی عبّـــــاس ن نــــا شــــده

چشم هایش بـوســـه گاه تیـــر بـود

برزمیــــن ٱفتــــاده با ذکــــــرعلی

پیکـرش صـــد ازشمشیـربـود

یـا اخـا ادرک اخـاک یـا حسـیــــن

ای بـرادر جـان  مـرا یـاری بکـن

ایـن دَم  آخـــــر بـه بالینــــم  بیـــا

نـزد  زهـــــــرا  آبـروداری 

تا شنیــــد ایـن را حسیــن بن علی

بردل لشکـــر زد و سویش شتافت

دست هاپشت کمـر،دل غرق خون

پیکــــرعبـاس راصــــد یافت

92

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : عمودآهنین
عمودآهنین
عاشورایی

هـم شانه  با آزادگان هـرکـس که عاشـورایی است

پرمی زند تا آسمــان هـرکـس که عاشـورایی است

بیـــــزار از بـاطـل فقــط  دَم از حقیقـت  می زنــد

گربشکنندش استخوان هر که عاشـورایی است

در راه  حفــظ  دیـن حـق در راه عشـق اهـل بیـت

جان می سپاردرایگان،هر که عاشورایی است

درجمــــع یاران حسیــن، با جان ودل پـا می نهـــد

دل می بُرد ازاین وآن،هـر که عاشورایی است

دیـوانـه ی عشـق حسیـــن، او می رود بـا پـای دل

درحلقه ی دیوانگان، هـرکـس که عاشـورایی است

ارباب او باشـــــد حسیـــن، عشـق حسینـی عزّتـش

عاشق بمانـد جاودان، هـرکـس که عاشورایی است

ازظالمــــان شـب پرسـت اوروی گردان می شــود

بیگانه با زربنــدگان هـرکـس کـه عاشـورایی است

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : عاشورایی - هـرکـس ,عاشـورایی ,عاشورایی ,عشـق
عاشورایی هـرکـس ,عاشـورایی ,عاشورایی ,عشـق
سکینه بنت الحسین(ع)

سکینــه مَحـو ٱقیانـــوس ذات کبـریایی بـود

نه تنهادل که سرتا پای اوشــــورخ بود

سکینه درتمام عُمـــرچـون ٱم البنین ،گریان

به یاد کربلا مشغــــول مرثیـــه سرایی بـود

سکینه اژدهای نفس کُشتن  بوده اعجـــازش

سکینــــه معنـی فریادهایش بی ص بـود

سکینه دم به دم ذکـــرخدا می گفت درسجده

به یاد روزهای دراســـارت نینـــوایـی بــود

میــان کشتی بش ته ازطـوفـان طغیــانگــر

سکینه همــــره زینب نصیبش ناخـــ بود

غمین دربِسترغم شعرحق را می کرد

سکینه درمسیــــرحق پرستی مرتضـایی بود

ازکتاب (طلوع بی پایان)93نشر

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : سکینه بنت الحسین(ع) - سکینه ,بـود ,بـود سکینه
سکینه بنت الحسین(ع) سکینه ,بـود ,بـود سکینه
دادگاه کبریا

بی سربه سوی فاطمه فـــردای محشـــــرمی رویم

بهـــــر گــلایه  تشنـه لب نزد پیمـبــــــر می رویم

ازضربه های خیـــــزران,بش ته دل تشنـــه لبان

نـزد خــــــدا بـا قامتی چـون لاله  پـ ـر می رویم

بعــــــد از حسیــــن  فاطمـــــه بـا کـاروان  زینبی

با پای زخمی خسته جان پهلـــوی حیـــدرمی رویم

از بی وفایان شکــــوه گـر، زخمی زشـلّا ق عـــدو

ازدسـت  ظلــم  میــــزبان بـا دیـده ی تَـر می رویم

دراُوج غربـت  بی مــدَد، از سیـــلی ومُشت و لگـد

با صورتی سرخ وکبــود,غمگین ومُضظرمی رویم

تـا قلّــــــه ی  آزادگـی  بیگــــانه  بـا هـــر بنـــدگی

حتی اگـــر لازم شـــــود بی بـال و بی پـرمی رویم

تـا دادگــــاه  کبـــــریا، در محضـــــرعـتدل  خــــدا

صـــــد پـاره پـاره  وبی دسـت و بی ســرمی رویـم

93

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : دادگاه کبریا - رویم
دادگاه کبریا رویم
خطبه ی آتشفشان

دشمن اسیــــــرعزّت وتیـغ زبان زینب است

حیران زســوزخطبه ی آتشفشـان زینب است

درداسیری یک طرف،مرگ دلیـران آنطرف

خودترجُمان دیده ی خونین فشـان زینب است

ازتازیانه زخمی وازمُشت وسیـلی ها کبــــود

این ها نشانی اندک ازحال وزبان زینب است

نه ازاسیری شکوه گر،نه ناله کردازهــجریار

باید شکیبایی کنـــد این امتحـــــان زینب است

همسایه ی زهرا شودفردای محشــــردربهشت

امروزویران خانه ای گرمیـــزبان زینب است

مانند زینب هـــیچ کـس درد و بلا وغــــم ندید

درکُلّ عالم فاطمـــــه ،همـــداستان زینب است

بعدازعلی اکبـرش ت،بعدازعلی اصغــرخمید

هجـــــربـرادر باعـث  قـدّ کمــــان زینـب است

بی جان وسردو ت است،کُنج ابه دختری

تنهــا رباب  همـــدرد با درد نهــان زینب است

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خطبه ی آتشفشان - زینب
خطبه ی آتشفشان زینب
شب پایان

آن شب شب پایان درد ورنـج وغم ها بـود

آن شب، شب دلـدادگی ودلبــــری هـا بـود

آن شب به گِرد خیمه ها می گشت تا سحر

دست حسین درلابه لای خارصحـــرا بـود

مـولا حسیـن بن علی در شـام عاشــــــورا

بهــــر ملاقات خــــدای  خود مهیّــــا  بود

آن شب ستــــاره درمیان ک شــان پُرنور

ماه شبانه در شب هجـــــران چه زیبـا بود

عبّٰاس گردخیمه چـون پروانه می چرخیــد

ذکـــــر لـب زینب غریبـا  وا غریبـا  بـود

آن شـب فضــــای آسمان کــــربلای عشق

لبـــریـزاز اَنفـاس  قدسیِ مسیـحــــــا بـود

درآن سکوت نیمــه شب باد سحـــرگاهان

مرثیـــه خـوان غربـت فرزند زهــرا بود

اهل حرم لب تشنــه اند امّٰـا ٱمیـــــدوارند

زیرا هنـــــوزم خیمــه ی عبّٰاس ب ا بود

فردای عاشـــــورا همه ٱفتاده برخاک اند

آغازهجــــــرعاشقــــــان پایان دنیــا بـود

ازدیده ی عبّٰاس دستی تیــــرمی کشیـــــد

آن دسـت هـای مادرش ٱم هــــــــا بـود

درعلقـمــــه عبــاس ٱفتــــاده بـدون دست

دیگرحسیـن بن علی تنهـــــای تنهـــا بـود

وقتی عمــود خیمـــــه ی عبّـاس را کشید

حـال حسیـن بـن علی ناگفتـــه پیـــدا بـود

 

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : شب پایان - بـود ,عبّٰاس
شب پایان بـود ,عبّٰاس
محبوب دل ها

 

رضا محبوب دل ها  با تو دلداری  نمی خواهم

همه  دار و ندارم  تا  تویی  یاری  نمی خواهم

به عشقت مبتلا گشتم،جنونم حاصل عشق است

یدارم  تویی  دیگر   یداری   نمی خواهم

اگرچه  بی و تنها دراین دنیای صـد رنگم

هـوادارم  تویی  دیگــر هـواداری  نمی خواهم

90

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : محبوب دل ها - خواهم , نمی , نمی خواهم
محبوب دل ها خواهم , نمی , نمی خواهم
کعبه

درخانه ی کعبه علی چشمان خودگشود

 

همــراه او و مادرش صدها فرشته بود

اواوّلیـــن حرفی که زد درخانه ی خدا

نام خـدا را گفت اودراولیـــن سُجــــود

او بـا محمّــــد بـود ازهنگـــام  کودکی

شعــرحقیقت را کنـارمصطفـی سـرود

او اولیــن مـــرد مسلـمـــان زمانه بـود

بعـد ازنبی اسـلام را اورهبــری نمـود

نخلستان هنوزدلتنگ حیدرند

زخم زبان ه امی شنید ازمردم حســـود

92

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : کعبه
کعبه
روزعاشورا

رنگ شفق بگرفت وخون شدچشم افلاک

وقتی  حسیـن بن علی  اُفتــــاده بـر خاک

شمرلعین  خنجـربه دست  آمد به  سویش

خنــــده کنـان خنجــــر نهاـده  بر گلویـش

زینب سـربالیــــن او بـا شکــــــوه  ودرد

رگ های سرخ حنجرش رابوسه می کرد

چشمان  سرخش بر هلال  زخـــم  اُفتــآاد

با اشک وقتی پیکرش را غســــل می داد

آن ســو بـرادر بی کفن  اُفتـــــاده برخاک

درخون تپیده این طرف عباس صـد چاک

این سوعلی اصغــــر گلـویش از تیر

آن سو سراکبـر ش ت ازضرب شمشیر

این ســـو رباب خـون جگـرگریان نشسته

لیــلا ز هجــــران علی  قلبـش  ش ـتـــه

این سـو رقیّــــه بی گنـــاه  شـلّاق خـورده

آن سو ز ضرب نیزه قاسم جان  سپــــرده

آن سـو دو تـا دسـت بُریده برزمیـــن است

آن هـا دو تـا دسـت  یـل اُمّ البنـیــــن اسـت

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : روزعاشورا
روزعاشورا
امشب علی درکربلا

 

زینب فغان دارد به دل چون بی برادرگشتـه است

امشب دوچشمـــان علی درالقمـــــه تَرگشتـه است

امشـب میـــان کــــربـلا بـرنعـش صدچاک حسین

قامت خمیده چون حسین زهرای اطهرگشته است

امشب امیــرالمـؤمنیــن با قامـت خَـــــم گشته اش

صاحب غزای روضه ی قلب پیمبــــرگشـه است

شهـــــرمدینـــه بی خبـــــر،ٱم البنیـن درانتظــــار

امّٰا میـــان القـمــــه عبّٰــــاس  پ ر گشتــــه است

درقتلــــه گاه دنبــال یک انگشت بی انگشتراست

برآن همــه مظلـومیـت حیـــــدرمُکدَّر گشته است

بگرفته درآغوش خـــود یک پیکـــــربی دست را

حیرت زده از دیدن  سقّٰـای  بی سرگشتــــه است

امشب علی درکربلا نعـش علی اکبـــــر به دوش

صدچشمه خون باریده بود انگارم گشته است

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : امشب علی درکربلا - امشب
امشب علی درکربلا امشب
خا ترنشینی1

یا حسین ای آن که نورچشم ختم المرسلینی

توکجا وخـولی و خا ـتــــرنشینی

یا حسین ای ازتـبار بهتــــریـن های دوعالم

جان جان  فاطمــــــه  پـور امیــرالمـؤمنینی

جزخداهیچ نمی داندمُقامی را که داری

درقیامت نزد احمد صـــدرمجلس می نشینی

من چه گویم ازتمـــام منزلت ها، مرتبت ها

یا حسـیــــن درمنـزلـت درمرتبـت بالاترینی

توکجا با من نظــرداری تومحبـــوب خ

تو سخــــاوتمندی ومـن از فقـیـــران زمینی

چون علی شبهای نخلستان گــواه اشکهایت

سیّـــــد و سالار وسـرور مُقـتـــــدای مُتّقینی

قصّــــه ی جانبازیَت ذکـرلب کَرّوبیان است

قُدسیان را سرور ومحبــــوب جبـریل اِمینی

توغریبانه ترین ســردارعطشــــان شهیـــدی

ذرّه  ذرّه  پـاره  پـاره آیـت  حـق الیقـیـنـی

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خا ترنشینی1
خا ترنشینی1
خا ترنشین 2

چـون علـی اِحیــــاگــرآییــــن اســـلام مُبینـی

درصراط المستقیـم حـق قســــم برحق ترینی

درسخــاوت مجتبــایی درشجـاعت مرتضایی

درحقیقت مصطفایی،مثل زهـــــرا بی قرینی

آیه آیه سوره سوره معنی و تفسـیـــــر قرآن

در جوانمـــــردی تـو ٱستــــــاد یل ٱم البنینی

من به هرآهی کشیـــدم سوختــم ،آتش گرفتم

شعــــر من  آمیخته  با  اشک و آه  آتشینی

آب شــــــد دل  قطـره قطـره  خون  چکیدم

چشم دل را بازکن تا نقطه نقطه خون ببینی

خـون حـق جاری شـــود از پیکرتو

بهترین تفسیـــرقرآن ،هرنفـس با حق عجینی

ای قتیل اشکها،شیب الخضیب، آقای عطشان

ای شهـیـــــد بی کنم محبــوب ربّ العالمینی

افتخـــــاراهـل بیـت و عشـق  قلـب  زینبینی

اکبر و اصغـــــر فدایت، جان زین العابدینی

محرم95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خا ترنشین 2
خا ترنشین 2
گلشن یاس

حُرمت پیغمبـــردشمنـش پاس نداشت

دردلـش رحمی برگلـشن یاس نداشت

حیف اباعبــــدالله بـاز علمـــــــدارانی

چون علی اکبر یا مثـل عبّاس نداشت

بعدعبّاس وحسین خیمه ها سوخته اند

دشمــن بدکاره هیـــچ احسـاس نداشت

آ ین سربازش حضرت اصغـــربود

لاله ی نورَستــه ترس ازداس نداشت

درنبــــرد با حق، اهـل باطل جز زَر

د رترازوی دلش هیـچ مقیاس نداشت

 

93

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : گلشن یاس - نداشت
گلشن یاس نداشت
حسین فاطمه(ع)

اگـــرحیـــــدرمیــان کــربلا بـود

کجا رأس حسین ازتن جــدا بود

کجـــا می شـد غنیمت گوشـواره

بُریده گــوش طفــل با حیــا بـود

علی گـربـود همـــراه ابوالفضـل

دگرعبّاس کی بی دست وپا بـود

علی اکبرکجــا صد می شد

اگردستـش به دست مصطفا بـود

حسیـــن فاطمــــــه کی

بـدون سـر میـــــان  بـوریـا بـود

اگرهمــــــراه زینب بود زهــــرا

نشسـتـن درخـرابـه کـی روا بـود

کجا حنجــــربُریده تشنه می رفت

اگـــرساقی اصغــــــرمرتضا بـود

کجادشمن به خیمه حمله می کرد

عُمودش چون که ختم الانبیا بـود

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : حسین فاطمه(ع) - بـود ,
حسین فاطمه(ع) بـود ,
شهیدکربلا

شهید کربلا ای کشتــــه ی غـم

شهـیــــد نینــــــوا مـولای عالـم

حسیـــن ای عـزَت فـرزنـــد آدم

بـریــزم تـا ابــــــد اشک دمـادم

شهید کــــربـلا مولای  مظلــوم

حسین بن علی جـان هـا فـدایـت

دل وجـان  وتمــــــام هستی مـا

نثــــار خـاک  پـاک کـــربـلایت

حسـیــــن بن علی خـون خـ

حسـیــــن بن علی مــولای مایی

حبیـب الله حـق بـا اذن محبــوب

حسین بن علی مشکــل گشـــایی

بهشت عاشقان صحــن وسرایت

حسین ای زاده ی زهرای اطهـر

ملائک تا ابد مجنــــــون عشقت

حسین ای میـــوه ی قلـب پیمبــر

حسیــــن  پــور المــؤمنینـی

بآـزرگ آسمـــــان هـا و زمینـی

عزیـزو سیّـــد وسـالاروســـرور

حسین حبـل المتیـــن حق الیقینی

بجزمولا حسینم ســروری نیست

قسم هم شأن با اورهبــری نیست

قســــــم  تـا  انتهـــــای  آفرینـش

به ی مولایم ســـری نیست

صـراط المستقـیــــم کــــردگـاری

شهیدی چون شهیــــد کربلا نیست

اگر دریا  شــود خون  شهیـــــدان

به برکت قطره ای خون خدانیست

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : شهیدکربلا - حسین
شهیدکربلا حسین
منم زینب(س)

منم زینب ،اسیــرم دست وپا بسته به زنجیــــرم

خــدا را شکر می گویم، اسارت گشتـه  تقـدیـرم

نشان ازغیـرت او بـود همــان بـود ونبـــود مـن

نگاه خیــــره ی عبّٰــاس به  رُخســار کبــود من

من وقلبی که  می سـوزد ز داغ دوری اصغـــر

من و چشمی که می گرید زهجـــران علی اکبر

من و سرهای آزادان به  روی نیـــزه ی دشمـن

من و ایـن فاصلـــه  ٱفتــادن  بیـن  حسین و من

سِـرِعبّٰــاس بـرنیــــزه  شبیــــه  مـاه  تابان بـود

وبرلـب های خونیـــن حسیــــن آیات قـرآن بـود

رقیّــه ازعطـش بی جا ن، بیا عمّــــه نمی گویـد

رباب حرفی دگراز طفـل شـش ماهه  نمی گوید

من و کُنج ابه روز وشـب با غصّه سر

من وازهـرطـرف سیلی و شلّٰاق ازقفــا خوردن

نشسته دیده درخون ودل ازاندوه صدچاک است

دلم دلتنگ دلداری،که بی سر ه برخاک است

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : منم زینب(س) - بـود
منم زینب(س) بـود
عبّٰاس واکبر(ع)

 

سقّــــای دشـت کربلا عبّــاس واکبـــــربوده اند

هردوٱمیــــد خیمـه گاه، سـردار لشکر بوده اند

ایـن  اوّلیــن  قـربـانـی .آن  آخـریـن  قـربـانـی

مـولاحسـیـــن بـن علی سبـط پیمـبــــربوده انـد

مثـل دوتا سـرو رشید هردو دلیـــر وسـرفـراز

درعرصه ی جنگ آوری همتای حیدربوده اند

اودرشجاعت مثل شیراین درشهامت بی نظیـر

درکــربلا یادآور حمـــــزه و جعـفــــر بوده اند

ازپیکرآن دوشهیـد خون چشمـه ها گشته روان

سرتابه پاخونین به دل،چـون لاله پ ربوده اند

عبّــاس واکبـــــر ساقی  تشنـــه لبــان کــربـلا

درجان نثاری بهـــرحق،با هـــم برابر بوده اند

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : عبّٰاس واکبر(ع) - بوده
عبّٰاس واکبر(ع) بوده
شام عاشورا

 

درشام عاشـــــورا حسین شمع  فروزان است

عبّاس پشت خیمـــــه گاه امشـب نگهبان است

آقــا حسیــن از تلخـی فــــردا چــو آگـاه است

دستـش میــــان  بوته ی خـار مُغیــــلان است

درخلـــوت  تنهـــاییـش بعـــــد ازنمــــازشـب

محـــــو تـلاوت  کــــردن آیات  قـــرآن است

او واقف است از راز فرداهای بعـــد ازخـود

او دردمنـــد زخــــم  پاهای  اسیــــران  است

شب تا سحـــــر محــــو تماشای  حسین  خود

دلشـــوره دارد، زینب کبــــریٰ پریشان است

خـو ـــــده طفـــــل نازنیــــن در دامن مـادر

دست رباب امشب فقط گهـــواره جنبان است

لیــــلا نظـــــــر دارد به  قـدّ و قامت  اکبـــر

فـــــردا رقیّــــه  ن  کــوی  یتیمان  است

فــــردای عاشــــورا  شبیه م کبریٰ ست

روزی که باطل روبه روبا حق پرستان است

فــــــردا حسیـــن بن علی درکـــربـلای عشق

درخـون سرخ پیکــــر صد غلطان است

فــــردا نبــرد تن به تن با تیـر و شمشیراست

فــــردا شهــادت هدیه ی  آزاده مردان  است

فــــردا  زمیــن  نینــوا رنگین  شود  ازخون

فـــــردا زمیــــن کربلا گــــورشهیــدان است

فـــــردا ابوالفضل علی درعلقمـــــه بی دست

چون لاله ی پ رشده خونیـن وبی جان است

تیــری سه شعبه می رود درحنجــــراصغـــر

سیراب خون حنجرش،لب های عطشان است

فـــردا میــان  کربلا  صــــد  پـاره  ٱفتـــــاده

یـاسـیــــن  قـرآن   در بیـابـان است

 

 

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : شام عاشورا - فــــردا , ,فـــــردا
شام عاشورا فــــردا , ,فـــــردا
عیدغدیر

یه یاعلی بگـوبروبه عرش کِبـــریا برس

ش ته بال وپربیا به ساحل خــــدا برس

نترس از ی اگــرعلی نگاهــدارتوست

تمام لحظه هاعلی همیشـه درکنـارتوست

اگــــرعلـی مرتضـیٰ شــــود پناهگـاه تـو

قســم به حـق مصطفیٰ خــدا شود پناه تـو

بیابه عشق یاعلی بخوان دعای خویش را

به حق مصطفیٰ بده قسم خدای خویش را

خدا به تونظـرکند قســـم به حـق مرتضیٰ

علی اگــــردعــا کنــــد ثنـا قبول می شود

به نام نامی علـی دعــا قبــــول می شــود

دعا به ذکراهل بیت بدان که رَد نمی شود

دعای شیعــه ی علی که مُسترد نمی شود

اگــــربه ذکـــریاعلی شروع شود پ ت

چه سهل می شود قسم به آسمان رسیدنت

65/6/30

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : عیدغدیر
عیدغدیر
نوحه های الفراق

نا یــن با قاسطیــن ومارقیــن پیـوستـــه انـد

کوفیان عهـــد ووفای خویـش را بُگسستــه انـد

روبه روی اهـل بیت مصطفیٰ صف بستـه اند

سروهای تشنـــه لـب را با تبــــربش تـه انـد

تیـــردرنـای علی اصغـــرزدن معنــای چیست

تیـغ بـرفـرق علی اکبــــرزدن معنـــای چیست

سنگ هـا ب یکـــربی سرزدن معنــای چیست

تیــــردرچشــــم یلِ حیــــدرزدن معنای چیست

ذوالجنـــاح تـا آمـــد وزینـب حسینـش را نـدیـد

روبـه ســوی قتلــــه گاه بـا ناله وافغــــان دوید

ازگلـــــوی خـون غیـرت می چکیــد

بعـــدازعبّٰاس وحسین سرجــــدا زینـب خمیـــد

تـا کـه ازقتــــل حسیـــن بـن علـی غافل شـدنـد

بـرسُــم  اسبـان  وحشـی نعــل هـای  نُـو زدنـد

بهــــرغارت کـــردن خیمـــــه شتـــابـان آمـدنـد

تـازیـانـه  بـر  اسـیــــران   بلاکـش   می زدنـد

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : نوحه های الفراق - چیست ,انـد ,معنــای چیست
نوحه های الفراق چیست ,انـد ,معنــای چیست
اخرین جستجو ها
پاو وینت توپولوژی هم بندی شبکه های محلی وقت طوفان است پاو وینت تقویم اجرایی معاون پرورشی پاو وینت تاریخچه‌ی فیزیک حرارت پسته آفات همزمان مبارزه سبزشدن درختان مبارزه شیمیایی حجاب power rangers رنجرز فارسی power rangers 2017 پاور رنجرز 2017 power 2017 power rangers فارسی power rangers power rangers پاو وینت بررسی مدرسه نیم آورد اصفهان بهمراه پلانها و نمامقطع و پرسپکتیو و تصاویر ورزشگاه ایثارگران حضور حامی همایش ایثارگران حامی عبدالله نوری ورزشگاه حیدرنیا حضور عبدالله پاو وینت بررسی تناسبات طلایی در مسجد اردستان پاو وینت بررسی اصول و مبانی معماری پایدار ‘howbow dah ’ the ‘cash me outside’ teen will return to dr phil next week پاو وینت بتن عبور دهنده نور پاو ونت اجرا و معرفی اسکلت ف ی ساختمان و ساختمان های فولادی همراه با تصویر های اجرایی تبریک ت پیام ریاست پرستاران ایران ی پرستاران جمعیت ی دبیرکل جمعیت ی پرستاران ایران جمعیت ی پرستا پاور پوینت زیبای مسیر پولدار شدن پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دوره دوم متوسطه پاسِ آبشار فتنه‌گران به کلاس روایی پژوهش دانشجو شدیم پژوهش روایی صدای اماده شدیم apac accounted for majority of botnet detections globally تبدیل گوشی به یک متر لیزری توسط گجت ipin آیا بازاری واقعا لازم است؟ هوایی پ ند قرارگاه فرمانده نقطه پ ندی پ ند هوایی قرارگاه پ ند هوایی خاتم تشکیل قرارگاه ۳۷۰۰ نقطه قرارگاه پ ند هوایی تشکیل قرارگاه پ ند واقعا ؟ به لحن خانم شیرزاد بازی dr driving v149 پنجمین دوره نظرسنجی اساتید برتر کنکور ویژه کنکور95 اعلام نتایج 1مردادماه95 ادرار خواب اختیاری سنین عصبی مثانه اختیاری ادرار کشف مقادیری اسلحه جنگی و شکاری در استان کرمان کشور دهیاران سازمان المپیاد طریق دومین دومین المپیاد سازمان شهرداری المپیاد علمی علمی دهیاران طریق سایت روستایی سازمان شهرداری مرکز رامبد پردیس سلفی عجیب رامبد جوان عجیب رامبد سلفی عجیب جوان سلفی محبوبیت حاج هاشم درویشی ورق رنگی هیئت سعودی ایرانی دیپلماتیک تاکید بازدید هیئت سعودی مجوز پرواز وزارت امور هیئت ایرانی امور خارجه مراقب ستاره ها باش روش های تقویت حافظه، رضایی مقدم ثبت نام کلاس برنامه ریزی کنکور97 وسواس پس انداز من کیسه تهیه آخه واقعا چرا آیکیدو؟ جامعه جامعه جهانی پاسخ قندچی به سوالات پایپینگ زیبا نوشته درباره زیبا درباره آموزش پستی sharepoint server پیکربندی افزار ید پستی پستی آموزش sharepoint server server 2010 پیکربندی sharepoint 70667 مایکروسافت پیکربندی مایکروسافت پیکربندی sh هوانیروز تبریز پایگاه فرمانده فرمانده هوانیروز هوانیروز هوانیروز تبریز پایگاه هوانیروز سانحه پایگاه هوانیروز تبریز سانحه پروازی هیلی رییس دروغ ت درباره داشته باشد وجود داشته مراکز نظامی هیلی درباره ه نی با دانشمندان و اهل علم در کلام سیگار کوتینین مرتبط میزان استنشاق سطوح کوتینین نوزده سالگیم ماده فرجام خواهی ، وداع مردم قدرشناس ایران با پیکر آتش‌نشانان قهرمان‌ سایت کنکور هلپ مرجع آموزش کشور بهترین مشاور کنکور میلاد رضایی مقدم کنکور97 تاثیر یون ها بر سلامتی از دیدگاه قرآن کریم هواپیماها هواپیماهای انقلاب یزدی امریکا شورای انقلاب هواپیماهای اف14 ابراهیم یزدی آیتالله خامنهای فروش هواپیماها مذاکرات شورای ا ظاهر همه ایمانی وباطن همه کفر مارسیال شایعه وجش را تکذیب کرد حجت ال آقا شیخ محمد صدوقی حاشیه های یزد نمایندگی تعمیرات دوو پاسخ صفحه 102 تفکر و سواد رسانه ای دهم پاسخ حجت‌ال والمسلمین مؤمنی به یک شبهه‌افکنی پاسخ ج های پودمان هدایت تحصیلی نهمگام به گام فایل تکنولوژی 018 میکرومتر رادیویی rf برای نرم افزار ads پاسخ تند شهاب حسینی به یالثارات به هم کیشان ی خود بپیوندید پاسخ تلگرامی به نامه علی مطهری بازدید مدارس از بخش کودک و نوجوان کتابخانه به مناسبت دهه فجر آیفون ۸ گرانترین گوشی اپل خواهد بود dl hughley asks if bill o’reilly is being targeted for his wealth پاسخ به شایعه سخنان نبویان درباره آدمخواری در راه ولایت رامبد جوان 30 سال بعد را به تصویر می‌کشد پاسخ به سوالات شما در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ به بروید به خانه هایتان محرم تمام شد پارک توریستی مرلیون درسنگاپور شرکت کنندگان استیج عزیز تاجمیر پارچه مازراتی مانتویی پارچه دستگاه کلندر انواع پرینت امکان دستگاه کلندر دارد هزینه انواع پارچه پرینت گرفته توسط دستگاه نجواهای شبانه شماره پارت بازی روسیه دیوتی جوزف پارت modern warfare duty modern سیستم مورد مورد نیاز duty modern warfare استخدام نگهبان wikimedia incremental dump files for the serbian wikipedia on february پادو، فرشته آسمانی استقلال پادشاهی تاریخ داستان صهیونیست‌ها فروخت سلمان، پادشاهی will health care donald trump پاداش مدال‌آوران کشورهای ی اعلام شد پژو پارس و پراید گران شدند مهمترین مصداق حقوق مخاطب در برابر رسانه ک داهای احتمالی انتخابات شورای ی شهر گتاب پاتو مهاجم قرضی چلسی به دنبال باشگاهی جدید برسد به دست برادر عزیز تر از جانم پاتو جدید باشگاهی باشگاه قرضی باشگاهی جدید دنبال باشگاهی جدید برای مهاجم قرضی پاتو مهاجم پاازی حیاط مرکز از علفهای هرز َاللهُ اَکبَر متن ذهنی باروش جانشین سازی درمورد،در و من نمیدانستم پیوستن ۱۰ گردشگر فرانسوی به کمپین نه به تصادفات و من خواب دیدم و قطاری که سیاست میبرد و چه خالی میرفت و شد آنچه که شد comment on blac chyna goes off on tyga over child support in wild snapchat rant ‘you’re a b ’ by henrietta شعری درباره مربی پرورشی و تو از شوق کوچ سرشاری و تنظیم قاعدگی و فیبروم و کیست رحم بر مبنای طب سنتی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.482 seconds
RSS